Главная

Статьи

економічна безпека

1. Караваєва І.В., Лев М.Ю.
Справедлива ціна в системі формування економічної безпеки: історичний аспект // Питання інноваційної економіки. (№ 1/2019).
У статті аналізується причини виникнення поняття справедливої ​​ціни в історичному аспекті в економічних навчаннях різних шкіл і релігій. Історія економічних вчень свідчить, що проблема безпеки в давнину, з дохристиянських часів, наприклад, в античній філософії розглядалася як проблема взаємозв'язку безпеки з господарськими та політичними відносинами, і робилася спроба рас¬крить її роль в суспільному житті.
Автори на підставі економічних дохристиянських навчань, ранньохристиянських, мусульманських джерел розкривають поняття «справедливої ​​ціни», і представляють нове прочитання історії економічних вчень, яке може допомогти подолати ті труднощі, що виникли з початку лібералізації цін і тривають на шляху до сучасного стану розвитку економіки, в подоланні постійних бар'єрів, таких як: інфляція, падіння доходів населення, скорочення зростання ВВП, нереальний банківський відсоток.
Пропонується визначати на соціально значущі продовольчі товари першої необхідності, на початковій стадії розвитку сучасного російського суспільства законодавчо встановлювати роздрібні ціни, як наприклад, на упаковці тютюнових виробів, тим більше, що на відміну від тютюну, ціни продовжують залишатися вільними, нерегульованими.

Пропонується визначати на соціально значущі продовольчі товари першої необхідності, на початковій стадії розвитку сучасного російського суспільства законодавчо встановлювати роздрібні ціни, як наприклад, на упаковці тютюнових виробів, тим більше, що на відміну від тютюну, ціни продовжують залишатися вільними, нерегульованими.

Караваєва І.В., Лев М.Ю. Справедлива ціна в системі формування економічної безпеки: історичний аспект // Питання інноваційної економіки. - 2019. - Том 9. - № 1. - с. 193-206. - doi: 10.18334 / vinec.9.1.39764 .

2. Лев М.Ю.
Справедлива ціна в системі формування економічної безпеки: сучасні проблеми // Питання інноваційної економіки. (№ 1/2019).
У статті аналізується причини появи в Податковому кодексі визначення поняття «ринкової ціни» і виникнення поняття справедливої ​​ціни в історичному і сучасному аспекті з метою обґрунтування необхідності оптимізації рівня витрат, за рахунок збільшення частки заробітної плати при формуванні ціни для забезпечення зростання доходів та збільшення попиту на продукцію і підвищення пенсії як фактора економічної безпеки.
Автор на підставі економічних джерел розкриває поняття «справедливої ​​ціни», і представляє аналіз на підставі статистичних даних впливу на співвідношення рівня доходів, індексу споживчих цін з урахуванням курсу валют для визначення справедливої ​​ціни на сучасному етапі.
Пропонується визначати витрати не для розрахунку податку, а для формування цін зі збільшенням частки заробітної плати в ціні продукції. Необхідно формування більш досконалих, багатофакторних підходів в рамках розвитку стратегії економічної і соціальної безпеки країни.

Лев М.Ю. Справедлива ціна в системі формування економічної безпеки: сучасні проблеми // Питання інноваційної економіки. - 2019. - Том 9. - № 1. - с. 207-218. - doi: 10.18334 / vinec.9.1.39767 .

3. Макаров І.М., Почепаев І.А.
Роль людського капіталу в системі економічної безпеки регіону // Російське підприємництво. (№ 12/2018).
Питанням економічної безпеки в нашій країні стало приділятися увага з початком ринкових реформ і формування нової Росії. Однак, питанням формування основ, витоків економічної безпеки - а саме людського фактору, до теперішнього часу уваги приділяється незаслужено мало.
Тому саме аналізу ролі людини та інституційних основ формування і функціонування людського капіталу регіону як базису формування економічної безпеки на регіональному і, в кінцевому підсумку - на національному рівні і присвячена нага стаття.

Макаров І.М., Почепаев І.А. Роль людського капіталу в системі економічної безпеки регіону // Російське підприємництво. - 2018. - Том 19. - № 12. - с. 3737-3750. - doi: 10.18334 / rp.19.12.39673 .

