Главная

Статьи

Ведення бухгалтерського обліку на основі рішень 1С

Корнюшин В.І.

На даний момент компанія «1С», безсумнівно, є лідером на ринку БІС з широким спектром пропонованих рішень, що охоплюють як окремі розділи обліку, так і комплекс розділів. Найбільш широке поширення на даний момент отримали наступні конфігурації 1С:

1С: Бухгалтерія 8.0;

1С: Зарплата і Управління Персоналом;

1С: Управління торгівлею;

1С: Логістика: Управління складом.

Розглянемо ці рішення більш детально

1С: Бухгалтерія 8.0

«1С: Бухгалтерія 8.0» - універсальна програма масового призначення, що представляє собою сукупність платформи «1С: Підприємство 8.0» і конфігурації «Бухгалтерія підприємства».

«1С: Бухгалтерія 8.0» призначена для 1C автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (1C регламентованої) звітності 1C в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.

Бухгалтерський і податковий облік реалізовані відповідно до чинного законодавства Російської Федерації. До складу конфігурації включений план рахунків бухгалтерського обліку, настроєний відповідно до Наказу Мінфіну РФ «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню» від 31 жовтня 2000р. № 94н.

Методика бухгалтерського обліку забезпечує одночасну реєстрацію кожного запису господарської операції як по рахунках 1C бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку. Користувачі можуть самостійно управляти методикою обліку в рамках настройки облікової політики (1C бухгалтерські підсумки), створювати нові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

«1С: Бухгалтерія 8.0» забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Крім того, інформацію про окремі види діяльності, торгових і виробничих операціях, можуть вводити співробітники суміжних служб підприємства, які не є бухгалтерами. В останньому випадку за бухгалтерською службою залишається методичне керівництво і контроль за настройками інформаційної бази, що забезпечують автоматичне відображення документів у бухгалтерському та податковому обліку.

Дане прикладне рішення також можна використовувати тільки для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

Предметна область, що автоматизує «1С: Бухгалтерією 8.0», ілюструється наступною схемою:

0», ілюструється наступною схемою:

В «1С: Бухгалтерію 8.0» закладена можливість спільного використання з прикладними рішеннями «1C: Управління торгівлею», «1C: Зарплата і Управління Персоналом», також створеними на платформі «1С: Підприємство 8.0».

Облік «від 1 C документа» і типові 1 C операції. Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним документам бухгалтерського обліку. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

1С Партійний облік в бухгалтерії 1 C. Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно ПБУ 5/01 «Облік матеріально-виробничих запасів» і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

по середній собівартості;

за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);

за собівартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ЛІФО).

1С Складський облік в 1С бухгалтерії 7.7 і 8.1. По складах може вестися кількісно-сумовий облік і облік по партіях. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

Облік 1С торгових операцій. Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і неавтоматизованими торговими точками. Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію, так і переданих для подальшої реалізації.

1С Облік операцій з грошовими коштами. Автоматизований облік руху наявних і безготівкових грошових коштів, в тому числі операцій обміну валюти. Автоматизовані розрахунки з контрагентами і підзвітними особами. Облік розрахунків з контрагентами може вестися в рублях, умовних одиницях і іноземній валюті.

Облік основних засобів і нематеріальних активів ведеться відповідно до ПБУ 6/01 «Облік основних засобів» і ПБУ 14/2000 «Облік нематеріальних активів».

Облік виробництва в 1С бухгалтерії 8.1. Автоматизований розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом.

Автоматизовані нарахування заробітної плати працівникам підприємства, взаєморозрахунки з працівниками аж до виплати заробітної плати через касу, перерахування зарплати на особові рахунки працівників в банку і депонування.

