Главная

Статьи

Державне правове регулювання інвестиційної діяльності

 1. Правове регулювання інвестиційної діяльності
 2. Законодавство

Інвестування - це діяльність, спрямована на примноження національного багатства країни. Інвестиційні операції повинні в першу чергу бути доцільними, інакше вони не принесуть очікуваного ефекту. Всі бізнес-процеси, що відбуваються в країні, вимагають якісного менеджменту і своєчасного контролю. Саме тому з'являється гостра необхідність в регулюванні інвестиційної діяльності .

Політика в сфері інвестування передбачає участь держави в ролі інвестора і регулятора інвестиційних операцій одночасно.

Державне регулювання інвестиційної означає комплекс заходів, що сприяють примноженню ефекту від вкладення грошей в розвиток пріоритетні сфер народного господарства Державне регулювання інвестиційної означає комплекс заходів, що сприяють примноженню ефекту від вкладення грошей в розвиток пріоритетні сфер народного господарства. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності включають:

 • безпосередні;
 • Опосередковані.

Суть прямих методів регулювання полягає у фінансовій підтримці галузей економіки або окремих підприємств, які гарантовано не вистоять в конкурентній боротьбі.

Опосередковане державне регулювання інвестицій - це сукупність методів, якими користується держава з метою непрямого впливу на інвестиційні процеси, що проявляється в інструментах бюджетування, кредитування та оподаткування. За допомогою цих інструментів держави намагається чинити ефективний вплив на суб'єкти, залучені в процес інвестування.

Зміст статті

Правове регулювання інвестиційної діяльності

Регулювання інвестиційного процесу в державі, перш за все, здійснюється на центральному рівні. Сюди відносять:

 • Розроблення та постійне відстеження ефективності діючої системи оподаткування;
 • Підтримку інтересів суб'єктів, які займаються інвестуванням в розвиток державних підприємств;
 • Розробку системи пільг;
 • Інформаційну політику стосується сфери бізнесу;
 • Боротьбу з монополією;
 • Складання і публікація звітностей.

Правове регулювання інвестиційної діяльності - це комплекс заходів, спрямованих на сприяння здійснення бізнес-діяльності в рамках законодавчого поля.

Інвестиційне право держави - це правові норми, метою яких є регулювання відносин, сформованих у сфері залучення, імплементації та контролю над засобами, за рахунок яких здійснюються інвестиційні операції.

Існує ряд причин, за якими інвестування як економічне явище потребує правовому контролі з боку держави: Існує ряд причин, за якими інвестування як економічне явище потребує правовому контролі з боку держави:

 1. Інвестиційна діяльність вважається самостійною, так як інвестор, який є її головним учасником, сам приймає рішення, що стосуються вкладення коштів в розвиток економічних об'єктів.
 2. Інвестиційна діяльність у всіх без винятку випадків характеризується тим або іншим ступенем ризику, так як вона розтягнута в часі і завжди є в повному обсязі прогнозованої.
 3. Інвестиційна діяльність завжди ініціюється інвестором через її прибутковості.
 4. Інвестиційні операції здійснюються економічними суб'єктами різних правових форм організації.

Інвестиційне право характеризується такими принципами:

 1. Свобода у виборі об'єкта інвестування , Суми і терміну інвестицій.
 2. Захист інвесторів від невиправданого вилучення майна з боку органів влади.
 3. Вільне використання результатів інвестиційної діяльності.
 4. Надання державних гарантій відшкодування вкладеного інвестором капіталу.
 5. Регулювання інвестиційної діяльності з боку держави.

Правові основи інвестиційної діяльності визначаються сформованими законодавчими рамками. Нормативно-правові акти складаються і діють не тільки на загальнодержавному, а й на місцевому рівні.

У законах РФ, що регулюють інвестиційну діяльність, чітко визначені поняття інвестора, замовника і підрядника. Також окреслені їх функції і зобов'язання, що виникають в процесі інвестування.

Законодавчі умови інвестування є:

 • Порядок використання виробничих факторів, що визначають інвестиційних потенціал окремо взятій території;
 • Суми грошових активів, що спрямовуються на реалізацію інвестиційних операцій;
 • Пільги оподаткування і гарантій держави;
 • Норми права, що регулюють інвестиційну діяльність.