4. Вартанова М.Л.
Аналіз і оцінка ризиків і загроз продовольчої безпеки Росії в контексті євразійської інтеграції // Російське підприємництво. (№ 10/2018).
Існуючі ризики і загрози продовольчій безпеці спонукають держави Євразійського економічного союзу об'єднувати зусилля для прийняття заходів, що дозволяють, з одного боку, наситити ринок продуктами харчування, а з іншого - захистити його від неякісної продукції. У дослідженні автор зазначає, що об'єднання зусиль Російської Федерації в складі держав-членів ЄАЕС дає більше можливостей для створення і впровадження нових технологій глибокої і комплексної переробки продовольчої сировини, вдосконалення методів вирощування, зберігання і транспортування сільськогосподарської продукції, що забезпечують її безпеку для життя і здоров'я, в тому числі майбутніх поколінь. Розвиток сбалансіровaнной системи продовольчого забезпечення немислимо без стійкого і ефективного розвитку господарюючих суб'єктів агропромислового комплексу, що визначають форміровaніе ресурсної бaзи ринків. У той же час саме регульований ринок покликаний забезпечити еквівaлентность обміну товaрaми і стимулювати приплив інвестиційних ресурсів в аграрну сферу.

Вартанова М.Л. Аналіз і оцінка ризиків і загроз продовольчої безпеки Росії в контексті євразійської інтеграції // Російське підприємництво. - 2018. - Том 19. - № 10. - с. 2725-2752. - doi: 10.18334 / rp.19.10.39449 .

5. Вартанова М.Л., Дробот Е.В.
Перспективи розширення євразійського простору в контексті зміцнення торгово-економічного і фінансового співробітництва Росії і Китаю // Російське підприємництво. (№ 9/2018).
Євразійський економічний союз відіграє важливу роль в прагненні Росії розширити внутрішній ринок і, особливо в її прагненні забезпечити соціально-економічну та політичну стабільність на пострадянському просторі. Автори відзначають, що, незважаючи на те, що у всіх країнах проводиться багато досліджень щодо співпраці на євразійському просторі, в експертному середовищі поки не склалося єдиного уявлення про те, як воно повинно розвиватися. У дослідженні пропонуються варіанти зближення і синхронізації економічних механізмів в країнах Євразії, і, зокрема між Росією і Китаєм, щоб вони вчилися на досвіді один одного при створенні інклюзивної системи співробітництва та взаємодії.

Вартанова М.Л., Дробот Е.В. Перспективи розширення євразійського простору в контексті зміцнення торгово-економічного і фінансового співробітництва Росії і Китаю // Російське підприємництво. - 2018. - Том 19. - № 9. - с. 2323-2344. - doi: 10.18334 / rp.19.9.39331.

6. Єфремова Т.А.
Ефективне податкове адміністрування - запорука економічної безпеки держави // Російське підприємництво. (№ 9/2018).
У статті розглядаються можливості податкового адміністрування в забезпеченні економічної безпеки країни. Автором детально досліджуються загрози економічній безпеці, пов'язані з дотриманням податкового законодавства, функціоналом системи податкового адміністрування, організацією процесів спілкування податкових органів з платниками податків. Дається оцінка сучасній структурі податкових органів РФ, ефективності організації та проведення камеральних та виїзних податкових перевірок, видам виявляються податкових правопорушень, застосування сучасних цифрових технологій в податковому адмініструванні. Новизна дослідження обумовлена ​​пошуком напрямків розвитку фіскальної і сервісної складових податкового адміністрування. Доводиться доцільність впровадження в практику податкового адміністрування комплексу цифрових та інформаційних технологій: АСК «ПДВ-2», АСК «ККТ», АІС «Маркування», ФГІС «ЄДР ЗАГС». Обґрунтовується необхідність розробки напрямків, націлених на підвищення рівня обслуговування платників податків, в тому числі і через розширення застосування альтернативної форми податкового контролю - податкового моніторингу.

Єфремова Т.А. Ефективне податкове адміністрування - запорука економічної безпеки держави // Російське підприємництво. - 2018. - Том 19. - № 9. - с. 2519-2530. - doi: 10.18334 / rp.19.9.39346.