Облік 1С господарської діяльності декількох організацій в єдиній інформаційній базі. «1С: Бухгалтерія 8.0» надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі, причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці. Це буде зручно в ситуації, коли господарська діяльність цих організацій тісно пов'язана між собою: при цьому в поточній роботі можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, власних складів і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

Завдяки можливості обліку діяльності декількох організацій в єдиній інформаційній базі, «1С: Бухгалтерія 8.0» може використовуватися як в невеликих організаціях, так і в холдингах зі складною організаційною структурою.

Переваги «1С: Бухгалтерія 8.0» у порівнянні з «1С: Бухгалтерією 7.7»:

Реалізована можливість ведення обліку декількох організацій в єдиній інформаційній базі. Організації можуть використовувати загальні списки товарів, статей витрат, контрагентів і т.д. При цьому кожна організація може вести облік по загальній або спрощеній системі оподаткування в рамках однієї і тієї ж інформаційної бази.

За рахунок введення окремого плану рахунків податкового обліку спрощена порівнянність даних бухгалтерського та податкового обліку, що важливо для забезпечення вимог ПБУ 18/02 «Розрахунки з податку на прибуток».

Поява в «1С: Бухгалтерія 8.0» партійного обліку розширює область застосування типового рішення. Крім способу оцінки матеріально-виробничих запасів по середньої собівартості, стає можливим застосування і таких способів, як ФІФО і ЛІФО, незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

Реалізований опціональний аналітичний облік по місцях зберігання: кількісний і кількісно-сумовий.

Реалізована можливість обліку товарів у роздрібній торгівлі за продажними цінами.

В «1С: Бухгалтерія 8.0» підтримується облік діяльності індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування.

У новій версії «1С: Бухгалтерія 8.0» розширені можливості настройки типових операцій - засоби групового введення часто використовуваних бухгалтерських проводок. Цей простий, але ефективний інструмент автоматизації тепер може легко і швидко налаштовуватися користувачем.

Сучасний ергономічний інтерфейс «1С: Бухгалтерія 8.0» робить доступними сервісні можливості "1С: Підприємства 8.0» навіть для невеликих організацій.

1С: «Зарплата і Управління Персоналом»

Конфігурація 1С: «Зарплата і Управління Персоналом» - прикладне рішення нового покоління, призначений для реалізації кадрової політики підприємства і грошових розрахунків з персоналом за наступними напрямками:

планування потреб в персоналі;

рішення задач забезпечення бізнесу кадрами - підбір, анкетування і оцінка;

управління компетенціями та атестація працівників;

управління фінансовою мотивацією персоналу;

ефективне планування зайнятості персоналу;

облік кадрів і аналіз кадрового складу;

розрахунок заробітної плати персоналу;

вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;

відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

Предметна область, що автоматизує конфігурацією «Зарплата і Управління Персоналом», пояснюється наступною схемою:

Предметна область, що автоматизує конфігурацією «Зарплата і Управління Персоналом», пояснюється наступною схемою:

Конфігурація дозволяє вести облік в єдиній інформаційній базі від імені декількох організацій - юридичних осіб, а також індивідуальних підприємців, які з точки зору організації бізнесу складають єдине підприємство.

У конфігурації паралельно ведуться два види обліку: управлінський і регламентований. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації.

Конфігурація «Зарплата і Управління Персоналом» дозволяє підвищити ефективність кадрової політики підприємства. Конфігурація буде корисна для всіх учасників, прямо або побічно з нею взаємодіючих.

Керівництво буде мати повний контроль за тим, що відбувається, задавати структуру підприємства і складових його організацій, аналізувати кадровий склад, приймати управлінські рішення на основі повної і достовірної інформації. Потужні аналітичні звіти надають користувачеві інформацію в довільних розрізах.

Кадрова служба отримає цінний інструмент автоматизації рутинних завдань, в тому числі анкетування і підготовки звітів про працівників з різними умовами відбору і сортування.

Працівники підприємства будуть упевнені в тому, що в будь-який момент зможуть швидко отримати необхідні їм довідки, відомості про свою відпустку, дані персоніфікованого обліку в Пенсійний фонд і т.д.

