Главная

Статьи

XuMuK.ru - НЕФТЕПЕРЕРАБOТКА - Хімічна енциклопедія


НЕФТЕПЕРЕРАБOТКА, великотоннажне вироб-во, засноване на перетвореннях нафти , Її фракцій і нафтових газів в товарні нафтопродукти і сировину для нафтохімії , основного органічного синтезу і мікробіологічного синтезу . Це вироб-во являє собою сукупність здійснюваних на нефтеперераб. заводах (НПЗ) фіз. і хім.-технол. процесів і операцій, що включає підготовку сировини, його первинну і вторинну переробку.

перед переробкою нафту піддають спец. підготовці спочатку на нафтопромислах, а потім безпосередньо на НПЗ, де її звільняють від пластової води , Мінер. солей і хутро. домішок (див. Зневоднення і знесолення нафти ) І стабілізують, відганяючи гл. обр. пропан-бутановую, а іноді частково і пентанових вуглеводневі фракції. первинна переробка нафти полягає в поділі її на фракції, що розрізняються межами википання, за допомогою первинної (в основному) або вторинної атм. і вакуумної перегонки (Див. дистиляція нафти ). Така переробка дозволяє виділяти з нафти тільки спочатку присутні в ній в-ва. Асортимент, вихід і якість вироблюваних продуктів повністю визначаються хім. складом сировини.

Для збільшення виходу т. Зв. світлих нафтопродуктів (Фракцій, що википають до 350 ° С, - бензинів , гасу , Газотурбінних, дизельних і реактивних палив ) І поліпшення якості фракцій і продуктів, отриманих при перегонці , Широко використовується вторинна переробка а нафти . Остання включає: процеси деструктивної переробки важкого і залишкового сировини (див., Напр., Вісбре-кінг, гідрокрекінг , Деасфал'тізація, деметалізація , каталітичний крекінг , коксування , термічний крекінг ); процеси, що забезпечують підвищення якості осн. типів нафтопродуктів - палив і масел (Див. гидроочистка , Гідро-знесірчення, Каталітичний риформинг та ін.); процеси переробки нафтових газів ( Гази нафтові попутні , гази нафтопереробки ), Вироб-в масел , парафінів , присадок , бітумів та інших спец. типів нафтопродуктів , А також нефтехим. і хім. сировини (див., напр., ароматизація , Газифікація нафтових залишків , Гідродеалкілірованіе , Депарьє-фінізація, піроліз ).

Історична довідка. переробка нафти з метою її очищення для зменшення неприємного запаху при використанні в лікувальних цілях була відома ще на початку нашої ери. Описи разл. способів перегонки нафти наведені в середньовічних іноз. і рос. лечебніках. Вперше нафтопереробка в пром. масштабі була здійснена в Росії на заводі, побудованому на р. Ухті (1745). У 18-19 вв. в Росії і ін. країнах діяли окремі примітивні НПЗ, на яких брало отримували переважно. освітить. гас і мастила . Великий внесок у розвиток нафтопереробки внесли рус. вчені та інженери. Д. І. Менделєєв, детально вивчивши технол. і економіч. проблеми нафтопереробки, запропонував будувати нафтопереробні заводи в місцях концентрованого споживання нафтопродуктів . А. А. Літній створив основи крекінгу і піролізу нафти ; під його керівництвом запроектований і побудований ряд НПЗ. К. В. Харичков запропонував спосіб переробки високопарафіністих мазутів для послід. використання їх в якості котельного палива ; Л. Г. Гурвич розробив основи очищення нафтопродуктів . В. Г. Шухов винайшов форсунку для спалювання рідкого палива , Що дозволило застосовувати не знаходив кваліфікованих джерел споживання мазут як паливо для парових котлів; крім того, спільно з С. П. Гавриловим він запатентував трубчасту нафтоперегінного установку безперервної дії, техн. принципи к-рій використовуються в роботі суч. установок первинної переробки нафти .

Подальший розвиток нафтопереробка отримала в 20 ст. в зв'язку з появою автомобільного та авіація. транспорту. Особливо швидкими темпами відбувалося зростання нафтопереробки після 2-ї світової війни: виробництв. потужності, напр., капіталістічесхік країн з 1947 по 1988 зросли з 416 до 2706 млн. т / рік.

Напрями та схеми. Основні суч. тенденції нафтопереробки: укрупнення одиничних потужностей технол. установок; комбінування процесів і зниження їх енергоємності завдяки підвищенню активності і селективності каталізаторів , Утилізації відходить теплової енергії, оптимізації теплообміну і коеф. надлишку повітря , Що подається в технол. печі , і т.д.; поглиблення переробки нафти (див. нижче); поліпшення якості товарних нафтопродуктів при погіршенні якості переробляються нафт ; широке впровадження автоматизації і комп'ютеризації та ін.

До числа гол. факторів, що визначають вибір схеми нафтопереробки, відносяться вихід світлих нафтопродуктів і зміст в нафти S. Переробка сірчистих і високосірчистих нафт , Що містять S соотв. 05-25% і більше 2,5% за масою, вимагає включення до складу НПЗ установок гідроочищення і гидрообессеривания нафтопродуктів .