7. Калашников І.Б., Вавіліна А.В., Якубова Т.Н.
Новий технологічний уклад на шляху становлення інноваційної економіки // Креативна економіка. (№ 9/2018).
У статті дається теоретичне обгрунтування інноваційних перетворень економіки Росії в ході зміни технологічних укладів і заходів по забезпеченню просування економіки до нової неоіндустріальні реальності. Технологічний уклад розглядається як особливе техніко-технологічне пристрій виробництва стратегічно важливих промислових виробів. У цій своїй якості він постає як активізує база подальшого розвитку продуктивних сил суспільства, виявляються можливості формування цифрової економіки та її інноваційних та конкурентних переваг. В рамках використання системно-еволюційного і відтворювального методів дослідження обґрунтовується залежність процесів становлення нового технологічного укладу, зміни стадій формаційного розвитку та динаміки формування інноваційної економіки. Технологічна база інноваційної економіки розглядається як структурне співвідношення і відтворювальних взаємодія технологічного та інноваційного капіталу, а структурно-інвестиційна політика спрямована на згладжування диспропорцій галузевого, технологічного і просторового характеру.

Калашников І.Б., Вавіліна А.В., Якубова Т.Н. Новий технологічний уклад на шляху становлення інноваційної економіки // Креативна економіка. - 2018. - Том 12. - № 9. - с. 1307-1320. - doi: 10.18334 / ce.12.9.39422 .

8. Шахман Е.Т.
Просторово-географічні рівні економічної безпеки Казахстану і Киргизстану // Російське підприємництво. (№ 8/2018).
в статті розглядаються сутність економічної безпеки, як центральна ланка в системі національної безпеки, теоретичні погляди вчених - економістів Казахстану і Киргизстану на цю проблему, аналізуються просторово-географічні рівні економічної безпеки, виявляються загрози, що порушують безпеку і пропонуються заходи для захисту економічних інтересів країни.

Шахман Е.Т. Просторово-географічні рівні економічної безпеки Казахстану і Киргизстану // Російське підприємництво. - 2018. - Том 19. - № 8. - с. 2169-2184. - doi: 10.18334 / rp.19.8.39264 .

9. Рау Е.І.
Становлення служби внутрішнього аудиту як інструменту розвитку і безпеки бізнесу в практиці російських компаній // Російське підприємництво. (№ 6/2018).
Предметом дослідження даної роботи є порівняно новий для Росії інструмент і інститут в управлінні бізнесом - «внутрішній аудит». Мета роботи - розглянути сутність і роль внутрішнього аудиту в діяльності і розвитку організацій і дати авторську оцінку чи є внутрішній аудит інструментом розвитку і безпеки бізнесу, оцінити витрати на її організацію. Для досягнення поставленої мети в роботі наведені підходи до дефініції «внутрішній аудит», його основні характеристики, хронологія розвитку, його завдання, місце серед інструментарію корпоративного управління. Наведено інформацію, які компанії зобов'язані організувати у себе діяльність служби внутрішнього аудиту. Для оцінки економічної доцільності формування служби внутрішнього аудиту в компанії і приблизного бюджету на її функціонування автор звернувся до статистичної інформації. Запропоновані автором критерії та їх мінімальні кількісні значення допоможуть в ухваленні рішення про доцільність організації власної служби внутрішнього аудиту в конкретній компанії. Наведено огляд основних норм, що регулюють діяльність інституту внутрішнього аудиту. У зв'язку з цим результати дослідження представляють професійний інтерес не тільки для вчених, педагогів, студентів економічних напрямів, а також для професіоналів-практиків. Відповідаючи на основне питання теми дослідження, автор зазначає, що служба внутрішнього аудиту є інструментом економічного розвитку і безпеки компанії, так як служить гарантом дотримання вимог чинного законодавства і рушійним ланкою в оптимізації і розвитку компанії з урахуванням всіх викликів сучасного ринку. При цьому компанія повинна бути досить великою, щоб покривати витрати на утримання служби внутрішнього аудиту.

Рау Е.І. Становлення служби внутрішнього аудиту як інструменту розвитку і безпеки бізнесу в практиці російських компаній // Російське підприємництво. - 2018. - Том 19. - № 6. - с. 1879-1890. - doi: 10.18334 / rp.19.6.39159 .