Подання регламентованої звітності в державні органи стане набагато менш трудомістким процесом. Особливо це стосується персоніфікованих відомостей для Пенсійного фонду.

З метою ведення бухгалтерського обліку забезпечена спільна робота конфігурації «Зарплата і Управління Персоналом» з рішенням «1С: Бухгалтерія 8.0».

1С: Управління торгівлею

Конфігурація «Управління торгівлею» системи програм «1С: Підприємство 8.0» є типовим прикладним рішенням, що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, забезпечивши тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством. Конфігурація призначена для автоматизації обліку в організаціях, що займаються оптово-роздрібною торгівлею. Конфігурація дозволяє вести оперативний облік і управління не тільки торговими, а й складськими і фінансовими операціями.

Предметна область, що автоматизує конфігурацією «Управління торгівлею», може бути представлена ​​у вигляді такої схеми:

Предметна область, що автоматизує конфігурацією «Управління торгівлею», може бути представлена ​​у вигляді такої схеми:

Конфігурація автоматизує наступні напрямки торгової діяльності:

управління продажами (включаючи оптову, роздрібну та комісійну торгівлю);

управління поставками;

планування продажів і закупівель;

управління складськими запасами;

управління замовленнями покупців;

управління відносинами з клієнтами;

аналіз товарообігу підприємства;

аналіз цін і управління ціновою політикою;

моніторинг і аналіз ефективності торгової діяльності.

Конфігурація підтримує оформлення практично всіх первинних документів торгового обліку, в тому числі і документів руху грошових коштів. За допомогою документів враховується оперативна інформація при здійсненні господарських операцій. На основі цієї інформації виробляється реалізація управлінських функцій.

Конфігурація «Управління торгівлею» призначена для обліку будь-яких видів торгових операцій. Завдяки гнучкості і настраиваемости конфігурація здатна виконувати функції обліку від ведення довідників і введення первинних документів до отримання різних аналітичних звітів.

У конфігурації ведеться управлінський облік по торговому підприємству в цілому. Для підприємства холдингової структури документи можуть оформлятися від імені декількох організацій, що входять в холдинг. Засобом реєстрації господарської операції є документ.

Конфігурація «Управління торгівлею» забезпечує автоматичний підбір даних, необхідних для ведення бухгалтерського обліку, і передачу цих даних в «1С: Бухгалтерію 8.0».

1С: Логістика: Управління складом

«1С: Підприємство 8.0. 1С-Логістика: Управління складом »- спеціалізоване тиражне рішення на платформі« 1С: Підприємство 8.0 »для автоматизації управління складським господарством підприємства. Продукт дозволяє ефективно автоматизувати управління всіма технологічними процесами сучасного складського комплексу. Конфігурація «1С-Логістика: Управління складом» - спільний продукт фірми «1С» і компанії «AXELOT» (раніше «АІСТ Ай Ті»), створений в результаті аналізу досвіду автоматизації і управління складських господарств ряду російських і зарубіжних компаній.

Система «1С-Логістика: Управління складом» редакція 2.0 орієнтована, перш за все, на ті компанії, які хочуть не просто враховувати руху і залишки товарів, а хочуть керувати всіма складськими операціями, персоналом та обладнанням.

Таким чином, система «1С-Логістика: Управління складом» є системою автоматизованого прийняття рішень, «мозком» сучасного складського комплексу, що дозволяє істотно підвищити ефективність роботи всього складського комплексу в цілому, а саме:

оптимізувати використання складських площ і обсягів;

скоротити витрати на складське зберігання;

зменшити час, що витрачається на проведення всіх складських операцій;

зменшити кількість помилкових складських операцій;

підвищити точність і оперативність обліку товару;

уникнути втрат, пов'язаних з критичністю термінів реалізації товарів;

зменшити витрати на заробітну плату складських працівників.

