Главная

Статьи

Фінансові послуги комерційних банків

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан Карагандинський Державний Університет імені Е.А. Букетова Курсова робота

З дисципліни «Гроші. Кредит. банки »

На тему «Фінансові послуги комерційних банків»

виконав

ст. гр. ФК-24

Аділова Наргиз

перевірив

викладач

Кадиргаліева Т.Т

Караганда 2008р.
Зміст ВСТУП 1. МІСЦЕ І РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО БАНКУ 2. СПЕКТР БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ БАНКУ 2.1 Активні і пасивні операції комерційного банку 2.2 Нетрадиційні операції комерційного банку 3 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН 3.1 Аналіз якісних показників діяльності комерційних банків в РК 3.2 Інноваційні банківські продукти та їх роль у розвитку комерційних банків ВИСНОВОК Список використаних джерел
ВСТУП

Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обігу йшов паралельно і тісно перепліталося. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки, кредитуючи господарство, виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

У механізмі функціонування кредитної системи держави велика роль належить комерційним банкам. Комерційні банки - це найстаріша і найбільш масова група кредитних установ, що виконують більшість фінансових операцій і послуг, відомих в практиці підприємництва в ринковій економіці.

Вони є багатофункціональними організаціями, що діють в різних секторах ринку позичкового капіталу. Банки акумулюють основну частку кредитних ресурсів і надають своїм клієнтам повний комплекс фінансових послуг, включаючи кредитування, прийом депозитів, розрахунок на обслуговування, купівлю-продаж і зберігання цінних паперів, іноземної валюти та інші.

Сьогодні комерційний банк здатний запропонувати своїм клієнтам до 200 різноманітних продуктів і послуг. Така широка диверсифікація операцій дозволяє комерційним банкам зберігати своїх клієнтів і залишатися прибутковими навіть при надто несприятливій кон'юнктурі.

Збитки одних операцій перекриваються прибутками інших, які в даній ситуації мають для виконання їх сприятливі умови, не випадково у всіх країнах з ринковою економікою комерційні банки залишаються головним операційним ланкою кредитної системи. Вони показують вражаючу здатність пристосовуватися до мінливих умов кредитно-грошового ринку.

У сучасній ринковій економіці діяльність комерційних банків має величезне значення завдяки їх зв'язкам з усіма секторами економіки У сучасній ринковій економіці діяльність комерційних банків має величезне значення завдяки їх зв'язкам з усіма секторами економіки. Завдання банків полягають у забезпеченні безперебійного грошового обігу та обігу капіталу, кредитуванні промислових підприємств, держави і населення, створення умов для народногосподарського накопичення.

Сучасні комерційні банки, виступаючи в ролі фінансових посередників, виконують важливу народногосподарську функцію, забезпечуючи міжгалузеве і міжрегіональне перерозподіл грошового капіталу. Банківський механізм розподілу і перерозподілу капіталу за сферами і галузями дозволяє розвивати господарство в залежності від об'єктивних потреб виробництва і сприяє структурній перебудові економіки.

У щорічному Посланні Президента РК Н.А. Назарбаєва народу Казахстану найсерйознішу увагу приділено питанням сталого розвитку конкурентоспроможної фінансової системи і, особливо, банківського сектора. Це пов'язано з погрозами нестабільності світової фінансової системи, зумовленими іпотечною кризою в США і подальшим кризою ліквідності. Зберігаючи пріоритетність вирішення стратегічних завдань, поставлених в посланнях попередніх років, Глава держави акцентує увагу на необхідності вирішення в поточному році завдань за стабільним зростанням економіки з метою закріплення досягнутих результатів економічної і політичної модернізації країни. Не випадково у своєму посланні народу Казахстану Президент Н.А. Назарбаєв одним із пріоритетів розвитку економіки виділив підвищення конкурентоспроможності та стійкості фінансової системи країни, особливо банківського сектора [1]. Дані обставини і зумовлюють актуальність теми курсової роботи.

Метою даної роботи є розкриття сутності фінансових послуг комерційних банків.

Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:

1. Описати місце і роль банківської послуги в діяльності сучасного банку.

2. Розглянути спектр банківських послуг комерційного банку.

3. Провести аналіз сучасних тенденцій в розвитку банківської системи Республіки Казахстан.


