Главная

Статьи

Стратегічний менеджмент. Планування на підприємстві: Фінансове планування

8.

фінансове планування

8.1.

Цілі і принципи фінансового планування

В системі заходів по стабілізації фінансового господарства підприємств важливе місце займає розробка ними фінансових планів (бюджетів). У сучасних умовах роль фінансового планування істотно змінюється в порівнянні з тим, що було в планово-централізованої економіки. Тепер підприємства самі зацікавлені в тому, щоб реально уявляти своє фінансове становище сьогодні і в найближчій перспективі.

По-перше, для того щоб досягти успіху у своїй господарській діяльності. По-друге, щоб своєчасно виконувати грошові зобов'язання перед бюджетом, позабюджетними фондами, акціонерами, банками та іншими партнерами. Для цього необхідно заздалегідь розраховувати доходи, витрати, прибуток, враховувати наслідки інфляції, зміна ринкової кон'юнктури.

Складаючи свої фінансові плани, підприємство повинно переслідувати наступні цілі:

 • забезпечення виробничого, науково-технічного і соціального розвитку перш за все за рахунок власних коштів (чистого прибутку і амортизації);

 • збільшення прибутку перш за все за рахунок зростання обсягу виробництва, продажу та зниження собівартості продукції (робіт, послуг);

 • забезпечення фінансової стійкості і ліквідності.

Призначення фінансових планів - прогноз середньостроковій і довгостроковій фінансової перспективи, а також визначення поточних витрат і доходів підприємства.

Найважливішими об'єктами фінансового планування є:

 • виручка від реалізації продукції (робіт і послуг);

 • прибуток і її використання за відповідними напрямами;

 • фонди спеціального призначення та їх використання;

 • обсяг платежів до бюджету і в позабюджетні фонди.

8.2.

Види і зміст фінансового плану

У сучасних умовах підприємство за допомогою фінансового плану саме визначає напрямок використання прибутку, що залишається в його розпорядженні після сплати податків.

Мета складання фінансового плану - визначення можливих обсягів фінансових ресурсів, капіталу та резервів на основі прогнозування фінансових показників. Важливим моментом фінансового планування є його стратегія, тобто визначення центрів доходів (прибутку) і центрів витрат господарюючого суб'єкта. Центр доходу господарюючого суб'єкта - це його підрозділ, який приносить йому максимальний прибуток. Центр витрат - підрозділ господарюючого суб'єкта, що є малорентабельним або взагалі некомерційним, але відіграє важливу роль в загальному виробничо-торговому процесі. Наприклад, в західних країнах багато фірм дотримуються правила "двадцять на вісімдесят», тобто 20% витрат капіталу повинні давати 80% прибутку. Отже, інші 80% вкладень капіталу приносять лише 20% прибутку.

Фінансове планування на підприємствах здійснюється на 5 років, рік або квартал. Відповідно до цього існують перспективні (стратегічні, в тому числі п'ятирічні), поточні та оперативні плани.

Перспективний фінансовий план визначає найважливіші показники, пропорції та темпи розширеного відтворення. П'ятирічний план - це головна форма реалізації мети і завдань розвитку підприємств, стратегії інвестицій і передбачуваних накопичень. Перспективний фінансовий план зазвичай є комерційною таємницею підприємства.

Поточне фінансове планування включає в себе річний баланс доходів і витрат, кошторису освіти і витрачання фондів грошових коштів: фонду оплати праці, фонду коштів, що спрямовуються на розвиток і вдосконалення виробництва (фонду накопичення); фонду коштів, що спрямовуються на соціальні потреби; резервних та інших фондів Поточне фінансове планування включає в себе річний баланс доходів і витрат, кошторису освіти і витрачання фондів грошових коштів: фонду оплати праці, фонду коштів, що спрямовуються на розвиток і вдосконалення виробництва (фонду накопичення); фонду коштів, що спрямовуються на соціальні потреби; резервних та інших фондів. Поточні фінансові плани розробляються на основі перспективних планів шляхом їх конкретизації і деталізації. Проводиться конкретна ув'язка кожного виду вкладень або фонду та джерела їх фінансування.