Система «1С-Логістика: Управління складом» реалізована в середовищі «1С: Підприємство 8.0» і тому підтримує всі переваги цієї сучасної технологічної платформи: масштабованість, відкритість, простоту адміністрування і конфігурації, наявність великої кількості сервіс-інженерів практично в будь-якому місті і т. д.

Система підтримує роботу з різними типами торгового обладнання: принтерами етикеток, сканерами штрих-коду, бетч- і радіо-терміналами збору даних.

Ще однією важливою перевагою системи є можливість її повної інтеграції з програмним продуктам фірми «1С» - «1С: Підприємство 8.0. Управління виробничим підприємством ».

Основні функції системи:

завдання топології складського комплексу;

приймання;

контроль якості;

розміщення на місця зберігання або переробки вантажів;

внутрішньоскладські переміщення;

підбір товару для відвантаження;

збірка;

упакування та перепакування;

відвантаження;

інвентаризація;

списання;

облік палет і товару на палетах;

облік дій складських працівників;

облік вантажно-розвантажувальної техніки на складі;

можливість формування аналітичної звітності (механізм універсальних звітів);

підключення стандартного торгового обладнання (сканери, провідні термінали збору даних, принтери етикеток і т.д.);

інтеграція з «1С: Управління виробничим підприємством 8.0»;

завдання топології складу і облік товару на складі.

Система дозволяє вести облік по довільній кількості складів і зон всередині складу, при цьому кожна зона складу складається з осередків. Під осередком в системі може розумітися будь-яке можливе місце зберігання товару: осередок, проїзд, кімната. В системі також можуть бути присутніми допоміжні віртуальні осередки. Для кожного осередку задаються габарити і максимальна вага, який вона витримує.

Кожна клітинка має свою адресу, за якою вона ідентифікується. Така система адресного зберігання дозволяє в будь-який момент визначити місцезнаходження товару в конкретних осередках.

При використанні на складі паллетного зберігання, в системі можна використовувати функцію обліку руху товару в розрізі палет. Під палетою в системі може розумітися будь-яка тара або транспортна одиниця: піддон, коробка, контейнер. Облік палет може бути відключений.

Також в системі реалізовано облік товару в розрізі одиниць виміру. Таким чином, завжди присутній точна інформація по наявності на складі товару у всіх можливих одиницях виміру. Для кожної одиниці зберігання задаються габарити, обсяг і вага. Облік товару в розрізі одиниць може бути відключений, в цьому випадку облік ведеться в базовій одиниці.

Крім цього, в системі передбачена можливість обліку товару в розрізі додаткових характеристик (колір, розмір, характеристика і т.п.), партій, термінів придатності, сертифікатів і серійних номерів. При проведенні складських операцій контролюється місткість осередків і палет за обсягом, кількістю і вагою товару.

Підготовка до приймання товару. Однією з особливостей системи під час приймання товару на склад є наявність механізму підготовки складу до приймання та розміщення товару. Інформація про плановану приймання заноситься і зберігається в системі.

Планування приймання дозволяє, наприклад:

ввести в систему інформацію про товар або штрих-код товару;

роздрукувати етикетки на товар або палети;

підготувати палети;

залучити додаткових співробітників для приймання товару;

підготувати складські площі до розміщення товару, як в зоні приймання, так і в основній зоні зберігання (наприклад, компресія складу або підживлення активної зони).

Інформація про плановану приймання зазвичай передається в систему в автоматичному режимі з корпоративної системи. В системі «1С-Логістика: Управління складом» передбачена типова можливість отримання цієї інформації з таких систем як «1С: Управління виробничим підприємством 8.0» і «1С: Управління торгівлею 8.0».

Приймання товару. Можливими джерелами надходження товару можуть бути постачальники (в разі приходу товару від постачальника), клієнти (в разі повернення товару від клієнта), інші склади компанії (в разі переміщення між складами в рамках однієї компанії), виробничі майданчики (в разі надходження готової продукції з виробництва).