1. Місце і роль банківської послуги в діяльності сучасного комерційного банку

Початковим етапом розвитку теорії банківських послуг слід вважати кінець 1960-х - початок 1970-х рр., Коли були опубліковані дослідження вчених Мічиганського Університету (X. Дуглас "Банківська політика в області кредитування", 1971), Уелльського університету (Д. Ревелл "Конкуренція і регулювання банківської діяльності ", 1978), Женевського університету" Кредитні послуги ощадних банків ", 1974), роботи Ш. Дерея" Стратегія Британських банків і міжнародна конкуренція "(1977), дослідження Г. Брайана" конкуренція в банківській сфері "(1970) .

Другий етап розвитку теорії банківських послуг - кінець 1980-х - початок 1990-х рр. охарактеризований як спроби дослідження особливостей діяльності кредитно-фінансових систем окремих країн і можливих наслідків впливу глобалізації та централізації банківського капіталу на ринок банківських послуг. До найбільш відомих робіт цього періоду слід віднести наступні: Ф. Дерек "Глобальна стратегія банків" (Нью Йорк, 1990), В. Малпас "Як працює фінансова система Сіті" (Лондон, 1988), О. Доннел "Фінансові операції регіонального інвестиційного банку "(Лондон, 1981), Е. Балларін" Комерційні банки в умовах фінансової революції "(Кембридж, 1986) і багато інших [2, 56].

Третій етап розвитку теорії банківських послуг розпочався в 1991 р і триває по теперішній час. Підписання Маастрихтського Договору 1992 року про створення Європейського Валютного союзу і введення з січня 1999 р єдиної європейської валюти - євро - поклали початок перегляду концепції комплексного банківського обслуговування клієнтів. Актуальності набула ідея "фінансового супермаркету", широкого поширення набули послуги на ринку позикових капіталів, електронні послуги почалося зростання злиттів і поглинань дрібних і середніх банків великими. Значний практичний інтерес для розвитку вітчизняного ринку банківських послуг представляють дослідження, присвячені стратегії діяльності банків. Наприклад, М. Портер основне завдання банківської стратегії бачить в пошуках конкурентних переваг банку і концентрації зусиль банківського менеджменту на їх практичної реалізації. Дж. Кея, в свою чергу, вважає, що конкурентні переваги банку залежать від якості його стратегічних активів, до яких відносяться мережу відділень, філій і банків-кореспондентів, стабільна база великих корпоративних клієнтів. Дейвіс С. визначає банківську стратегію як "досягнення довгострокової конкурентної позиції, тобто встановлення і підтримання конкурентної переваги в одному або декількох видах діяльності, яке використовується в отриманні прийнятної норми прибутку на капітал.

Проблема застосування банківських послуг вивчена мало через закритості і недоступності інформації, наявності переважно загальних характеристик і рекомендацій.

Вітчизняна практика вважає комерційні банки фінансовими посередниками, які забезпечують механізм міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу в суспільстві. При цьому виділяються такі основні банківські операції: прийом депозитів, видача кредитів і здійснення грошових платежів і розрахунків.

В цілому, думка вітчизняних вчених з проблеми розмежування понять банківської операції і банківської послуги зводиться до розгляду банківських послуг як різновиду банківських операцій.

У вітчизняній практиці не спостерігається розмежування з приводу понять банківська операція і банківська послуга, і всі банківські операції представляють весь спектр банківських послуг. Зарубіжні вчені, в свою чергу, розглядають банківські операції лише як різновид банківських послуг. Зокрема, американський економіст Пітер Роуз вважає, що банк - це фірма, що надає фінансові послуги, які здійснюються професійними кредитними установами.

Слід зазначити дослідження природи банківських послуг і тенденції їх розвитку на сучасному етапі таких вчених, як Д. Арист, Б. Бухвальд, Ю. Зайтц, А. Кеніоном, Дж. Кея, А. Лан-ге, Д. Левеллин, Б. Маруа , С. Матюрен, М. Портера, X. Шефера, Е. Штікель, Б. Ш. Хеффермана і ін.

Класифікація банківських послуг, розглянута О.М. Івановим заснована на ряді критеріїв, що характеризують особливості їх надання клієнтам [3]. Серед них:

а) спрямованість на задоволення потреб клієнта

- прямі послуги - платіжні, комерційні, інвестиційні;

- непрямі або супутні - клірингові послуги, телефонне управління рахунком (домашній банк), консультаційні послуги, видача пластикової картки на базі депозитного рахунку;

- послуги, що приносять додатковий дохід або зниження витрат овернайти, послуги банку при організації операції під гарантію Агентства експортного кредитування;

б) сегментація за групами клієнтів.

