Главная

Статьи

Ефективність вантажних перевезень. Оціночні показники, собівартість, рентабельність, тарифоутворення.

КАТЕГОРІЇ:

Автомобілі Астрономія Біологія Географія Будинок і сад Інші мови інше Інформатика Історія Культура література логіка Математика Медицина металургія механіка Освіта Охорона праці Педагогіка політика право Психологія релігія риторика Соціологія Спорт Будівництво технологія туризм фізика Філософія фінанси хімія Креслення Екологія Економіка електроніка


Читайте також:
  1. Аналіз показників ділової активності організації: цілі, джерела інформації, показники, оцінки їх зміни. Використовуючи БО, розрахуйте та оцініть показники.
  2. Білет № 2 .Транспортний процес перевезення вантажів. Структура, техніко-експлуатаційні показники, маршрути.
  3. Білет№3 Нормативне забезпечення перевезень. Регулювання діяльності, правила перевезень, документація. регулювання діяльності
  4. Білет№8. Перевезення небезпечних вантажів. Характеристика, класифікація нормативно-правове забезпечення, вимоги до ПС і організація перевезень.
  5. Бюджетна забезпеченість і показники, що визначають бюджетну самостійність.
  6. В 1. . Методи оцінки і управління ефективністю витрат і вкладень в деят-ть п / п
  7. В 2. Ефективність використання оборотних активів. Виробничий і фінансовий цикл
  8. Найважливіші показники, що характеризують обсяги, динаміку виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг)
  9. Види вантажних перевезень, їх класифікації та особливості.
  10. Види і форми навчання персоналу: потреба, необхідність, ефективність

Ефективність вантажних перевезень визначається оціночними показниками: собівартістю і рентабельністю перевезень.

Поняття собівартості автомобільних перевезень. Собівартість продукції являє собою грошовий вираз всіх витрат, які підприємство несе з виробництва всієї продукції. Собівартість від вартості відрізняється наступним. Грошовим вираженням вартості продукції є ціна. Ціни на однакові види продукції прагнуть до єдності і визначаються взаємодією попиту і пропозиції. Собівартість же індивідуальна для кожного підприємства, тому що на кожному підприємстві різний кадровий склад та інші умови. Обчислення витрат за всіма статтями витрат у розрахунку на одиницю продукції називається калькуляцією собівартості. Як калькуляційних одиниць АТП встановлює 1 ткм - для відрядних вантажних перевезень (вантажні автомобілі працюють на відрядну тариф), 1 авточас - для почасових вантажних перевезень.

Калькуляція собівартості може бути загальною і маршрутної. Загальна калькуляція собівартості складається за видами перевезень та включає в себе 5 статей:

1. Матеріальні витрати (50 - 55% від усіх витрат): автомобільне паливо (25 - 30% витрат), мастильні та експлуатаційні матеріали, витрати на шини, запчастини і матеріали для ТО і ТР ПС, на утримання і ремонт ПТБ (електроенергія, водопостачання і т.д.).

2. Витрати на оплату праці (15 - 17%).

3. Відрахування на соціальні потреби (ЄСП в розмірі 35,6% від фонду заробітної плати) (5 - 6% витрат).

4. Амортизація основних фондів (15 - 20% витрат).

5. Інші (накладні) витрати (5 - 7%): телефон, комунальні платежі, відрядження і т.д.

Маршрутна калькуляція собівартості складається окремо по кожному маршруту перевезення і служить підставою для розрахунку тарифів на перевезення по даному маршруту. Маршрутна калькуляція собівартості включає в себе два розділи:

1. Прямі витрати: зарплата водіїв з відрахуванням на соціальні потреби, витрати на паливо, витрати на мастильні та експлуатаційні матеріали, витрати на шини, на ТО і ТР ПС і на амортизацію конкретних автомобілів.

2. Непрямі витрати визначаються в% -х до прямих витрат. Підставою тут є загальна калькуляція собівартості.

Всі витрати в собівартості автомобільних перевезень можна розділити на постійні і змінні. Змінні - це ті витрати, які пропорційно залежать від пробігу автомобілів. Постійно не залежать від пробігу автомобілів.

