Главная

Статьи

3

Виробничі витрати - це матеріалізовані витрати, вони включаються в собівартість продукції. До їх складу входять: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, загальновиробничі витрати.

____________________________________________________________________________________________________

Прямі матеріальні витрати - це витрати сировини і основних матеріалів. Їх вартість прямо переноситься на певні види виробів. Вони є змінними, їх величина змінюється прямо пропорційно обсягу виробництва. Дані витрати відображаються в запасах матеріалів, незавершеному виробництві, го готової продукції (товарів) на складі організації. Вони є вхідними, підлягають інвентаризації. Це активи організації, які повинні принести вигоду в майбутніх звітних періодах. В управлінському обліку вони називаються «запасоемкімі» активами.

Якщо вартість матеріалів не можна безпосередньо віднести на конкретний вид продукції, то ці матеріали враховуються як допоміжні, відносяться до непрямих матеріальних витрат і включаються до загальновиробничих витрат. Кожна органи зація, виходячи зі специфіки виробничого процесу, саме стоятельно вирішує, які матеріали віднести до основних, а які включити в допоміжні.

____________________________________________________________________________________________

Прямі трудові витрати включають в себе всі витрати по оп лате працівників, безпосередньо зайнятих виготовленням продукції. До них відноситься заробітна плата операторів машин, основ них робітників. Прямі витрати на оплату праці є змін ними, їх величина змінюється прямо пропорційно обсягу виробництва.

Витрати на оплату праці цехового управлінського персоналу (майстрів, менеджерів, технологів, контролерів), допоміжні ного персоналу не можна прямо віднести на конкретний вид продукції, тому вони є непрямими (непрямими) і розглядаються як загальновиробничі.

Розподіл витрат на оплату праці на прямі і непрямі ні залежить від конкретної ситуації. Так, наприклад, додаткового кові заробітна плата основних робітників, оплата за сверхуроч ву роботу, витрати за час простою відносяться зазвичай до косвен ним витрат. Оплата понаднормового часу - це компенсація працівникові за час, який він відпрацював понад свого робочого часу. Час простою - це час, який працівник не зайнятий своєю працею через поломки обладнання, відсутність електрики, погану організацію праці і т.п. Витрати на час про стоячи працівників розподіляються на весь виробничий процес, а не на окрему роботу.

____________________________________________________________________________________________

Загальновиробничі витрати виникають в виробничих них підрозділах - ділянках, цехах, виробництвах, переділах. Вони тісно пов'язані безпосередньо з виробництвом. До них відно сятся загальноцехові витрати на організацію, обслуговування і управ ня виробництвом.

Загальновиробничі витрати поділяються на такі групи:

1) витрати на утримання і експлуатацію обладнання: амортизація обладнання і транспортних засобів; поточний догляд і ремонт обладнання; енергетичні витрати на обладнання; послуги допоміжних виробництв з обслуговування обладнання д ня і робочих місць; заробітна плата і відрахування на соціальні потреби робітників, які обслуговують обладнання; витрати на внут різаводскіе перевезення матеріалів, напівфабрикатів, готової про дукції; знос малоцінних і швидкозношуваних предметів; інші витрати, пов'язані з використанням обладнання;

2) загальноцехові витрати на управління (витрати по виробниц ственному управління; витрати, пов'язані з підготовкою і організаці¿ виробництва; утримання апарату управління виробничих відтворю підрозділами; амортизація будівель, споруджений ний, виробничого інвентарю; утримання і ремонт будівель, споруд, інвентарю, видатки на забезпечення нормальних умо вий роботи; витрати на профорієнтацію і підготовку).

2) загальноцехові витрати на управління (витрати по виробниц ственному управління; витрати, пов'язані з підготовкою і організаці¿ виробництва; утримання апарату управління виробничих відтворю підрозділами; амортизація будівель, споруджений ний, виробничого інвентарю; утримання і ремонт будівель, споруд, інвентарю, видатки на забезпечення нормальних умо вий роботи; витрати на профорієнтацію і підготовку)

Новости