Виходячи зі ступеня складності існує наступна градація складності банківських продуктів:

1-й рівень - продукти і послуги, які можуть бути затребувані великою кількістю споживачів (відкриття рахунків, управління готівкою, клірингові послуги);

2-й рівень - послуги, що вимагають спеціального рівня підготовки банківських кадрів (управління активами, інвестиційні послуги);

3-й рівень - послуги, що вимагають професійних знань в галузі використання послуг (послуги в області корпоративних фінансів, управління змішаними активами);

4-й рівень - послуги, що вимагають спеціальних знань (в сфері фінансового планування, фінансового інжинірингу).

Банківська діяльність вимагає формування портфеля пропонованих послуг, організації торгівлі і збуту їх кінцевому споживачеві, тобто потребує ринку банківських послуг.

Складовими елементами ринку банківських послуг є:

- регулювання і регламентація ринкових відносин на ринку банківських послуг нормами міжнародного права і внутрішнього законодавства;

- наявність портфеля різноманітних послуг;

- ринкове ціноутворення на банківські продукти і послуги;

- поєднання ринкового і державного регулювання ринку банківських послуг з метою підтримки його відносної стабільності;

- прозорість інформації про стан і тенденції розвитку ринку банківських послуг, його учасників;

- необмежена кількість учасників.

Кон'юнктура ринку банківських послуг залежить від сукупності економічних умов макро- і мікроекономічного характеру. Структура ринку банківських послуг складається з наступних секторів:

- ринок платіжних або кореспондентських послуг;

- послуги на ринку позикових капіталів;

- ринок комерційних послуг корпоративним клієнтам;

- ринок послуг приватним клієнтам;

- ринок послуг з банківського обслуговування внутрішньої і зовнішньої торгівлі;

- ринок електронних банківських послуг;

- ринок послуг з довірчого управління активами.

Особливу значущість для розвитку вітчизняної банківської системи представляє аналіз тенденцій розвитку банківських послуг в розвинених країнах. Вивчення і застосування досвіду найбільших західноєвропейських і американських банків у сфері надання банківських послуг необхідно для формування російського ринку банківських послуг, який в даний час знаходиться на початковому етапі свого розвитку.

Традиційним має бути: кредитування (бланкові кредити, іпотечні позики); розміщення активів підприємства, які не беруть участі безпосередньо в процесі виробництва (консультації по капіталовкладеннях і управління портфелем інвестицій), а також додаткові послуги: фінансування торгівлі, фінансовий інжиніринг, управління готівкою.

Особлива увага в даний час приділяється розвитку банківських послуг за допомогою різних засобів телекомунікації, надання клієнтам різних консультаційних послуг з управління активами, страхування, спадкування права та інші, при цьому банківські клієнти пред'являють підвищений попит на якість послуг.

Зміни потреб клієнтів і можливостей банківських послуг ведуть до певної реорганізації каналів їх збуту. Спілкування банку з клієнтом в стаціонарному приміщенні втрачає свою актуальність, так як останній отримує можливість це робити за допомогою електронних систем зв'язку:

- телефону, факсу, комп'ютера. Важливе значення має перехід від паперових носіїв фінансової інформації до електронних, комплексність і швидкість надання послуг. Велика увага приділяється створенню нових консультаційних структур та міні розрахункових центрів для клієнтів і дрібних вкладників. Наприклад, японські банки почали застосовувати даний підхід в 1997 р і обслужили вчетверо більше приватних клієнтів, ніж німецькі банківські установи. Очевидною стала перспектива перекладу більшої частини клієнтів на самообслуговування з збереженням інституту персональних менеджерів для великих корпоративних клієнтів.