Оперативне фінансове планування полягає в складанні та використанні платіжного календаря - докладного фінансового документа, що відображає оперативний грошовий оборот підприємства Оперативне фінансове планування полягає в складанні та використанні платіжного календаря - докладного фінансового документа, що відображає оперативний грошовий оборот підприємства. Оскільки весь оборот проходить через розрахунковий, поточний, валютний та позичкові рахунки, то в ньому представлено рух грошових коштів по їх надходження та використання. Платіжний календар забезпечує оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов'язань, фіксує зміни, що відбуваються в платоспроможності підприємства, дозволяє відстежувати стан власних коштів, а також залучати в необхідних випадках банківський або комерційний кредит. Складання і використання платіжного календаря є реалізацією розподільчої і контрольної функції фінансів підприємства.

Для розробки фінансових планів використовуються такі вихідні дані:

 • договори (контракти), укладені із споживачами продукції (робіт, послуг) і постачальниками товарно-матеріальних цінностей;

 • прогнозні розрахунки щодо реалізації продукції споживачем і прибутку;

 • економічні нормативи, що встановлюються державою (ставки оподаткування, тарифи відрахувань у позабюджетні фонди, норма амортизаційних відрахувань по основних фондах, облікова ставка банківського відсотка, що встановлюється Центробанком Росії та ін.).

Розроблені на основі цих даних фінансові плани служать для ув'язки загального обсягу фінансових ресурсів з їх джерелами і напрямками витрачання.

При розробці фінансових планів рекомендується використовувати ряд основоположних принципів:

 1. Принцип фінансового співвідношення термінів ( «золоте банківське правило») - використання і отримання коштів повинно відбуватися у встановлені терміни, тобто капіталовкладення з тривалими термінами окупності доцільно фінансувати за рахунок позикових коштів Принцип фінансового співвідношення термінів ( «золоте банківське правило») - використання і отримання коштів повинно відбуватися у встановлені терміни, тобто капіталовкладення з тривалими термінами окупності доцільно фінансувати за рахунок позикових коштів.

 2. Принцип платоспроможності - планування грошових ресурсів має забезпечувати платоспроможність підприємства в будь-який час року Принцип платоспроможності - планування грошових ресурсів має забезпечувати платоспроможність підприємства в будь-який час року.

 3. Принцип рентабельності капіталовкладень - для капітальних вкладень доцільно вибирати найдешевші способи фінансування Принцип рентабельності капіталовкладень - для капітальних вкладень доцільно вибирати найдешевші способи фінансування. Позиковий капітал вигідніше залучати в тому випадку, якщо він підвищує рентабельність власних коштів.

 4. Принцип збалансованості ризиків - особливо ризиковані інвестиції правомірно фінансувати за рахунок власних коштів Принцип збалансованості ризиків - особливо ризиковані інвестиції правомірно фінансувати за рахунок власних коштів.

 5. Принцип пристосувань до потреб ринку - підприємству важливо враховувати кон'юнктуру ринку і свою залежність від отримання кредитів Принцип пристосувань до потреб ринку - підприємству важливо враховувати кон'юнктуру ринку і свою залежність від отримання кредитів.

 6. Принцип граничної рентабельності - доцільно вибирати ті капіталовкладення, які забезпечують максимальну граничну рентабельність на інвестований капітал Принцип граничної рентабельності - доцільно вибирати ті капіталовкладення, які забезпечують максимальну граничну рентабельність на інвестований капітал.

У фінансовий план входять:

 • розрахунок потреби у власних оборотних коштах, визначення джерел її покриття;

 • плановий розрахунок прибутку та його розподіл;

 • баланс доходів і витрат.

При переході підприємства на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистики фінансовий план включає, як правило, прогноз надходжень, таблиць доходів і витрат, вільний баланс активів і пасивів підприємства і графік досягнення беззбитковості (рис. При переході підприємства на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистики фінансовий план включає, як правило, прогноз надходжень, таблиць доходів і витрат, вільний баланс активів і пасивів підприємства і графік досягнення беззбитковості (рис ).

