Главная

Статьи

§5

§5. Бюджетна компетенція органів державної влади суб'єктів Російської Федерації

Бюджетна компетенція суб'єкта Російської Федерації як би «розподіляється» між різними органами державної влади цього суб'єкта відповідно до призначення і спеціалізації кожного з них, місця органу в загальній системі органів державної влади суб'єкта Російської Федерації. При цьому ще раз підкреслимо, що бюджетну компетенцію суб'єкта Російської Федерації не можна розглядати як сукупність бюджетних компетенцій органів державної влади цього суб'єкта. Так, право на бюджет є винятковим правом суб'єкта Російської Федерації, яке не може бути передано або делеговано якогось конкретного органу даного суб'єкта. Інша справа, що дане повноваження в цілях своєї практичної реалізації ділиться на більш дрібні повноваження, які розосереджуються по різних ланках державного апарату суб'єкта Російської Федерації.

До бюджетної компетенції органу законодавчої влади суб'єкта Російської Федерації належать такі повноваження:

прийняття з урахуванням федеральних законів (в першу чергу Бюджетного кодексу Російської Федерації) законів, що визначають бюджетний устрій суб'єкта Російської Федерації і організацію бюджетного процесу в даному суб'єкті;

введення на території суб'єкта Російської Федерації регіональних податків і зборів, встановлення ставок по ним, а також додаткових пільг в межах прав, встановлених федеральними законами;

розгляд і затвердження бюджету суб'єкта Російської Федерації, а також звіту про його виконання;

здійснення контролю за виконанням бюджету суб'єкта Російської Федерації.

Складніше висвітлити бюджетну компетенцію виконавчих органів державної влади суб'єкта Російської Федерації. Це пояснюється тим, що, по-перше, виконавча влада в кожному суб'єкті має досить складну систему, що складається з самих різних органів. Тому відбувається розподіл бюджетних повноважень всередині системи органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації. По-друге, системи органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації істотно розрізняються, як розрізняються і самі суб'єкти, демонструючи велику різноманітність в організації своєї виконавчої влади. В результаті типізувати бюджетні повноваження окремих органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації практично неможливо, так вони в різних суб'єктах настільки ж різні, як і різні їх бюджетні повноваження.

Тому проілюструємо бюджетну компетенцію різних органів виконавчої влади на прикладі окремих суб'єктів Російської Федерації.

Так, відповідно до Закону Алтайського краю «Про бюджетний устрій, бюджетний процес і фінансовий контроль в Алтайському краї» адміністрація краю здійснює відповідно до Статуту (Основним Законом) Алтайського краю розробку і складання проекту крайового бюджету, внесення проекту крайового бюджету на затвердження крайового Ради з необхідними документами і матеріалами, виконання крайового бюджету, в тому числі збір доходів крайового бюджету, управління державним боргом Алтайського краю, фінансовий контроль за виконанням крайового бюджету, подає звіт про виконання крайового бюджету на затвердження крайового Ради, а інші повноваження, визначені цим Законом, Бюджетним кодексом Російської Федерації, іншими правовими актами Російської Федерації і краю.

Деякі суб'єкти Російської Федерації пішли іншим шляхом: вони визначають бюджетну компетенцію виконавчої влади цього суб'єкта не стосовно до узагальнюючого поняття «адміністрація», а наділяють цієї компетенцією главу виконавчої гілки влади: президента, губернатора і т. П.

Як приклад можна привести Вологодську область, де відповідно до Бюджетного кодексу даного суб'єкта Російської Федерації губернатор області має наступні бюджетними повноваженнями:

забезпечує проведення єдиної державної податкової та бюджетної політики і здійснює загальне керівництво організацією фінансів в області;

організовує відповідно до законодавства Російської Федерації і області роботу зі складання проекту обласного бюджету, бере участь в розробці проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, визначає порядок розподілу федеральних і обласних податків і зборів між рівнями бюджетної системи області;

представляє область в договорах про надання коштів бюджету на поворотній основі і гарантій за рахунок коштів обласного бюджету, а також в повідомленнях про бюджетні призначення;

розробляє прогноз консолідованого бюджету області і розробляє цей бюджет;

розробляє програму внутрішніх запозичень, умови випуску та розміщення обласних державних позик, визначає емітентів обласних цінних паперів та кредитні установи, що обслуговують обласні державні позики;

отримує від державних територіальних бюджетних фондів, органів місцевого самоврядування матеріали, необхідні для складання проекту обласного бюджету та звітності про виконання обласного бюджету, а також складання консолідованого бюджету області;

представляє бюджетні позички, бюджетні кредити в межах ліміту коштів, затверджених законом області про обласний бюджет;

надає державні гарантії муніципальних утворень, юридичним особам від імені області в межах коштів, затверджених законом про обласний бюджет;

укладає договори на надання бюджетних інвестицій;

здійснює контроль за станом державного боргу області;

переміщує бюджетні асигнування, виділені головним розпорядникам бюджетних коштів, між розділами, підрозділами, цільовими статтями і видами витрат функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації в межах 10 відсотків бюджетних асигнувань, виділених головному розпоряднику бюджетних коштів;

розподіляє доходи, отримані понад затверджені законом області про обласний бюджет, пропорційно обсягам витрат, затвердженим законом області;

призупиняє за поданнями органів державного фінансового контролю фінансування головних розпорядників бюджетних коштів;

приймає рішення про поточному фінансуванні в межах видатків, затверджених законом області про обласний бюджет;

приймає рішення про залучення інвестицій та інших кредитних ресурсів в межах, встановлених законами області;

визначає порядок надання фінансової допомоги місцевим бюджетам;

здійснює інші повноваження, встановлені законами Російської Федерації і області.