Процедура приймання товару може включати в себе розвантаження товару в зоні приймання, ідентифікацію та маркування, приведення товару до стандарту складського зберігання, контроль якості товару, що надійшов, перерахунок товару.

Для планування приймання система може автоматично розподілити товар по паллетам в зоні приймання.

Для автоматизації процесу приймання товару зазвичай використовується штрих-кодування в сукупності з застосуванням спеціалізованого торгового устаткування для роботи зі штрих-кодом - принтери етикеток, сканери штрих-коду, термінали збору даних. Штрих-кодування дозволяє однозначно ідентифікувати товар на всіх стадіях складського зберігання і мінімізує ймовірність помилки.

Після завершення процесу приймання система може відстежити розбіжності між запланованими і фактично прийнятими товарами. При наявності розбіжностей може бути отриманий список невідповідностей.

Розміщення товару на складі. Після приймання товару можуть бути автоматично сформовані завдання на розміщення товару в зоні основного зберігання.

Для кожного товару задаються індивідуальні правила розміщення:

розміщувати товар у вільні комірки;

розміщуваті товар в зайняті осередки до такого ж або схожим товару (если це можливо). При розміщенні до схожого товару контролюється сумісність. Наприклад, можна налаштувати, щоб не можна було покласти товар з різними серіями разом для попередження помилки відбору;

розміщувати товар в зайняті осередки до будь-якого товару. Може використовуватися для економії місця на складі.

Крім правил розміщення, задаються правила руху товару - області і маршрути обходу, наприклад, на складі можна виділити різні області і встановити пріоритет розміщення в них товарів. Маршрути обходу зазвичай настроюються виходячи з принципу ABC-класифікації товарів (товарів швидкого обороту розташовуються ближче до зони комплектації готових замовлень для прискорення відбору), або виходячи з інших особливостей (негабаритний товар, температурні особливості зберігання, шлюб і т.д.).

При розміщенні також застосовуються термінали збору даних.

Відбір і відвантаження товару. Інформація про плановані відвантаження товару заноситься і зберігається в системі. На підставі цієї інформації можливе проведення регламентних заходів по підготовці до більш швидкого відбору даного замовлення (наприклад, підживлення осередків активної зони або підготовка зони відвантаження до приймання укомплектованого замовлення).

Інформація про плановану відвантаженні зазвичай передається в систему в автоматичному режимі з корпоративної системи. В системі «1С-Логістика: Управління складом» передбачена типова можливість отримання цієї інформації з таких систем як «1С: Управління виробничим підприємством 8.0» і «1С: Управління торгівлею 8.0».

На підставі планування відвантаження може бути ініційований процес відбору товару зі складу. В системі можна задати різні правила автоматичного відбору для кожного товару:

відбір по партіях (FIFO, LIFO, вручну);

відбір за термінами придатності (BBD, вручну);

відбір з урахуванням рейтингу осередку;

відбір при максимізації складського місця або мінімізації часу відбору. При максимізації складського місця здійснюється відбір з метою звільнення максимальної кількості осередків. При мінімізації часу відбору здійснюється відбір з мінімальною кількістю підходів до осередків;

відбір з можливою заміною одиниць виміру на більші / дрібні;

штучний або палетний відбір з активної зони, з резервної зони, із зони приймання в порядку встановленого пріоритету. Наприклад, можна налаштувати, що якщо потрібна ціла паллета, то відбір буде відбуватися з резервної зони, а якщо потрібно штучний товар, то з активної зони;

відбір з підживленням активної зони. У разі відсутності товару в активній зоні відбору можуть бути сформовані додаткові переміщення товару з резервних осередків зберігання в активні осередки (підживлення). Це дозволяє істотно підвищити зручність і швидкість відбору замовлення.

Відбір одного замовлення може проводитися в кілька етапів або декількома співробітниками. Також можлива ситуація одноразової відбору декількох замовлень.

При формуванні завдань на відбір вказуються адреси осередків і товар, який необхідно відібрати.