 1. Прогноз обсягів реалізації продукції покликаний дати уявлення про ту частку ринку, яку пропонується завоювати своєю продукцією. Причому, як правило, прийнято складати такий прогноз на три роки вперед. Для першого року дані наводяться помісячно, для другого - поквартально, для третього наводиться загальна сума продажів за дванадцять місяців. Для даного випадку передбачається, що для початкового періоду виробництва вже точно відомі майбутні покупці, є попередня домовленість з ними про майбутніх продажах. Починаючи з другого року потрібно буде займатися прогнозними оцінками. Важливо, щоб оцінки були реалістичними, так як в кінцевому підсумку саме виходячи з цих цифр реалізації буде купуватися обладнання, будуть витрачатися грошові ресурси, найматися нові працівники і т.д.

 2. Баланс грошових витрат і надходжень - це документ, що дозволяє оцінити, яку кількість фінансових ресурсів слід вкласти в проект, причому з розбивкою в часі, тобто до початку реалізації, а потім по ходу виконання поставленого завдання. Слід зазначити, що західні підприємці відносяться до планування грошових потоків більш серйозно, ніж російські, сприймають безготівковий оборот коштів більше індиферентно.

  Головне завдання балансу грошових витрат - перевірити синхронність надходження і витрачання грошових коштів, а значить, перевірити майбутню ліквідність підприємства для визначення загальної вартості всього проекту. Дійсно, якщо збут продукції буде пов'язаний з тривалим «омертвлянням» коштів в розрахунках з покупцями, тобто дебіторською заборгованістю, то для підтримки ліквідності доведеться перший час робити регулярні «впорскування» грошових коштів, сума яких збільшить потребу в інвестиціях. Слід зазначити, що проблеми з ліквідністю - серйозна причина комерційних невдач підприємств в ринковій економіці.

  Умови ринкових відносин змушують банкірів і підприємців ставитися до планування фінансових потоків більш серйозно і ретельно опрацьовувати баланс грошових доходів і надходжень, що відображає щомісяця (для першого року), поквартально (для другого) і в цілому за рік (для третього року) статті і суми вкладення і надходження коштів від реалізації продукції.

 3. Таблиця доходів і витрат являє собою документ з досить простою структурою і складається з наступних показників:

  доходи від продажу товарів;

  витрати виробництва товарів;

  сумарний прибуток від продажів;

  загальновиробничі витрати;

  чистий прибуток.

  Основне завдання цього документа - показати, як буде формуватися і змінюватися прибуток (для першого року - щомісячно, для другого - поквартально, для третього - у розрахунку на рік).

 4. Зведений баланс активів і пасивів рекомендується складати на початок і кінець першого року реалізації проекту. Вважається, що цей документ не менш важливий, ніж баланс грошових витрат і надходжень. Його зазвичай дуже ретельно вивчають фахівці комерційних банків, щоб оцінити, які суми планують вкласти в активи різних типів і за рахунок яких пасивів підприємець збирається фінансувати створення чи придбання цих активів.

 5. Для більш зрозумілого (наочного) відображення відбуваються фінансових процесів формується графік досягнення беззбитковості (див. Для більш зрозумілого (наочного) відображення відбуваються фінансових процесів формується графік досягнення беззбитковості (див ). Він представляється у вигляді схеми, яка б показала вплив на прибуток обсягів виробництва, продажної ціни і собівартості продукції (з розбивкою на умовно-постійні та умовно-змінні витрати).

За допомогою такого графіка знаходиться так звана точка беззбитковості, тобто той обсяг виробництва, при якому крива, що показує зміну виручки від реалізації (при заданому рівні цін), перетнеться з кривою, що показує зміну собівартості продукції.

8.3.

податкове планування

під під  податковим плануванням розуміється цілеспрямована діяльність організації, орієнтована на максимальне використання всіх нюансів існуючого податкового законодавства з метою зменшення податкових платежів до бюджету податковим плануванням розуміється цілеспрямована діяльність організації, орієнтована на максимальне використання всіх нюансів існуючого податкового законодавства з метою зменшення податкових платежів до бюджету. При цьому слід зазначити, що ця діяльність платника податків спрямована не на порушення податкового законодавства, а лише на законне використання всіх існуючих пільг і особливостей податкового права в свою користь.

Податкове планування означає сукупність планових дій, об'єднаних в систему, спрямованих на максимальне врахування можливостей оптимізації і мінімізації податкових платежів в рамках загального стратегічного планування організації.