10. Примишев І.М., Черемисина С.Г., Скаранік С.С.
Сучасний стан виробничого і кадрового потенціалу агропромислового комплексу Криму // Російське підприємництво. (№ 5/2018).
У статті розглядається сучасний стан виробничого і кадрового потенціалу агропромислового комплексу Криму в контексті розвитку його пріоритетних галузей. Визначено основні проблеми та тенденції розвитку галузей рослинництва і тваринництва Криму. В ході дослідження виявлено серйозні диспропорції в структурі кадрового потенціалу агропромислового комплексу Криму. Проаналізовано динаміку освітнього рівня керівників сільськогосподарських підприємств і працівників масових професій в аграрній сфері економіки регіону. Встановлено негативна тенденція зростання плинності кадрів і зниження професійного рівня потенціалу керівних кадрів в сільськогосподарських підприємствах Криму. Автори акцентують увагу на необхідності застосування обґрунтованої цільової державної підтримки сільського господарства та розвитку його кадрового потенціалу.

Примишев І.М., Черемисина С.Г., Скаранік С.С. Сучасний стан виробничого і кадрового потенціалу агропромислового комплексу Криму // Російське підприємництво. - 2018. - Том 19. - № 5. - с. 1597-1610. - doi: 10.18334 / rp.19.5.39055 .

11. Макєєв С.
Створення системи показників економічної безпеки банку на основі внутрішніх процедур оцінки достатності капіталу // Російське підприємництво. (№ 4/2018).
В рамках даної статті викладені теоретико-методологічні підходи до оцінки стану економічної безпеки комерційних банків на основі ключового індикатора (достатності капіталу з урахуванням всіх наявних ризиків). Пропонується структурувати стан економічної безпеки комерційного банку по функціональному і стратегічному рівню і оцінювати з нормативної та корпоративної точок зору. У статті представлений формульно-методичний апарат для проведення розрахунків, а також збудована оцінна шкала, яка, з огляду на співвідношення нормативної та корпоративної економічної безпеки, визначає поточний стан і здатність комерційного банку до можливості стійкого розвитку.

Макєєв С. Створення системи показників економічної безпеки банку на основі внутрішніх процедур оцінки достатності капіталу // Російське підприємництво. - 2018. - Том 19. - № 4. - с. 1151-1162. - doi: 10.18334 / rp.19.4.38893 .

12. Коновалов Ю.В.
Економічна безпека проектування: захист системи управління великих проектно-вишукувальних організацій ПЕК Росії від слабо виражених дестабілізуючих факторів // Російське підприємництво. (№ 4/2018).
У цій статті розглянемо окремі властивості слабовираженних дестабілізуючих факторів і способи підвищення економічної безпеки проектно-вишукувальних організацій. Семантичний аналіз поняття «економічна безпека» дозволив поставити цільові завдання дослідження і розглянути процеси менеджменту з позицій управління стійкими станами організацій. Гармонізоване функціональний розподіл між лінійними керівниками та експертами з питань економічної безпеки дозволяє досягати єдиних цілей організації.

Коновалов Ю.В. Економічна безпека проектування: захист системи управління великих проектно-вишукувальних організацій ПЕК Росії від слабо виражених дестабілізуючих чинників // Російське підприємництво. - 2018. - Том 19. - № 4. - с. 1013-1024. - doi: 10.18334 / rp.19.4.38942 .

13. Осмонов З.Б.
Посилення роли держави в забезпеченні економічної безпеки Кіргізької Республики // Російське підприємництво. (№ 4/2018).
У даній статті розглядаються фактори, що призвели до зниження економічної безпеки Киргизстану і обґрунтовується положення про необхідність посилення ролі держави в забезпеченні економічної безпеки, також проводиться аналіз діяльності держави по розробці стратегії і її здійснення для стабільної та ефективної життєдіяльності держави, суспільства і особистості

Осмонов З.Б. Посилення ролі держави в забезпеченні економічної безпеки Киргизької Республіки // Російське підприємництво. - 2018. - Том 19. - № 4. - с. 1049-1064. - doi: 10.18334 / rp.19.4.38982 .