До перспектив розвитку банківських послуг слід віднести проблему ризиків, обумовлену збільшенням обсягу кредитування, поширення комп'ютерної торгівлі. До основних ризиків, що стримує поширення нових видів послуг відносяться країнові, політичні, валютні, клієнтські ризики, ризик настання "ефекту доміно" за фінансової неспроможності одного або декількох учасників ринку, ринковий ризик, ризик погіршення фінансового становища учасників або країн. Криза в Південно-Східній Азії, а потім і в Росії в 1997 - 1998 рр. привів до мільярдних втрат найбільших банків, інвестиційних компаній, населення і продемонстрував руйнівні наслідки безконтрольного інвестування коштів і захопленості спекулятивними операціями. Про банківські ризики говорять і пишуть досить часто. Професійне управління банківськими ризиками засноване на якості менеджменту і є основоположним джерелом успіху будь-якого фінансово кредитної установи.

Важливим напрямком у розвитку банківських послуг є концентрація банківського капіталу і прагнення найбільших банків до комплексності та універсальності їх надання. Універсальність банківської установи має на увазі можливість надання комплексного портфеля послуг незалежно від географічного положення філії або відділення транснаціонального банку.

Тенденції розвитку банківських послуг в сфері торгівлі цінними паперами подаються не такими оптимістичними. Ринок цінних паперів (фондовий ринок) представляє собою частину фінансового ринку. Ринок цінних паперів доповнює систему банківського кредиту і взаємодіє з нею, за допомогою його в економіку залучаються інвестиції. З метою підвищення ефективності фінансового ринку цінних паперів в перспективі повинні емітуватися в цифровій формі, що обмежить можливості банківських послуг з відповідального зберігання. При торгівлі цінними паперами за допомогою електронних табло роль банків буде мінімізована. В даний час діяльність банків на ринку цінних паперів можна розділити на чотири види, які відображають різну роль, виконувану банками при проведенні певних операцій з цінними паперами:

- діяльність банків як емітентів;

- діяльність банків як інвесторів;

- професійна діяльність на РЦБ;

- традиційні банківські операції (надання кредитів на придбання цінних паперів та під заставу цінних паперів, надання банківських гарантій за випусками облігацій та інших цінних паперів, виконання функцій платіжних агентів-емітентів).

Перспективи розвитку банківських послуг на найближчі два-три десятиліття засновані на наступних трьох факторах структурних змін у банківській сфері:

- входження в галузь;

- диверсифікація діяльності банків за рахунок надання позабалансових послуг;

- розвиток послуг на ринку позикових капіталів.

Однією з проблем провідних західних банків на найближчі роки є реструктуризація мережі філій і відділень, так як існуючі моделі управління глобальними мережами банків ведуть до подорожчання вартості послуг і додаткових витрат. Тому стратегія і тактика в області надання послуг вдосконалюється як в області реструктуризації філіальної мережі, так і в диверсифікації систем обслуговування. Базовим принципом банківського обслуговування стає сегментний підхід до продажу послуг, заснований на портфельному принципі їх надання, в тому числі за допомогою інформаційних та електронних технологій.

У зв'язку з посиленням інтеграції та глобалізації банківської системи рішення деяких проблем розвитку банківських послуг ускладнюється наступними обставинами:

- зростанням конкуренції з боку небанківських установ;

- витісненням національних банків з локальних ринків міжнародними банківськими інститутами;

- необхідністю збільшення ресурсної бази.

Для вирішення даних проблем аналітики МВФ пропонують банкам «чотири золотих правила»:

1) чітко слідувати стратегії розвитку банку. Відхилення від обраного напрямку розвитку веде до втрати довіри клієнтів і акціонерів;

2) поглиблювати спеціалізацію в рамках кожного напрямку діяльності банку;

3) забезпечити достатній рівень диверсифікації діяльності;

4) дотримуватися рівновагу між стимулюванням збуту фінансових послуг і забезпеченням контролю за витратами.

Розвиток інформаційних і комп'ютерних технологій, зокрема, в банківській діяльності, викликало загострення міжбанківської конкуренції на ринку електронних послуг, що передбачають використання персональних комп'ютерів і інших електронних комунікаційних систем. Поява Інтернету стимулювало розвиток ринку електронних банківських послуг, що відрізняються новими стандартами проведення фінансових операцій та якістю обслуговування. Велика роль у визначенні перспективності продажу банківської послуги або продукту в Інтернеті відводиться системі автоматизації банку, яка забезпечує розробку та впровадження нових послуг (розрахунки з пластикових карт, системи "банк-клієнт"), підвищує якість і швидкість обслуговування, сприяє зниженню витрат і операційних витрат .