За призначенням НПЗ діляться на підприємства паливного і паливно-масляного профілів, а також паливно-масляного профілю з випуском нефтехим. продукції (останні в СРСР раніше наз. нефтехим. комбінатами; за кордоном іменуються "НПЗ хім. профілю"). Наїб. важлива характеристика НПЗ-г л у б і н а п е р е р о б о т к и нафти , К-раю визначається виходом (в розрахунку на нафту ,% По масі) всіх світлих нафтопродуктів чи тільки моторних палив або, навпаки, виходом залишкового котельного палива - мазуту . Збільшення глибини переробки нафти , Тобто фактично зменшення виходу мазуту в порівнянні з його природ. вмістом в сировині, м.б. досягнуто за допомогою разл. деструктивних процесів. Їх уд. вага (Відношення сумарної потужності установок до потужності установок первинної переробки нафти ) Визначає можливості НПЗ і нефтеперераб. пром-сті в цілому по забезпеченню певної глибини переробки.

НПЗ т о п л і в н о г о п р про ф і л я з н е г л у б о к о м п е р ер о б о т к о ї н е ф т і. Характерні для районів з високим споживанням мазуту . На цих підприємствах здійснюються технол. процеси: підготовка нафти до переробки; її атм. перегонка , При якій отримують бензини , гас , дизельні палива і мазут ; облагороджування палив - каталитич. риформинг і ізомеризація бензинів (Для отримання високооктанових компонентів автомобільних палив ), гідроочищення гасу і дизельних палив , Гідрообес-серіваніе мазуту (Для отримання товарних палив з низьким вмістом S). Вихід останнього на таких НПЗ може досягати 50% по масі і більш; при необхідності частина мазуту м.б. спрямована на вакуумну перегонку з метою отримання остаточних бітумів або сировини для вироб-ва окислених бітумів .

НПЗ т о п л і в н о г о п р про ф і л я з г л у б о к о м п е р ер о б о т к о ї нафти . Призначені для регіонів з низьким рівнем споживання мазуту . Реалізовані технол. процеси: підготовка нафти до переробки, її атм. і вакуумна перегонка ; деструктивна переробка (каталитич. крекінг і гідрокрекінг ) Важкого і залишкового сировини і облагороджування нафтопродуктів (Каталитич. риформинг , гідроочищення та ін.). Існує велика кількість деструктивних процесів переробки нафтових залишків ( мазут , гудрон ) В світлі нафтопродукти з метою збільшення в них співвідношення водень / вуглець в порівнянні з вихідною сировиною. Вони підрозділяються на процеси, що забезпечують зниження вмісту вуглецю (Тримаючи. І каталитич. крекінг , коксування , Деасфальтизації ); процеси, що призводять до зростання вмісту водню (різновиди гідрокрекінгу ). Останні характеризуються підвищеними виходом і якістю нафтопродуктів , Однак вимагають значно більш високих капіталовкладень і експ. витрат, обумовлених необхідністю проведення процесів при високих тисках (15-25 МПа) в атмосфері водню . Технол. схема переробки залишків може включати один цільової процес або комбінацію процесів (напр., гідро-знесірчення мазуту-каталитич. крекінг ). Вибір схеми визначається техн. і економії, особливостями функціонування НПЗ. Відомі підприємства, на яких брало досягається практично повне перетворення нафти в світлі нафтопродукти .

НПЗ т о п л і в н о-м а з л я н о г о п р про ф і л я. На цих підприємствах здійснюються процеси: підготовка до переробки нафти і її атм. перегонка ; вакуумна перегонка мазуту , При якій отримують дек. вакуумних дистилятів і гудрон . Дистиляти проходять послідовно селективну очистку , депарафінізації і гідродоочістку або доочищення H2SO4 (див. Сірчанокислотне очищення ) Або за допомогою відбілюючих глин (Див. адсорбційна очистка , Контактна очищення , Перколяціопіая очищення). гудрони піддають деасфальтизації , Причому утворюється де-асфальтізат обробляють за тією ж схемою, що і ДіСтено-Лятно фракції, а залишок (т. Зв. Концентрат) використовують для вироб-ва бітумів або в якості сировини для газифікації. Після доочищення дистиляти і залишковий компоненти направляють на компаундування ( змішання ). Змінюючи співвідношення компонентів і вводячи разл. присадки , Отримують товарні мастила .

НПЗ т о п л і в н о-м а з л я н о г о п р про ф і л я з в и п у ск о м н е ф т е х і м і ч е с ь к о ї п р о д у к ц і й. На цих підприємствах на відміну від розглянутих вище реалізовані процеси піролізу і каталитич. риформінгу , Що забезпечують вироблення осн. видів нефтехим. сировини (нижчих Олеф-нів і ароматичних. вуглеводнів ), А також більш-менш довгий ланцюжок процесів отримання разл. нефтехим. продуктів ( спиртів , сумішей олефінів та ін.). частка нафти , Що витрачається в світі на вироб-во продукції нафтохімії , В середньому становить 6%, досягаючи в Японії 9-11%.