Податкове планування має починатися ще до реєстрації організації як такої, оскільки навіть на вибір організаційно-правової форми підприємництва впливає податкова система, якщо підприємець прагне забезпечити для себе найкраще положення з точки зору сплати податків. З моменту створення організації питання оподаткування стають складовою частиною практично кожного великого рішення, кожної угоди, так як навіть форма договору впливає на суму податків, що підлягають обчисленню та перерахуванню до бюджету.

Податкове планування в будь-якому суб'єкту господарювання базується на двох основних принципах.

Перший принцип:

Платити потрібно тільки мінімальну суму належних податків.

Другий принцип:

Платити податки необхідно в останній день встановленого для цього терміну.

Елементи податкового планування:

 1. Податковий календар, призначений для чіткого прогнозування і контролю правильності обчислення і дотримання термінів сплати в бюджет необхідних податків, а також надання звітності, не допускаючи при цьому витрат, що тягнуть за собою неминучі штрафні санкції.

 2. Стратегія мінімізації (оптимізації) податкових зобов'язань з чітким планом реалізації цієї стратегії.

 3. Чітке виконання податкових та інших зобов'язань, недопущення дебіторської заборгованості за господарськими договорами за відвантажену продукцію (товари, роботи, послуги) на термін понад чотири місяці.

 4. Задовільний стан бухгалтерського обліку і звітності, що дозволяє отримувати оперативну об'єктивну інформацію про господарську діяльність, в тому числі і для цілей адекватного податкового планування.

Результати податкового планування необхідно оцінювати не тільки сумами зменшених податків і отриманих вигод, а й з точки зору зменшення можливих збитків і витрат, які були б неминучі при веденні господарської діяльності без урахування існуючих особливостей оподаткування.

В процесі податкового планування можна виділити ряд укрупнених послідовних етапів, кожен з яких складається з цілого набору взаємопов'язаних процедур:

 1. На першому етапі податкового планування, який збігається з моментом виникнення ідеї про організацію комерційного підприємства, здійснюється формування цілей і завдань нового освіти, сфери виробництва та обігу, в зв'язку з чим відразу ж вирішується питання про те, чи слід використовувати податкові пільги, які надані законодавством для малих підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері матеріального виробництва.

 2. На другому етапі вирішується питання про найбільш вигідному з податкової точки зору місці розташування підприємства і його структурних підрозділів, маючи на увазі не тільки країни і регіони з пільговим режимом оподаткування, а й регіони Росії з особливостями місцевого оподаткування.

 3. На третьому етапі вирішується питання про вибір однієї з існуючих організаційно-правових форм юридичної особи або форми підприємництва без утворення юридичної особи (просте товариство або індивідуальне підприємництво фізичних осіб).

 4. На четвертому етапі аналізуються всі надані податковим законодавством пільги по кожному з податків на предмет використання в комерційній діяльності, за результатами аналізу складається план дій щодо здійснення пільг за обраними податків, який є складовою частиною загального податкового планування.

 5. На п'ятому етапі проводиться аналіз всіх можливих форм угод, що плануються в комерційній діяльності (купівля-продаж, посередницька діяльність та оренда і т.п.) з точки зору мінімізації сукупних податкових платежів і отримання максимального прибутку.

 6. На шостому етапі вирішується питання про раціональне розміщення активів і прибутку підприємства, маючи на увазі не тільки передбачувану прибутковість інвестицій, але і податки, що сплачуються при отриманні цього доходу. Наприклад, дивіденди по вкладеннях в корпоративні цінні папери оподатковуються за ставкою 15%, а доходи від вкладень в державні цінні папери взагалі звільнені від податків.

Таким чином, якщо перші три етапи податкового планування мають місце лише один раз - до реєстрації підприємства, то етапи 4-6 відносяться до поточного, повсякденного планування. При цьому повсякденного контролю підлягає обгрунтованість податкових пільг до кожної угоди.

Податкове планування невіддільне від загальної підприємницької діяльності господарюючого суб'єкта та має здійснюватися в ході господарської діяльності, на всіх її рівнях і етапах і бути неодмінним і безпосереднім її елементом.

Новости