2. Спектр банківських послуг комерційного банку 2.1 Активні і пасивні операції комерційного банку

У комерційних банках продукція представляє два основні розділи: послуги з пасивним і по активних операціях. Отже, банківський маркетинг є маркетингом в сфері послуг. Послуги по пасивних операціях здійснюються з метою акумуляції коштів, перш за все заощаджень і тимчасово вільних коштів населення і підприємств. За допомогою надання послуг по активних операціях комерційні банки розподіляють мобілізовані кошти так, щоб забезпечити собі необхідний рівень прибутку.

Під пасивними розуміються такі операції банків, в результаті яких відбувається збільшення грошових коштів, що знаходяться на пасивних рахунках або активно-пасивних рахунках в частині перевищення пасивів над активами.

Пасивні операції відіграють важливу роль для комерційних банків. Саме з їх допомогою банки набувають кредитні ресурси на грошових ринках.

Існує чотири форми пасивних операцій комерційних банків:

1. внески в статутний фонд (продаж акцій і паїв першим власникам);

2. відрахування від прибутку банку на формування або збільшення фондів;

3. депозитні операції (кошти, одержувані від клієнтів);

4. внедепозітние операції.

Пасивні операції дозволяють залучати в банки грошові кошти, котрі перебувають в обороті. Нові ж ресурси створюються банківською системою в результаті активних кредитних операцій. За допомогою перших двох форм пасивних операцій формується перша велика група кредитних ресурсів - власні ресурси. Наступні дві форми пасивних операцій утворюють другу велику групу ресурсів - позикові, або залучені, кредитні ресурси.

Власні ресурси банку являють собою банківський капітал та прирівняні до нього статті. Роль і величина власного капіталу комерційних банків має особливу специфіку, відмінну від підприємств та від організацій, що займаються іншими видами діяльності тим, що за рахунок власного капіталу банки покривають менш 10% загальної потреби в коштах. Зазвичай держава встановлює для банків мінімальну межу співвідношення між власними та залученими ресурсами.

Залучені кошти банків покривають близько 90% всієї потреби в грошових ресурсах для здійснення активних операцій, перш за все кредитних. Роль їх виключно висока. Мобілізуючи тимчасово вільні кошти юридичних і фізичних осіб на ринку кредитних ресурсів, комерційні банки з їхньою допомогою задовольняють потребу народного господарства в додаткових оборотних коштах, сприяють перетворенню грошей у капітал, забезпечують потреби населення в споживчому кредиті.

До пасивних кредитними операціями, перш за все, відносяться депозитні операції.

Депозитними називаються операції банків із залучення грошових коштів юридичних і фізичних осіб у вклади, або на певні строки, або до запитання. На частку депозитних операцій припадає основна частина їх пасивів.

По термінах депозити прийнято поділяти на дві групи:


розділ: банківська справа
Кількість знаків з пробілами: 63518
Кількість таблиць: 7
Кількість зображень: 3

... фондами, які створюються для реалізації додаткових пенсійних послуг населенню крім пенсій, що виплачуються з державного пенсійного фонду. Такі фонди також будуть використовувати послуги трастових відділів комерційних банків, довіряючи останнім свої кошти в управління. Оскільки фонди мають довгостроковими резервами, то вони будуть вкладати їх в цінні папери. Банки можуть виконувати ...

... 162 КАП за порушення правил валютних операцій передбачається адміністративний штраф в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей. 1.3. Сучасні тенденції в розвитку фінансової діяльності комерційних банків в Україні на 1 червня 2006 року в Державному реєстрі банків було зареєстровано 192 комерційних банки, з яких 168 мали ...

... ймовірно не повинен перевищувати 3 - 4%, а резерви на покриття збитків за позиками повинні бути не менше величини прострочених кредитів. Розглянемо метод визначення фінансової стійкості комерційного банку через показник достатності капіталу. З метою підтримки ліквідності балансу комерційними банками на належному рівні і забезпечення економічної стійкості в їх роботі, Центральний ...

... банків, що займаються аналізом фінансової діяльності, а також будь-які зацікавлені особи можуть додатково використовувати й інші коефіцієнти. §4.Операціі комерційних банків Киргизстану. Пасивні операції комерційних банків. До пасивними відносяться операції, пов'язані з формуванням банківських ресурсів. Банківські ресурси діляться на власні і залучені. Велике значення ...

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,