14. Глібова О.В., Симонов А.В.
Управління економічною безпекою учасників високотехнологічних проектів розробки і виробництва продукції подвійного і цивільного призначення на основі контрактного підходу // Питання інноваційної економіки. (№ 1/2018).
У статті розглянуті проблеми, пов'язані із забезпеченням економічної безпеки учасників високотехнологічних проектів розробки і реалізації продукції цивільного та подвійного призначення. На основі контрактного підходу запропоновано класифікацію учасників високотехнологічних проектів, їх здібностей щодо запобігання ризикових подій. Запропоновані в роботі класифікації дозволяють диференціювати вибір запобіжних заходи, які сприяють економічній безпеці учасників високотехнологічних проектів.

Глібова О.В., Симонов А.В. Управління економічною безпекою учасників високотехнологічних проектів розробки і виробництва продукції подвійного і цивільного призначення на основі контрактного підходу // Питання інноваційної економіки. - 2018. - Том 8. - № 1. - с. 117-128. - doi: 10.18334 / vinec.8.1.38857 .

15. Осмонов З.Б.
Економічна безпека і її місце в системі національної безпеки Киргизької Республіки // Російське підприємництво. (№ 2/2018).
У даній статті розглядаються проблеми забезпечення економічної безпеки країни, виявляється її сутність і роль в системі національної безпеки держави, суспільства і людини. Також виявляються фактори забезпечення економічної і територіальної безпеки держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Осмонов З.Б. Економічна безпека і її місце в системі національної безпеки Киргизької Республіки // Російське підприємництво. - 2018. - Том 19. - № 2. - с. 577-598. - doi: 10.18334 / rp.19.2.38853 .

16. Вякіна І.В., Александров Г.А.
Про необхідність розвитку методології оцінки ефективності інвестицій // Російське підприємництво. (№ 1/2018).
Сьогодні Росія перебуває в пошуку нової парадигми соціально-економічного розвитку. Зміни, що відбулися кардинальні зрушення в умовах функціонування підприємств і їх відносин з органами влади зумовили зміни в методології моніторингу та оцінки ефективності інвестиційної діяльності з позицій стратегічної безпеки економіки країни. При цьому особливої ​​актуальності набувають дослідження в області розуміння процесів, пов'язаних зі змінами соціальних, політичних і економічних відносин.

Вякіна І.В., Александров Г.А. Про необхідність розвитку методології оцінки ефективності інвестицій // Російське підприємництво. - 2018. - Том 19. - № 1. - с. 195-206. - doi: 10.18334 / rp.19.1.38697 .

17. Нестеренко Ю.Ю.
Оцінка можливостей стійкого і безпечного соціально-економічного розвитку старопромислових регіонів в умовах реалізації політики імпортозаміщення (на прикладі Волгоградської області) // Російське підприємництво. (№ 24/2017).
У статті розглянуті перспективи розвитку Волгоградської області в рамках реалізації політики імпортозаміщення. Проведено вивчення можливостей безпечного розвитку регіональної соціально-економічної системи. Проведено аналіз перспектив переходу економіки регіону до неоіндустріалізаціі. Проведено аналіз офіційних статистичних показників, що характеризують динаміку прояви неоіндустріалізаціі в економіці Волгоградської області. Розглянуто структуру валового регіонального продукту області, рівень освіти, продуктивна сила наукомістких і високотехнологічних виробництв, масштаби зростання промислових виробництв і вплив господарюючих суб'єктів на екологію даного регіону. Позначена можливість неоіндустріальні розвитку старопромислового регіону в умовах реалізації політики імпортозаміщення.

Нестеренко Ю.Ю. Оцінка можливостей стійкого і безпечного соціально-економічного розвитку старопромислових регіонів в умовах реалізації політики імпортозаміщення (на прикладі Волгоградської області) // Російське підприємництво. - 2017. - Том 18. - № 24. - с. 4173-4182. - doi: 10.18334 / rp.18.24.38652.