Потенціал, темпи і перспективи розвитку. За обсягом нафтопереробки і випуску осн. видів нафтопродуктів Радянський Союз займає друге місце в світі, перевершуючи Великобританію, Італію, Францію і Німеччину разом узяті, а по середній потужності НПЗ набагато випереджає всі розвинуті капіталістичного. країни. Практично всі регіони СРСР у своєму розпорядженні пром. потенціалом по нафтопереробці і вироб-ву нефтехим. продукції. Крім традиц. центрів нафтопереробки, розміщених в Волзько-Уральському і Центральному районах і в Закавказзі, особливо бурхливий розвиток в останні роки нефтепeрeраб. пром-сть отримала в районах Західного і Східного Сибіру.

Нарощування пром. потенціалу нафтопереробки в СРСР особливо високими темпами відбувалося в 1965-85, коли обсяг вироблення нафтопродуктів збільшився більш ніж в 2 рази. У цей період переважно. інтенсивно нарощувалися потужності по первинній (прямий) перегонці нафти . Починаючи з 11-ї п'ятирічки галузь перейшла на якісно новий шлях розвитку -підвищення ефективності використання нафти на основі поглиблення її переробки. Випереджаючими темпами зростає випуск сировини для нефтехим., Хім. і микробиол. галузей пром-сти. Поряд з поглибленням переробки нафти ін. важливим завданням нафтопереробки в СРСР є поліпшення якості гл. нафтопродуктів - моторних палив і масел для задоволення зростаючих вимог до охорони природи , А також з боку транспорту. У зазначений 20-річчя уд. вага високооктанових бензинів в загальному обсязі вироб-ва автомобільних бензинів вдалося підвищити з 3,1 до 79,1%, дизельного малосернистого палива-з 50 до майже 100%, високоіндексних моторних мастил-з 2,25 до 87,3%.

За кордоном перше місце за потужністю установок нафтопереробки займають США; великими світовими центрами нафтопереробки є також країни Західної Європи і Японія. Швидкими темпами розвивається нафтопереробка в нафтовидобувних країнах: Саудівської Аравії, Мексиці і ін. В зв'язку з високим попитом на мазут для західноєвропейських країн і Японії аж до 1973 були характерні неглибока переробка нафти з випуском св. 40% мазуту і соотв. не означає. потужності установок для деструктивних процесів. Викликане нафтовою кризою 70-х рр. різке підвищення цін на сировину призвело до істот. скорочення споживання нафти і особливо мазуту , К-рий стали замінювати альтернативними джерелами енергії (прир. газом , вугіллям та ін.). Тому зросла необхідність поглиблення переробки нафти , Причому для країн Західної Європи і Японії наиб. актуальна деструктивна переробка важких фракцій дистилятів (перший етап поглиблення). Для США, де і до 1973 глибина переробки нафти досягала 78%, перш за все важлива деструктивна переробка нафтових залишків (другий етап поглиблення), що вимагає більш досконалої технології і значно здорожує вироб-во. В даний час за кордоном широко здійснюється буд-во установок каталитич. крекінгу , гідрокрекінгу і вісбрекінгу , Блоків переробки нафтових залишків, технол. схеми яких брало включають комбінації процесів гидрообессеривания і каталитич. крекінгу або коксування , Тримаючи. крекінгу і гідрокрекінгу і т.д.

Проблема поглиблення переробки нафти в СРСР і провідних капіталістів, країнах вирішується в умовах скорочення використання висококачеств. малосірчистих нафт при одночасному посиленні екологічний. вимог до якості нафтопродуктів . В останні роки значно знижені, зокрема, гранично допустимі значення змісту S в паливах , Що призвело до прискореного зростання потужностей установок гідроочищення . Др. важливий фактор розвитку суч. нафтопереробки-поступова відмова від етилування бензинів (введення тетраетилсвинцю ), Що вимагає застосування ін. Способів підвищення антидетонаційній стійкості автомобільних бензинів (Каталитич. риформинг , алкілування , ізомеризація і т.д.).

Літ .: Сергієнко С. Р., Нарис розвитку хімії і переробки нафти , М., 1955; Трошин А. К., Історія нафтової техніки в Росії, М., 1958; Гуревич І. Д., Смідович Е. В., Черножуков Н. І., Технологія переробки нафти і газу , Ч. 1-3, М., 1972-80; Еріх В. Н., Расіна М. Г., Рудін М. Г., хімія і технологія нафти і газу , 3 вид., Л., 1985; Довідник нафтопереробника, під ред. Г. А. Ластовкіна, Е.Д. Радченко та М. Г. Рудіна, Л., 1986; Кінь М. Я., Зелькінд Е. М., Шершун В. Г., Нафтопереробна і нафтохімічна промисловість за кордоном. Довідник, М., 1986; Гірнича енциклопедія, т. 3, М., 1987, с. 472-73. М. Я. Кінь.

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,