Главная

Статьи

Інші оборотні активи: що включаємо, приклади, проводки

 1. Нормативна база
 2. Практичний приклад обліку інших оборотних активів
 3. Поширені проводки по оборотних коштів фірми
 • Призначення статті: узагальнення відомостей про врахованих оборотних активах фірми з терміном обігу до року або виробничий цикл, інформація про яких не була відображена в інших рядках II розділу бухгалтерського балансу в силу неістотності інформації. Номер рядка в балансі 1260.
 • Номер рахунку згідно з планом рахунків: дебетовий залишок рах. 94 + Дебетовий залишок рах. 46 + Дебетові залишки рах. 45 , 62 і 76 в частині податку на додану вартість + дебетове сальдо сч.97.

Під оборотними засобами маються на увазі активи компанії, які використовуються в діяльності фірми протягом одного календарного циклу або в процесі одного виробничого циклу. Вартість цих активів повністю переноситься на ціну готової продукції або отримані грошові кошти фірми. У бухгалтерському балансі дані про оборотних коштах включаються в II розділ.

Рядок 1260 бухгалтерського балансу включає в себе узагальнену інформацію про наявні оборотних коштах підприємства, які не були зазначені в попередніх рядках розділу балансу через неістотності інформації.

Примітка від автора! Згідно ПБУ 4/99, дані про наявні на обліку фірми станом на кінець звітного періоду активи і зобов'язання необхідно розносити по рядках бухгалтерської звітності окремо в разі суттєвості інформації. Дані вважаються суттєвими в тому випадку, якщо пропуск відомостей або спотворення інформації призводить до неможливості достовірно оцінити фінансово-господарську діяльність компанії і визначити її фінансовий стан.

Зокрема, в рядок 1260 заносяться такі відомості (при їх неістотності):

 • Суми нарахованої, але не пред'явленої до оплати виручки по виконуваних робіт в сфері архітектури, інженерно-технічного проектування та інших послуг, пов'язаних з об'єктами, що будуються (виконані етапи робіт, що фіксуються за рахунком 46). Дана інформація поширюється на договори підряду тривалого характеру або коли дати початку робіт та їх закінчення визначені в різних звітних періодах.

  Примітка від автора! Згідно ПБУ 2/2008, виручка за договорами визначається в міру готовності, виходячи з визначення завершеності того чи іншого етапу робіт. Якщо угодою сторін передбачено виставлення проміжних рахунків на оплати етапів виконуваних робіт, то нараховується виручка списується з сч.46 на дебіторську заборгованість у міру виставлення рахунків.

 • Витрати компанії від виявлених нестач і псування матеріально-виробничих запасів (в т. Ч. І грошових коштів), джерела покриття яких ще не визначені. Тут відображаються показники дебету сч.94, а саме: фактична собівартість ТМЦ, залишкова вартість основних засобів, за якими виявлено псування і т. Д.

  Примітка від автора! У міру знаходження причин недостачі або псування товарів і устаткування суми з Дт94 рахунку списуються в залежності від джерел погашення витрат: в рахунку обліку розрахунків з працівниками, на фінансові підсумки діяльності компанії або в рахунку обліку виробництва в межах норм природних втрат.

 • Суми нарахованого податку на додану вартість за відвантаженими кінцевого покупця товарів, коли виручка від реалізації за даними угодами ще не може бути визнана до обліку в бухгалтерії фірми по ряду причин:

  розроблені додаткові умови договору угоди для повної передачі права власності на товар (наприклад, повний взаєморозрахунок з контрагентом);

  бартерні операції, за якими не надійшов зустрічний об'єкт обміну;

  якщо реалізація готової продукції здійснюється через посередників-комісіонерів.

 • Вартість акцій або часткою сторонніх організацій, придбаних для подальшого перепродажу.
 • Акцизи, за якими планується якнайшвидше відшкодування і т. Д.

Рядок 1260 - оборотні кошти підприємства: тут відображається майно організації, термін обігу яких не більше 1 року або виробничого циклу, відомості про яких не є суттєвою інформацією для оцінки фінансового стану фірми, і дані не знайшли відображення в основних рядках бухгалтерського балансу в розділі оборотних коштів . Суми в балансі відображаються за станом на 31 грудня поточного звітного року, попереднього і передує попередньому.

Примітка від автора! Для оцінки фінансового стану фірми аналізується оборотність активів. Збільшення цього показника свідчить про стабільність діяльності і динаміці розвитку компанії, а також про раціональному розподілі наявних грошових коштів. Для достовірного обліку необхідно розглядати комплексно весь склад активів, і оцінки тільки інших оборотних коштів недостатньо.

Нормативна база

Використання бухгалтерських рахунків для відображення операцій по руху фінансів здійснюється відповідно до чинного Плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну від 31.10.2000 №94. Додатково для включення інформації за довгостроковими договорами будівельного підряду використовується ПБО 2/2008 , Затверджене наказом Мінфіну РФ № 116н від 24.10.2008 та інші законодавчі документи.

Практичний приклад обліку інших оборотних активів

ТОВ «Техно» в ході проведення річної інвентаризації виявило нестачу товарів на суму 500 тис. Рублів. Частина витрат була перенесена на винну особу (100 тис. Рублів), за залишком рішення про відшкодування витрат прийнято не було.

господарські операції

Дт94 Кт41

500 тис. Рублів - відображення недостачі.

Дт73.2 Кт94

100 тис. Рублів - часткове списання витрат на винного працівника.

Станом на 31.12.2017 року в рядку 1260 у складі інших оборотних активів буде відображена сума 400 тис. Рублів, що залишилася в Дт94.

Також частина товару ТОВ на суму 100 тис. Рублів була передана комісіонерам для подальшого перепродажу. Дана операція буде відображена в бухгалтерському обліку проводкою Дт45 Кт41, і сума ПДВ 18% - 15254,24 рублів - занесена в рядок 1260 по підсумками року.

Поширені проводки по оборотних коштів фірми

 1. Виявлення недостачі або псування

  Дт94 Кт01 - ОС.

  Дт94 Кт10 - ТМЦ.

  Дт94 Кт41 - товарів.

 2. Відвантаження майна покупцям без передачі права власності або передача товарів на комісійну торгівлю

  Дт45 Кт41 - товари.

  Дт45 Кт43 - готова продукція.

  Дт45 КТ21 - напівфабрикати власного виготовлення.

 3. Завершення етапу будівництва об'єкта