Главная

Статьи

Державне регулювання ринку праці, Поняття ринку праці та необхідність регулювання соціально-трудових відносин

Необхідність регулювання відносин, що виникають в процесі здійснення суспільно корисної діяльності і підготовки до неї, обумовлено недосконалістю відносин на ринку праці щодо купівлі-продажу робочої чий сили Ринок праці - це відносини, які формуються з приводу попиту і пропозиції робочої сили (загальна кількість працездатних громадян і тих, хто шукає роботу старше 16 років), здатної виконувати суспільно корисна праця. Основними елементами ринку праці є: наймані працівники, роботодавці і інститути, які займаються працевлаштуванням робочої сили (рис 61, 62). Як основний інструмент регулювання ринку праці використовують баланси трудових ресурсів різних рівнів управління. Структура балансу трудових ресурсів представлена ​​?? в табл 61. Ринок праці регулюється за допомогою функціонування служб зайнятості, відділів кадрів підприємств і організацій, а також роботодавців і працівників, ведуть відповідну статістікстатістіку.

Відповідно до класифікації населення, прийнятої в системі міжнародної організації праці, воно ділиться на економічно активне і економічно неактивне Економічно активне населення включає зайнятих у виробництві суспільних благ і послуг, а також безробітних, і становить частину населення країни, яке забезпечує пропозиція робочої сили для виробництва товарів і послуг. Економічно неактивне населення складається з учнів, студентів і курсантів, які навчаються в навчальних закладах з відривом від виробництва, пенсіонерів за віком та на пільгових умовах, а також у зв'язку з інвалідністю, не працює ютть.

Одним з основних понять, яке пов'язане з ринком праці, є зайнятість населення, становить діяльність, спрямовану на задоволення особистих і суспільних потреб, що не суперечать чинному законодавству в. Повна зайнятість настає тоді, коли всі бажаючі мати роботу отримали її. Однак в реальних економічних умовах стан повної зайнятості неможливо, посколькукі

Однак в реальних економічних умовах стан повної зайнятості неможливо, посколькукі

Рис 611.. Взаємозв'язок основних елементів ринку праці

Таблиця 61.. Структура балансу трудових ресурсів

існує вимушене безробіття, пов'язане з об'єктивними причинами, що його викликають. Експерти вважають, що безробіття до 6% стимулює розвиток робочої сили. Одним з основних напрямків політики держави в сф. Фері зайнятості є досягнення продуктивної зайнятості населення. Продуктивна зайнятість населення характеризується зайнятістю населення в суспільному виробництві, тобто у виробництві матеріальних благ і послуг. Ставлення продуктивної зайнятості до загальної зайнятості називається раціональної зайнятістю населення, а ефективна зайнятість характеризує використання зайнятої робочої сили для отримання н айбільшого матеріального результату при мінімальних витратах і ?? без утратіттрат.

без утратіттрат

Рис 622.. Структура внутрішнього і зовнішнього ринків праці, їх взаємодія

Зростання безробіття істотно знижує показники зайнятості населення, тому зниження числа безробітних - одна з основних задач регулювання ринку праці. При цьому необхідно вивчати причини, і викликають різні види безробіття і визначати їх вплив на забезпечення продуктивної зайнятості трудових ресурсів. Проблеми регулювання безробіття пов'язані перш за все з показником рівня безробіття, яки і використовується для вимірювання його масштабів і визначається як кількість офіційно зареєстрованих безробітних до чисельності зайнятих у виробництві товарів і послуг. Тривалість безробіття характеризується ється середнім часом перерви в роботі. Динаміка рівня офіційно зареєстрованого безробіття в розвинених країнах. Європи і в Україні наведена в табл 62. Безробіття є соціально-економічним явищем, при якому частина економічно активного населення не може знайти роботу. До безробітних належать особи 16 років і старше, якщо оніщо смороду:

- не мають роботи (заняття, яке не суперечить чинному законодавству і дає прибуток);

- займаються пошуком роботи, тобто звертаються в державні та комерційні служби зайнятості, а також самостійно шукають роботу (наприклад, за оголошеннями);

- вже знайшли роботу і готові до неї приступити;

- проходять навчання або перепідготовку за напрямками служб зайнятості;

- учень, студенти та пенсіонери, якщо вони займаються пошуком роботи.

Безробіття є наступних видів:

- фрикційне, пов'язане з добровільним зміною роботи;

- структурний, пов'язане зі зміною організації виробництва, зміною технологічних процесів, впровадженням у виробничий і управлінські процеси нової техніки, і, як наслідок, вивільнення робочої сили;

- циклічне, яке виникає в періоди економічних криз зниження обсягів виробництва, що призводить до різкого зниження попиту на робочу силу;

- інституційне, яке виникає через незавершену організації ринку праці, виражається насамперед у поганої поінформованості про наявність вакантних робочих місць;

- приховане безробіття виникає в галузях, де неефективно використовують робочу силу (наприклад, коли працівників відправляють у неоплачувані відпустки).

