Главная

Статьи

Методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища організації :: Розробка стратегії розвитку складського господарства :: Матеріали :: ProductGuide

Середу організації можна порівняти з всесвіту, що складається з різних елементів. Свобода вибору, в свою чергу, буде визначатися рівнем знань про можливості, що відкриваються в зовнішньому середовищі, погрози, що таяться в ній, і здатністю, вмінням втілити ці можливості і протистояти загрозам за допомогою потенціалу організації, тобто готовністю її внутрішнього середовища [9, с.356]. Зовнішнє середовище організації (рисунок 1.5)

5)

Малюнок 1.5 - Зовнішнє середовище організації

Зовнішнє середовище включає всі сили і організації, з якими фірма зіштовхується у своїй повсякденній і стратегічної діяльності. Зовнішнє середовище неоднорідна і диференційована за силою, періодичності, характеру впливу на організацію [17, с.134].

Під макросередовищем розуміють сукупність суспільних і природних факторів, що впливають на всі суб'єкти мікросередовища (політичні, соціально-економічні, правові і т.д.).

Макроокружение створює умови, в яких діє підприємство, визначаючи для нього та інших підприємств межі допустимого і неприпустимого [1, c.134].

Завдання аналізу зовнішнього середовища складаються:

- у встановленні і оцінці факторів, що впливають, що становлять загрозу або сприяють розвитку підприємства;

- у вивченні змін, що впливають на поточну діяльність організації, і встановленні їх тенденцій [17, с.248].

Під внутрішнім середовищем організації розуміється сукупність всіх внутрішніх факторів організації, які визначають процеси її життєдіяльності. Внутрішнє середовище компанії, в якій приймаються конкретні рішення по веденню бізнесу, інтерпретується як універсальна незалежно від організаційної форми компанії [26, с.158].

Аналіз внутрішнього середовища фірми є важливою складовою стратегічних досліджень. Його результати дозволяють оцінити відповідність можливостей підприємства ринковим запитам, на основі чого розробляються обгрунтовані програми розвитку компанії і її поведінки на ринку, приймаються рішення щодо визначення стратегій розвитку [27, с. 45].

Оцінка стану компанії дозволяє забезпечити баланс ринкових запитів і реальних можливостей самої компанії, отримати необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень і розробки ринкової стратегії і політики [26, с.214].

Для аналізу тенденцій зміни зовнішнього середовища підприємства використовується техніка аналізу ПЕСТ, що дозволяє більш широко поглянути на те, як впливає макроокружение на конкретне підприємство [27, с.44].

Дана методика передбачає вивчення чотирьох основних груп факторів, що впливають на підприємство: політичних, соціальних, економічних, технологічних. Однак на практиці аналізується більш широкий набір факторів. Безсумнівно, що поточна економічна ситуація, громадські та політичні тенденції, технологічна конкуренція впливають на розвиток компанії. Зовнішні обставини часом призводять до утворення абсолютно нових і руйнування старих стратегічних альянсів, появи нових ринків, зміни системи пріоритетів підприємств, і зазвичай вони створюють нескінченну низку проблем і відкривають масу можливостей перед компаніями [27, с.46].

Особливості ПЕСТ - аналізу для енергетичної організації

(Рисунок 1.6). Проведемо оцінку значущості типових блоків ПЕСТ-аналізу в додатку до електроенергетики.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6