Законодавство

Інвестиційне законодавство РФ складається з сукупності окремих законів, серед яких виділяють наступні: Інвестиційне законодавство РФ складається з сукупності окремих законів, серед яких виділяють наступні:

 1. Що регулює інвестиційні операції, здійснювані нерезидентами;
 2. Регулюючого капітальні інвестиції.

На рівні регіонів також можуть існувати закони, покликані регулювати ділову активність в межах конкретної адміністративно-територіальної одиниці.

Перший з перерахованих законів визначає права, на які претендують інвестори-нерезиденти, які займаються реалізацією інвестиційних операцій всередині країни. Закон містить умови, згідно з якими повинна вестися бізнес-діяльність.

Метою створення закону вважається сприяння прозорою бізнес-діяльності і, здійснюваної зарубіжними інвесторами. Закон висвітлює гарантії, що надаються з боку РФ іноземним інвесторам. Однак дія його не охоплюють операції вливання капіталу нерезидентів в фінансові установи, банки і страхові компанії, які керуються в своїй діяльності положеннями інших законів.

Також закон не може впливати на відносини, що виникли в результаті фінансування благодійної, релігійної та освітню діяльність.

Другий Закон покликаний регулювати підприємницьку діяльність, пов'язану з капітальними вкладання коштів, причому як з боку резидентів, так і нерезидентів.

Державне регулювання інвестицій має свій інструментарій впливу на ділове середовище. До інструментів державного менеджменту інвестиційних процесів з боку включають:

 • Інформаційно-аналітичну базу;
 • Популяризація актуальних реформ і проектів
 • Підвищення привабливості ділового клімату всередині країни.

Головні форми державного регулювання інвестиційної діяльності це:

 • Формування оптимального середовища для здійснення інвестування;
 • Безпосереднє залучення держави до втілення проектів в реальність;
 • Інші форми регулювання.

До позитивних і стимулюючим умов, створюваним державним апаратом, відносять:

 • Удосконалення системи оподаткування та нарахування амортизації;
 • Формування спеціальних податкових режимів;
 • Формування пільгових умов, що дозволяють використання природних ресурсів держави, якщо воно передбачає позитивний вплив на економіку;
 • Сприяння розвитку лізингових операцій
 • Сприяння регулярної переоцінки основних фондів підприємств.

Державна підтримка інвестиційної діяльності залежить від цілей, які ставить собі держава в сфері розвитку пріоритетних галузей і підприємств. Часто підтримка стосується поліпшення якісних показників діяльності економічних суб'єктів. Як правило, мова йде про технічне переоснащення, розширення, модернізації, реставрації та придбання додаткової виробничої нерухомості або устаткування.

Заходи, що стосуються державної підтримки інвестицій, відображаються в спеціальних програмах, розрахованих на певний період. У розробці, аналізі та імплементації державних інвестиційних програм бере участь Уряд Росії, Уряд регіону, в якому здійснюється інвестування, Міністерство економіки, Міністерство фінансів.

Безпосередня участь держави в інвестуванні відбувається наступним чином:

Перелік непрямого впливу держави на інвестиційну діяльність складається з:

 • Заходів, спрямованих на раціональне розподіл доходів і ресурсів;
 • Формування зон з особливими економічними умовами і потенціалом;
 • Сприяння формуванню економічно обґрунтованих цін;
 • Розробка спрощеної та прозорої системи оподаткування;
 • Формування привабливого для інвесторів ділового клімату.

Розробка оптимальної податкової політики є особливо актуальною для тих держав, які мають намір стимулювати розвиток підприємництва в своїх межах. Сприяння розвитку кредитних і фінансових посередників також є пріоритетним завданням держави, так як без цих складових неможливе формування сприятливого бізнес-клімату.

Якісне ведення бізнесу в країні неможливо без налагодженої роботи фінансових посередників, тому держава ставить перед собою завдання, яка полягає в поліпшенні функціонування кредитного ринку і фондової біржі.

Визначення міжнародної інвестиційної діяльності.

Політика Росії в сфері інвестування та контроль над регіонами.

Інвестиційна привабливість Росії: її позитивні і негативні характеристики.

Що таке інвестиційна привабливість регіону та які її складові.