Отже, виникаючи з різних причин, безробіття негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни. Однак державне регулювання ринку праці перш за все повинно бути спрямоване на усунення тих причин, які викликають безробіття, пов'язана зі спадом виробництва товарів і послуг під час економічної кризи, а також через відсутність інформації про стан ринку праці та розвиток процесів щодо пропозиції т а попиту на робочу силу.

Таблиця 6,2. Рівень безробіття,% до економічно активного населення; в середньому за рік

Рівень безробіття,% до економічно активного населення;  в середньому за рік

Примітка. За даними. Організації. Об'єднаних. Націй (ООН), інших міжнародних організацій та публікацій. Міждержавного статистичного комітету. СНГД.

За статистичними даними, наведеними в табл 62, рівень безробіття в країнах з розвиненою ринковою економікою не має стійку тенденцію до зниження. Однак в Україні за період з 2000 по 2005 р рівень безробіт ття зменшився на 4,4%, що є позитивним явищем в економічному і соціальному розвитку странаїні.

Одне з перших пояснень безробіття як соціально-економічного явища приводиться в праці англійського економіста-священика. Т. Мальтуса, який зазначив, що безробіття викликають демографічні причини, вна аслідок яких темпи росту народонаселення перевищують темпи зростання виробництва. Недолік цієї теорії полягає в тому, що вона не може пояснити виникнення безробіття у високорозвинених країнах з низ ькою рождаемостьтю.

Досить докладно причини безробіття досліджував. К. Маркс. Він відзначав, що з ростом технічного прогресу спостерігається зростання маси і вартості засобів виробництва, що припадають на одного ра вник. Це призводить до відносного відставання попиту на працю від темпів нагромадження капіталу, і в цьому полягає причина безробіття. Таке трактування проявляє тільки математичну залежність, проте не виз начає характеру і наслідків впливу зростання рівня безробіття на циклічність розвитку ринкового хозяйстваства.

Заслуга. Дж. Кейнса в розробці теорії безробіття в тім, що він запропонував механізм взаємодії економічної нестабільності і її інтегральною складовою-безробіття. Його дія полягає в тому, що ми. Ірою зростання національного господарства у більшості населення не весь доход споживається, визначена його частина перетворюється в заощадження. Щоб вони стали інвестиціями, необхідно мати певний рівень еф єктивно споживчого попиту, падіння якого знижує інтерес вкладати капітал, і, як наслідок, знижуються стимули до інвестування, що призводить до скорочення робочих місць і зростання реального рівня бе зробіттття.

Цікаве трактування безробіття англійського економіста. А. Пігу, який обгрунтував тезу про те, що на ринку праці діє не досконала конкуренція , Яка призводить до завищення ціни праці. Тому роботодавцю віг гідно заплатити високу заробітну плату кваліфікованому персоналу, здатним збільшити вартість продукції, що випускається і звільнити некваліфікованих працівників. За рахунок високопродуктивної праці підприємець має можливість звільнити персонал, який виконує низькопродуктивних працю. Таким чином, він довів, що скорочення грошової маси заробітної плати може стимулювати продуктивну зайнятість. Від нак ця теорія не може дати повного пояснення дійсних причин та економічних наслідків безработіцибіття.

Дослідження основних положень класичних теорій безробіття довело, що вони тільки виявляють деяку залежність між рівнем зайнятості та факторами, що забезпечує її. Це цікаво з точки зору вивчення накопичений ого досвіду з питань безробіття і забезпечення продуктивної зайнятості трудових ресурсів. Однак безробіття потрібно розглядати з двох точок зору: першого, пов'язаного з визначенням його кількісного рівня, що дає уявлення про тенденції динаміки цього економічного явища, інший - розглядати якісну сторону безробіття, що дозволить виявити причини його виникнення, визначити вид, встановити ступінь і хар актор впливу безробіття на продуктивну зайнятість і соціально-економічний развітоок.

У теорії ринку праці існують такі моделі:

- класична модель ринку праці характеризує політику невтручання держави в регулювання процесів зайнятості населення, вважаючи її нормою ринкової економіки. Основні представники :. Д. Рікардо ,. Дж. Мілль ,. А. Маршалл ,. А. ПігуПігу;

- неокласична модель ринку праці є основним регулятором ціни робочої сили, яка є грошовим вираженням вартості робочої сили і врівноважує попит і пропозиція на ринку праці. Основні представники :. Дж ж. Перрі ,. М. Фелдстайн ,. Р. ХоллХол;

- кейнсіанська модель ринку праці характеризує постійну і фундаментальну нерівновагу на ньому. Основні представники :. Дж. Кейнс ,. Р. Гордон, він;

- монетаристської модель ринку праці характеризує використання грошово-кредитних методів забезпечення зайнятості та стабілізації економіки. Основні представники :. М. Фрідмен ,. Ф. Кейген ,. Д. Майзельман ,. Д. Бру уннер ,. А. Мольцеольцер.

Структура балансу трудових ресурсів представлена ​​?