Дуже характерно, що при цьому Бюджетний кодекс Вологодської області містить наступну норму: «Бюджетні повноваження, що передаються губернатором області органам і структурним підрозділам адміністрації області, і іншим установам і органам, встановлюються положеннями про ці заклади, підрозділах і органах, які затверджуються губернатором області».

Отже, бюджетна компетенція виконавчих органів розглядається в даному випадку як похідною від компетенції губернатора, тобто виконавчі органи набувають своїх повноважень в порядку делегування їм своїх повноважень губернатором області.

І навпаки, деякі суб'єкти Російської Федерації обрали принципово інший підхід: в своїх базових законах, присвячених бюджетному влаштуванню, особливо виділяють компетенцію фінансових органів виконавчої влади, з огляду на, очевидно, ту важливу роль, яку вони відіграють у бюджетній діяльності цих суб'єктів. У таких випадках бюджетна компетенція фінансових органів виконавчої гілки влади суб'єкта Російської Федерації є не похідною від компетенції глави цієї гілки влади, а носить самостійний характер, маючи своїм джерелом чи не становище, затверджене главою виконавчої влади, а закон суб'єкта Російської Федерації.

Показовим в цьому відношенні є Алтайський край, де відповідно до Закону «Про бюджетний устрій, бюджетний процес і фінансовий контроль в Алтайському краї» комітет адміністрації краю з фінансів, податкової та кредитної політики є органом, який виконує від імені адміністрації краю крайової бюджет, і володіє наступними бюджетними повноваженнями:

організовує роботу зі складання проекту крайового бюджету, представляє проект крайового бюджету в адміністрацію краю;

здійснює методичне керівництво в області з питань складання і виконання бюджету; бухгалтерським обліком та звітністю бюджетних установ;

складає зведену розпис доходів, витрат і джерел фінансування дефіциту крайового бюджету;

розробляє прогноз консолідованого бюджету краю;

розробляє програму внутрішніх запозичень, умови випуску та розміщення крайових позик, виступає від імені адміністрації краю в якості емітента державних цінних паперів Алтайського краю, проводить реєстрацію емісії цінних паперів краю в Міністерстві фінансів Російської Федерації; веде реєстр внутрішнього і зовнішнього боргу, здійснює управління державним боргом Алтайського краю;

отримує від комітетів, управлінь та інших одержувачів коштів крайового бюджету, органів місцевого самоврядування матеріали, необхідні для складання проекту крайового бюджету і звіту про його виконання;

від імені адміністрації краю надає бюджетні позички, бюджетні кредити, а також гарантії в межах лімітів, затверджених в законі про крайовому бюджеті, затвердженому на черговий фінансовий рік;

проводить перевірки фінансового стану одержувачів бюджетних коштів, в тому числі використання бюджетних позичок, бюджетних кредитів, державних гарантій Алтайського краю, бюджетних інвестицій на предмет дотримання ними умов отримання та ефективності використання зазначених коштів;

складає звіт про виконання крайового і консолідованого бюджетів і подає його в адміністрацію краю;

відкриває розрахункові та поточні бюджетні рахунки головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів та інших одержувачів бюджетних коштів.

При цьому зазначений комітет має право:

вимагати від головних розпорядників, розпорядників та інших одержувачів бюджетних коштів подання звітів про використання коштів крайового бюджету та інших відомостей, пов'язаних з отриманням, перерахуванням, зарахуванням і використанням коштів крайового бюджету;

отримувати від банків та інших кредитних організацій відомості про операції з бюджетними коштами;

направляти подання головним розпорядникам, розпорядникам та іншим одержувачам бюджетних коштів, кредитним організаціям з вимогою усунути виявлені порушення бюджетного законодавства та здійснювати контроль за їх усуненням;

припиняти операції за бюджетними рахунками головних розпорядників, розпорядників та інших одержувачів бюджетних коштів в порядку встановленому Бюджетним кодексом Російської Федерації;

стягувати в безспірному порядку з бюджетних рахунків головних розпорядників, розпорядників та інших одержувачів бюджетних коштів кошти в розмірі, який я використав не за цільовим призначенням;

стягувати відповідно до договорів з усіх рахунків одержувачів коштів крайового бюджету бюджетні кошти, видані у формі бюджетних позик, бюджетних кредитів, за якими минув термін повернення, також відсотки, що підлягають сплаті за користування бюджетними позиками і бюджетними кредитами.

Таким чином, суб'єкти Російської Федерації по різному вирішують проблему визначення бюджетної компетенції своїх органів виконавчої влади: одні це роблять через визначення компетенції адміністрації, інші - через визначення компетенції глави виконавчої гілки влади (президента, губернатора і т. П.), Треті - через компетенцію фінансового органу адміністрації.

), Треті - через компетенцію фінансового органу адміністрації