18. Скіпіна Д.Л., Бистрова А.Н., Кутирева Є.В., Труфанова К.М.
Корпоративне шахрайство: сутність, ризики та вплив на економічну безпеку бізнесу // Російське підприємництво. (№ 22/2017).
У статті аналізуються умови, що сприяють забезпеченню економічної стабільності суб'єкта господарської діяльності. Успіх будь-якої компанії багато в чому залежить від усунення можливих загроз для її роботи, в тому числі і корпоративного шахрайства. У зв'язку з ситуацією, яка в останні роки складається в світі, необхідність в боротьбі з корпоративним шахрайством стає невід'ємною умовою економічної стабільності. На практиці розкривається лише частина економічних злочинів, що залишилася ж частина так і залишається не виявленою. У сукупності це призводить до негативного впливу шахрайських дій, складаючись в істотні втрати і для компаній, і для держави. З метою забезпечення успішної роботи господарюючі суб'єкти повинні впроваджувати різні системи контролю для боротьби з корпоративним шахрайством і його усуненням.

Скіпіна Д.Л., Бистрова А.Н., Кутирева Є.В., Труфанова К.М. Корпоративне шахрайство: сутність, ризики та вплив на економічну безпеку бізнесу // Російське підприємництво. - 2017. - Том 18. - № 22. - с. 3605-3614. - doi: 10.18334 / rp.18.22.38446 .

19. Косьмін А.Д., Кузнєцова О.П., Косьміна Е.А.
Розумна соціально-економічна дійсність як рівнодіюча двох контрастних полюсів природного світла розуму - дурниці і мудрості // Креативна економіка. (№ 11/2017).
Метою представленої роботи є критичний розгляд змісту, спрямованості дії і гіпотетичних наслідків (ефектів) реалізації різного роду урядових і президентських економічних новел, які зачіпають корінні інтереси переважної більшості російських громадян. У статті представлений аналіз результатів дослідження різних Міжнародних організацій по визначенню аспектів благополуччя і щастя з метою отримання об'єктивного уявлення про дистанцію, що відокремлює Росію від проактивних держав, яка ідентифікується з даними російської статистики та соціологічних досліджень і є наслідком жорстокого байдужості влади до народу, обмеження особистої свободи росіян, свободи їх благополуччя і суб'єктності. Для того, щоб подолати виявлене відставання Росії від розвинених країн світу з різних аспектів благополуччя і щастя, необхідно задовольнити Конституційне право голосу громадян країни, їх право знати про конкретні наміри - діях владного трикутника «президент - парламент - уряд», в якому залишається слабкою системність взаємовідносин зазначених властей у вирішенні завдання людського розвитку для всіх і кожного, право брати участь у суспільній дискусії і бути суб'єктами формування свого життя, з одне боку, і створити сприятливі можливості для всіх (громадян) користуватися плодами прогресу в області людського розвитку, з іншого боку.

Косьмін А.Д., Кузнєцова О.П., Косьміна Е.А. Розумна соціально-економічна дійсність як рівнодіюча двох контрастних полюсів природного світла розуму - дурниці і мудрості // Креативна економіка. - 2017. - Том 11. - № 11. - с. 1255-1302. - doi: 10.18334 / ce.11.11.38493 .

20. Дробот Е.В., Макаров І.М., Іванова А.А.
Особливості державного управління розвитком стратегічних галузей в умовах економічних санкцій: інституційний та системний аспект // Російське підприємництво. (№ 19/2017).
Дана робота присвячена аналізу інституційної специфіки формування державної системи управління розвитком підприємств стратегічних галузей економіки. Виділено основні загальні та специфічні інститути середовища функціонування підприємств стратегічних галузей, проведено аналіз можливих форм впливу на розвиток даних підприємств. В якості основних проблем виділено відсутність в нашій країні поняття стратегічних активів і єдиної концепції управління ними, що критично важливо в період дії економічних санкцій.

Дробот Е.В., Макаров І.М., Іванова А.А. Особливості державного управління розвитком стратегічних галузей в умовах економічних санкцій: інституційний та системний аспект // Російське підприємництво. - 2017. - Том 18. - № 19. - с. 2769-2786. - doi: 10.18334 / rp.18.19.38358 .

1

Видання наукових монографій від 15 т.р.!

Видайте свою монографію в хорошій якості всього за 15 т.р.!
У базову вартість входить коректура тексту, ISBN, DOI, УДК, ББК, обов'язкові екземпляри, завантаження в РИНЦ, 10 авторських примірників з доставкою по Росії.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241

наступна

Новости