Після відбору товару може бути проведена операція складання (збірка комплекту з комплектуючих). Операція складання передбачає, що на складі з'являється комплект, а комплектуючі списуються зі складу. В системі ведеться облік комплектуючих по кожному комплекту. Може бути проведена і зворотна операція - разукомплектация.

Перед відвантаженням також може бути проведена операція упаковки або перепакування товару. При цьому товар може бути перепакований в одиниці зберігання, необхідні клієнтом, а також перекладений на інші палети або в інші коробки.

Після виконання операцій відбору, складання і упаковки товар потрапляє в зону відвантаження і може бути відвантажений клієнту. У разі якщо клієнт відмовився від усього або від частини замовленого товару, то в системі можна провести разукомплектация замовлення і повторне розміщення даного товару на складі.

Інвентаризація. Проведення повної інвентаризації, як правило, загрожує повною зупинкою роботи складу і, відповідно, припиненням відвантаження товарів замовникам. Тому в більшості випадків інвентаризація проводиться «на льоту», без зупинки основної роботи.

Постійний перерахунок товару на складі під час робочого циклу дозволяє скоротити або повністю уникнути зупинки робіт.

В системі передбачені наступні типи інвентаризації:

Інвентаризація певної товарної позиції на складі. Проводиться тільки по тим осередкам, де присутній вказаний товар.

Інвентаризація всіх товарів в зоні активного зберігання. Проводиться за всіма або за частиною осередків, що мають ознаку активного зберігання.

Інвентаризація порожніх клітинок. Проводиться візуальний контроль осередків на відсутність в них будь-якого товару.

При проведенні інвентаризації осередки, в яких проводиться перерахунок товару, блокуються. Блокування можлива як осередку цілком, так і певного товару в осередку. Після проведення інвентаризації, осередки розблоковуються і стають доступними для складських операцій.

Управління ресурсами. Важливим завданням будь-якого складу є управління людьми і механізмами.

В системі ведеться інформація по всім працівникам складу. Для кожного працівника можна встановити його роль. Залежно від встановленої ролі працівник складу отримує або втрачає можливість виконувати ті чи інші операції, працювати з тією чи іншою осередком. Можуть бути задані найбільш і найменш бажані ролі.

В системі присутній і інформація про використовуване обладнання, а також вимога використання обладнання при виконанні тієї чи іншої операції.

При плануванні операцій система перевіряє наявність вільних співробітників, здатних виконати дану операцію і доступність обладнання. При наявності вільних ресурсів система видає завдання на проведення операцій і контролює їх виконання. Дата видачі завдання фіксується в системі.

По кожній операції в системі фіксується час початку її виконання співробітником і час її завершення. Ця інформація може знадобитися, наприклад, для аналізу ефективності роботи співробітника.

Штрих-кодування. Як відомо, штрих-кодування є найбільш ефективним механізмом підвищення ефективності роботи складського комплексу. В системі підтримується штрих-кодування товарів, осередків і палет. Можуть бути використані будь-які типи штрих-кодів.

Для товарів штрих-коди можуть формуватися з урахуванням артикулу, серії, партії, одиниці виміру, характеристики. Таким чином, по штрих-коду можна ідентифікувати і простежити товар в розрізі всіх його властивостей і характеристик.

Будь штрих-код може бути роздрукований як на звичайному принтері, так і на спеціалізованому принтері етикеток.

Формування аналітичної звітності. Побудова універсальних звітів по рухах і залишках товару на складі в будь-яких розрізах

Додаткові можливості:

Можливість функціонування в єдиній інформаційній базі з «1С: Підприємством 8.0 Управління торгівлею».

Можливість інтеграції з будь-інформаційною системою на рівні обміну файлами.

Можливість інтеграції з торговим обладнанням (сканери, термінали збору даних, принтери етикеток і т.д.).

Аутентифікація складських операцій.

Управління правами доступу користувачів системи.

список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.e-college.ru/

Дата додавання: 05.09.2008