Главная

Статьи

Робочі документи аудитора (MCA)

 1. Адміністративна частина (листи, листування, запити).
 2. Програми аудиту.
 3. Лід Скедьюли (Матриця змін).
 4. Вибірка.
 5. Виявлення та оцінка ризиків суттєвих викривлень.

Автор: Резніченко Д. В., сертифікований бухгалтер-практик (CAP)

Надання якісних аудиторських послуг відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА), а також Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів, є основним завданням будь-якого аудитора Надання якісних аудиторських послуг відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА), а також Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів, є основним завданням будь-якого аудитора. Беручи до уваги реалії аудиторської професії, як в Росії, так і в Азії і на інших континентах, необхідно відзначити, що більшість завдань з аудиту виконується в стислі терміни і при мінімальному бюджеті. Це, в свою чергу, веде до зниження якості послуг, що надаються, особливо в частині робочих документів, формування яких, як правило, сприймається аудиторами з формальної точки зору. У даній статті мова піде про те, що наявність добре структурованих робочих документів у аудитора забезпечить як відповідність його роботи МСА, так і її економічну ефективність.

При виконанні аудиту підприємства заповнення остаточного аудиторського файлу відбувається на кожному етапі документування виконання завдання з аудиту. У національному законодавстві жодної країни не передбачається уніфікація форм робочих документів аудитора, тому кожної аудиторської компанії доводиться самостійно визначати і затверджувати з клієнтом перелік аудиторської документації.

На відміну від національного законодавства, міжнародною практикою передбачені МСА, дотримання яких дозволяє універсалізувати підхід компанії до аудиту і, відповідно, до структуризації робочих документів. Швидкість і якість виконання аудиту компанією безпосередньо залежать від ступеня попередньої підготовки впорядкованої документації, тому важливим є підготовка списку документації та попереднього тексту такої документації для подальшого заповнення.

Для швидкого створення якісної аудиторської документації аудитори-професіонали розробили книгу « Комплект робочих документів ». З основними розділами книги Ви можете ознайомитися тут , серед яких:

Адміністративна частина (листи, листування, запити).

Для створення зрозумілого і упорядкованого переліку аудиторської документації необхідно визначитися з класифікаційними ознаками, які застосовуються для систематизації всієї сукупності документації аудиторської компанії. Для практичного застосування аудиторську документацію можна класифікувати за призначенням, що розділяє її на базову і підсумкову, і за часом ведення і використання, що розділяє її на документацію поточного і постійного використання.

В Розділ І «Остаточна фінансова звітність і висновки аудиторів» адміністративної частини остаточного аудиторського файлу включені наступні форми робочих документів:

 • Звіт незалежного аудитора за поточний рік;

 • Копія підписаної фінансової звітності;

 • Лист Керівництву;

 • Лист-Засвідчення;

 • Річне підтвердження незалежності.

Звіт незалежного аудитора є кінцевим документом, який формує аудитор за результатами перевірки. Даний документ містить звіт щодо фінансової звітності, відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність, відповідальність аудитора, а також висловлення думки щодо фінансової звітності, яке може бути безумовно-позитивним, умовно-позитивним, негативним або відмовою від висловлення думки.

Річне підтвердження незалежності - дана форма призначена для перевірки незалежності Аудиторської Групи по відношенню до Клієнта. Звертаємо Вашу увагу, що дана форма повинна бути заповнена і підписана всіма членами Аудиторської Групи.

Так само в розділі наведені зразки даних форм робочих документів.

Програми аудиту.

Аудит всіх операцій Компанії здійснюється шляхом використання необхідних аудиторських тестів, вибіркової перевірки бухгалтерських регістрів, рахунків, первинної документації з урахуванням визначеного аудитором рівня суттєвості помилки по кожному об'єкту перевірки. Для цього застосовуються програми аудиту, які представляють собою сукупність дій, спрямованих на збір інформації про ефективність функціонування системи внутрішнього контролю Клієнта.

В даному розділі наведені зразки програм аудиту:

 • Нематеріальні активи;

 • Будівлі, споруди та обладнання;

 • Інвестиційна нерухомість;

 • Інвестиції в дочірні та асоційовані компанії;

 • консолідація;

 • Фінансові активи;

 • Товарно-матеріальні запаси і незавершене виробництво ;

 • Участь в інвентаризації;

 • Біологічні активи;

 • Торгова та інша дебіторська заборгованість ;

 • Залишки готівки в касі і на рахунках в банку;

 • Розкриття інформації про пов'язаних осіб;

 • Торгова та інша кредиторська заборгованість ;

 • Позики і кредити;

 • Забезпечення зобов'язань і відрахувань;

 • Податок на прибуток;

 • Відстрочений податок;

 • Капітал і резерви;

 • Договірні та умовні зобов'язання;

 • Винагорода директора та інші пов'язані операції;

 • Звіт про рух грошових коштів;

 • доходи;

 • Витрати.

Лід Скедьюли (Матриця змін).

Лід скедьюл - документ, який є ключовим у аудиторському файлі, присвячений перевірці певного сегмента. Він містить загальну інформацію, яка підлягає перевірці. Дана інформація може складатися з витягів з балансу, оборотно-сальдової відомості по рахунках або у вигляді звітів. Крім того, лід скедьюл повинен включати в себе порівняльні дані, будь-яке здійснене коригування, загальні висновки по розділу.

Лід скедьюл використовується для спрощення процесу аудиту, а також крос-перевірки інформації, призначеної в ньому. Метою документа є підтвердження всіх даних, за допомогою додаткових робочих документів аудитора, які містяться в поточному аудиторському файлі.

В даному розділі наведені зразки лід скедьюлов:

 • Нематеріальні активи;

 • Будівлі, споруди та обладнання;

 • Товарно-матеріальні запаси;

 • Дебіторська заборгованість;

 • Залишки готівки в касі і на рахунках в банку;

 • Кредиторська заборгованість;

 • позики;

 • Податок на прибуток;

 • капітал;

 • Резерви.

Вибірка.

Мета аудитора при використанні аудиторської вибірки полягає в формуванні розумної основи для того, щоб зробити висновки, що стосуються генеральної сукупності, з якої зроблена вибірка.

Згідно МСА 530, «Аудиторська вибірка (вибірка)» включає в себе застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% статей в межах сальдо рахунку або класу операцій таким чином, щоб всі елементи вибірки мали можливість бути обраними. Це дає можливість аудитору отримати й оцінити аудиторські докази щодо деяких характеристик статей обліку, відібраних для того, щоб сформувати або допомогти у формуванні висновків, що стосуються генеральної сукупності, з якої зроблена вибірка. В аудиторській вибірці можна застосовувати або статистичний, або нестатистичні підхід ».

Далі в розділі розглянуті методи формування аудиторської вибірки, організація вибіркових досліджень, а також наведені приклади визначення розміру вибірки.

Виявлення та оцінка ризиків суттєвих викривлень.

Метою аудитора є виявлення і оцінка ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок на рівні фінансової звітності і на рівні тверджень, через розуміння суб'єкта та його середовища, включаючи внутрішній контроль такого суб'єкта, забезпечуючи основу для розробки і реалізації процедур щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення.

Після оцінки ризиків метою аудитора є отримання достатніх аудиторських доказів щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення, за допомогою розробки і реалізації відповідних процедур щодо цих ризиків.

Далі в розділі проаналізовано процес оцінки ризиків суттєвого викривлення, приведена характеристика системі внутрішнього контролю, визначені місце і роль інформаційної системи, а також наведено перелік процедур контролю.