Шляхи зниження собівартості перевезень. При аналізі собівартості чинники впливають на неї ділять на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх факторів належать: зміна цін на матеріально-технічні ресурси, зміна норм амортизації, якість дорожніх умов, економічний розвиток регіону в якому працює дане АТП. Внутрішні чинники м.б. інтенсивними (вантажопідйомність, коефіцієнт використання вантажопідйомності, коефіцієнт використання пробігу) і екстенсивними (коефіцієнт випуску автомобілів на лінію, час роботи в наряді, середня технічна швидкість руху, час вантажно-розвантажувальних робіт, відстань перевезення). Для інтенсивних факторів характерно обставина, що їх зміна не пов'язана зі зміною загального пробігу автомобілів. Обсяг перевезень збільшується пропорційно збільшенню фактора, а змінні і постійні витрати або не змінюються, або змінюються в меншій пропорції, ніж обсяг перевезень. Для екстенсивних факторів характерно, що збільшення обсягу перевезень супроводжується збільшенням загального пробігу автомобілів, при цьому також пропорційно виростають змінні витрати і економія по собівартості досягається тільки за рахунок постійних витрат.

Загальний принцип формування тарифів. Тариф - це ціна транспортної продукції: Ц = С + П, де Ц - тариф (ціна), С - собівартість, П - прибуток. Для обґрунтування тарифу використовуються маршрутні калькуляції собівартості.

Види тарифів на вантажні перевезення: відрядні, погодинні і покілометрові. Відрядний - тариф за 1 т. Вантажу в залежності від відстані перевезення і маси відправки: ДСД = SЦiQi, де Цi - тариф, Qi - кількість перевезеного вантажу на i-тому маршруті, ДСД - доходи. Погодинної тариф встановлюється за 1 годину роботи автомобіля в залежності від його вантажопідйомності. Почасові тарифи застосовуються в наступних випадках: при неможливості кількісного обліку перевезених вантажів; при роботі автомобіля на внутрішньозаводських, Внутрішньобудівельні, внутрискладских перевезеннях; при великих кількостях заїздів при внутрішньоміських перевезеннях; при обслуговуванні ліній зв'язку, на збірно-развозочних роботах, під час перевезення пошти; при перевезенні продовольчих товарів.

Дчас = SЦчасiАЧнi, де АЧН - авточасов в наряді.

Покілометрові тарифи встановлюються за 1 км пробігу з урахуванням вантажопідйомності автомобіля. Покілометрові тарифи використовуються: при пробігу автомобіля до місця робіт і при поверненні назад, якщо роботи тривають більше доби; при пробігу автомобіля туди і назад через відсутність робіт з вини замовника, при доставці нового автомобіля або після капітального ремонту. ДКМ = SЦкмiLi, де Li - пройдену відстань.

Прибуток і рентабельність. Прибуток - величина перевищення доходів підприємства над його витратами на виробництво продукції: Птр = Д - З, де Птр - прибуток від транспортної роботи, Д - доходи, С - витрати на виробництво транспортної продукції, тобто собівартість перевезень.

Балансовий прибуток підприємства показує повний фінансовий результат роботи підприємства за певний період: П = Птр ± ПОФ ± В, де ПОФ - прибуток або збиток від реалізації основних фондів і іншого майна підприємства. Сюди зараховується різниця між продажною ціною і залишковою вартістю цих фондів; В - позареалізаційні доходи або витрати. Ця величина виражає собою результат від некомерційної діяльності підприємства. Сюди входять: прибуток від пайової участі підприємства в діяльності інших підприємств; дивіденди і% -ти за акціями або інших цінних паперів, що належать підприємству; доходи від здачі майна в оренду; доходи або витрати від внетранспортной діяльності підприємства; штрафи, пені, неустойки, сплачені та отримані.

Рентабельність виробництва визначається наступним чином: Р = П / (ОФ + ОСН) × 100%, де ОФ - основні фонди підприємства; ОСН - нормовані оборотні кошти підприємства; ОФ + ОСН - вартість всього майна підприємства. Рентабельність окремих перевезень визначається за такою формулою: Рп = Птр / С × 100%, де Птр - прибуток від транспортної роботи на даному конкретному маршруті; С - собівартість перевезення на цьому маршруті.

Оптимізація вантажних перевезень. Сутність методів матриці, базисний план, способи північно-західного кута і найменшого елемента.

Оптимізація вантажних перевезень м.б. однокритерійним і векторної. Завдання, в яких критерій оптимальності визначається однозначно, є завданнями однокритерійним оптимізації. Якщо рішення оцінюється з позиції декількох критеріїв, то це завдання векторної оптимізації. При вирішенні завдань векторної оптимізації необхідно визначити наступні принципові умови: визначити кількість і склад приватних критеріїв оптимальності, усунути різноспрямованість критеріїв (деякі з них можуть прагнути до максимуму, а інші до мінімуму), нормалізувати критерії (критерії мають різні одиниці і масштаби виміру. Нормалізація здійснюється шляхом заміни абсолютних значень критеріїв їх безрозмірними відносними величинами), встановити пріоритет критеріїв щодо один одного (це рішення мо жет витікати теоретично з системи показників роботи підприємства, а може визначатися суб'єктивно особою, яка приймає рішення), вибрати метод векторної оптимізації (метод лінійної комбінації приватних критеріїв, метод ведучого критерію (при цьому методі всі цільові функції крім однієї переводяться в розряд обмежень), метод послідовних поступок).

Розглянемо оптимізацію вантажних перевезень методом вирішення транспортної задачі - це однокритеріальних оптимізація перевезень. Транспортна задача формулюється наступним чином:

Є m відправників і n одержувачів однакового виду продукції. Відомі обсяги виробництва кожного постачальника і обсяги споживання кожного одержувача. Необхідно скласти план доставки продукції, при якому цільова функція буде прагнути до мінімуму. В якості цільової функції може виступати мінімум тоннокілометрів, мінімум провізних плат, мінімум експлуатаційних витрат, мінімум сумарних витрат на доставку вантажу і т.д. В даному випадку приймемо за цільову функцію мінімум тоннокілометрів.

Складається матриця змінних в задачі:

Якщо SАi = SBj, то це завдання закритого типу. В іншому випадку завдання відкритого типу. У завданнях відкритого типу вводяться умовні постачальники або споживачі так, щоб дотримувався баланс. При цьому коефіцієнти при змінних для них вводяться досить великими, щоб звести до мінімуму значення змінних у цих споживачів.

Для вирішення транспортної задачі складається базисний план, який заноситься в таблицю, яка називається матрицею розподільного методу. Матриця складається з m рядків і n стовпців. У правому верхньому кутку осередків матриці вказується відстань між відповідними постачальниками і споживачами.

Метод північно-західного кута (діагональний). Існує кілька способів завантаження клітин базисного плану. Суть методу північно-західного кута полягає в тому, що на кожному кроці заповнюється ліва верхня клітина (північно-західна) решти таблиці, причому максимально можливим числом: або повністю виноситься вантаж з Аi, або повністю задовольняється потреба В j. Процедура триває до тих пір, поки на якомусь етапі не вичерпаються запаси аi і не задовольняться всі потреби bj. У висновку перевіряють, що знайдені компоненти плану Хij задовольняють горизонтальним і вертикальним рівнянням. Необхідною вимогою є те, що план повинен містити m + n - 1 завантажених клітин. В даному випадку завантажених клітин має бути 3 + 4 -1 = 6, але їх тільки чотири. В такому випадку в матрицю вводяться додатково нульові завантаження.

Споживачі Постачальники Разом запас ресурсів А2 А2 А3 Б1 Б2 Б3 Б4 Разом потреба Споживачі Постачальники Разом запас ресурсів А1 А2 А3 Б1 * 5 ** 3 Б2 * 5 Б3 ** 8 Б4 * 14 Разом потреба

Отриманий план не буде оптимальним по транспортній роботі, оскільки тут зовсім не враховувалися відстані між пунктами.

Спосіб найменшого елемента по стовпцю або рядку є більш оптимальним методом завантаження.

У кожному рядку матриці зірочкою відзначається найменша відстань. Те ж саме робиться по кожному колонку матриці. Клітини, що мають дві зірочки, завантажують в першу чергу, тобто записують в них максимальну кількість їздець. Завантажуються клітини з одного відміткою так, щоб сумарна кількість їздець по рядках матриці дорівнювало "Разом запас ресурсів", а по стовпцях - "Разом потреба". Якщо в результаті здійснення попередніх дій не вдалося отримати вказану відповідність, то завантажуються невідмічені клітини. Якщо кількість завантажених клітин менше m + n - 1, то вводиться нульова завантаження.

Дата додавання: 2015-04-18; переглядів: 197; Порушення авторських прав