Главная

Статьи

Flag of the country. Биболетова 9 клас

Биболетова 9 клас, Unit 2, Section 4, p. 94, ex. 99.
Flag of the country - Прапор країни

Ex. 99 Discuss the questions in your group. Talk about the flag of the country you are researching . - Обговоріть питання в групі. Розкажіть про прапор країни, яку ви досліджуєте.

What is the flag called? Why? - Як називається прапор? Чому?
What are the colours of the flag? What do they stand for? - Кольори прапора? Що вони означають?
What changes has the flag gone through over the years? - Які зміни зазнав прапор з плином часу?
• What proper names have you seen in the columns? - Які імена власні ви зустріли?
• How do the proper names, design and colours reflect the history of the country? - Як імена власні, дизайн і кольори впливали на історію країни?

1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
• The flag of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is called the Union Jack. It is because King James 1 of England (or Jack in short) in 1603 united England and Scotland.
• The colours of the flag are: blue, red and white. The Union Jack is a combination of the crosses of the three patron saints of the country: the red cross of St George for England on a white background; the white diagonal cross of St Andrew for Scotland on a blue background; the red diagonal cross of St Patrick for Ireland on a white background.
• Since 1603, the flag of the country has combined the two flags of England and Scotland. Wales was not represented in the flag because at the time the flag appeared in 1606, Wales was already united with England.
• Later in 1801, there was the union with Ireland. Now the flag combines the emblems of the three countries (England, Scotland and Northern Ireland) united under one monarch.
• England - King James 1, Scotland - St George, Wales - St Andrew, Northern Ireland - St Patrick.
• England is the largest historic part of the UK. The capital is London.
• Scotland is the historic part of the UK which was united with the country in 1603. The capital is Edinburgh.
• Wales is the historic part of the UK which was united with the country in 1536. The capital is Cardiff.
• Northern Ireland is the historic part of the UK which united with the country in 1801. The capital is Belfast.
• King James 1 was Queen Elizabeth's nephew and son of Mary Stuart of Scotland and became the King of England and Scotland in 1603 after Queen Elizabeth's death.
• St George is patron saint of England.
• St Andrew is patron saint of Scotland.
• St Patrick is patron saint of Northern Ireland.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
• Прапор Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії називається Юніон Джек. Тому що король Англії Джеймс 1 (або простіше Джек) в 1603 об'єднав Англію і Шотландію.
• Кольори прапора: синій, червоний і білий. Юніон Джек представляє собою поєднання хрестів трьох святих покровителів країни: червоний хрест на білому тлі - Святого Георгія в Англії; білий діагональний хрест на синьому тлі - Святого Андрія в Шотландії; Червоний діагональний хрест на білому тлі - Святого Патрика в Ірландії.
• З 1603, прапор країни поєднував в собі два прапора Англії і Шотландії. Уельс не був представлений на прапорі, тому що коли прапор з'явився в 1606, Уельс вже об'єдналися з Англією.
• Пізніше в 1801 році, було об'єднання з Ірландією. Тепер прапор об'єднує емблеми трьох країн (Англія, Шотландія і Північна Ірландія), об'єднаних під одним монархом.
• Англія - ​​Король Джеймс 1, Шотландія - Святий Георгій, Уельс - Святий Андрій, Північна Ірландія - Святий Патрік.
• Англія є найбільшою історичною частиною Великобританії. Столиця: Лондон.
• Шотландія є історичною частиною Великобританії, яка була об'єднана з країною в 1603 році. Столиця Единбург.
• Уельс є історичною частиною Великобританії, яка була об'єднана з країною в 1536 році. Столиця Кардіфф.
• Північна Ірландія є історичною частиною Великобританії, яка об'єдналася з країною в 1801 році. Столиця Белфаст.
• Король Джеймс 1 був племінником королеви Єлизавети і сином Марії Стюарт з Шотландії і став королем Англії і Шотландії в 1603 році після смерті королеви Єлизавети.
• Святий Георгій - покровитель Англії.
• Святий Андрій покровитель Шотландії.
• Святий Патрік покровитель Північної Ірландії.

2. The United States of America
• The flag of the United States of America is called "The stars and stripes" because it consists of fifty stars which represent the fifty states. Thirteen red and white horizontal stripes (seven red and six white) signify the original thirteen States that were united in 1 776.
• The colours of the flag are: blue, red and white because the United States of America was the colony of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland whose flag had the same colours.
• The first flag was called The Grand Union Flag. It combined the flag of Great Britain and thirteen stripes. It showed that these first thirteen states were British colonies. After the War of Independence all thirteen states became free and the flag changed. The British flag in the corner was replaced by stars. Every time a new state entered the Union, a star was added. So now we can see the thirteen stripes as representing the original number of states in 1776 and the 50 stars representing today's total.
• The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America.
• These proper names show that the United States of America was once under British control.

Сполучені Штати Америки
• Прапор Сполучених Штатів Америки називається «Зірки і смуги», тому що він складається з п'ятдесяти зірок, які представляють п'ятдесят штатів. Тринадцять червоних і білих горизонтальних смуг (сім червоних і шість білих) означають тринадцять держав, які були об'єднані в 1776 році.
• Кольори прапора: синій, червоний і білий, тому що Сполучені Штати Америки були колонією Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, на прапорі якого були ті ж самі кольори.
• Перший прапор був названий Гранд Юніон прапор. Він поєднував прапор Великобританії і тринадцять смуг. Це показувало, що перші тринадцять держав були британськими колоніями. Після війни за незалежність все тринадцять держав стали вільними і прапор змінився. Британський прапор в кутку був замінений на зірки. Кожен раз, коли нова держава входило в Союз, додавалася зірка. Так що тепер ми можемо побачити тринадцять смуг як представляють вихідне число держав в 1776 і 50 зірок, які представляють загальне число.
• Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки.
• Ці імена власні показують, що Сполучені Штати Америки одного разу були під британським контролем.

3. The Russian Federation
• The flag of the Russian Federation is called the Imperial flag because earlier our country was an empire with a monarch.
• It consists of three equal stripes of white, blue and red. The colours of the flag symbolise: white - frankness and generosity; blue - honesty and wisdom; red - courage and love.
• The first flag of this design appeared more than 300 years ago. Peter the Great adapted the flag from the national flag of the Netherlands. Later a black two-headed eagle on a golden background was added to the flag of Russia. The flag existed until the revolution in 1917. In the nineties of the XX century, the democratic changes restored the three-colour flag was restored again. On 21 August 1991 року, the flag was officially adopted by the Russian president and the Russian parliament.
• Peter the Great, the Netherlands
• Peter the Great: Peter I (1672-1725) was the Russian Tsar and the first Russian emperor (since тисячу сімсот двадцять одна). Under him, Russia had been proclaimed the Empire and the Senate had honoured him with the titles of "the Great" and "the Father of Fatherland".
• the Netherlands; the state in Europe

російська Федерація
• прапор Російської Федерації називається імператорський прапор, тому що раніше наша країна була імперією з монархом.
• Він складається з трьох рівних смуг білого, синього і червоного. Кольори прапора символізують: білий - відвертість і щедрість; синій - чесність і мудрість; червоний - мужність і любов.
• Перший прапор такого дизайну з'явився більше 300 років тому. Петро Великий адаптував прапор з національним прапором Нідерландів. Пізніше чорний двоголовий орел на золотому фоні був доданий на прапор Росії. Прапор існував до революції 1917 року. У дев'яностих роках ХХ століття, демократичні зміни відновили триколірний прапор. 21 серпня 1991 року, прапор був офіційно прийнятий президентом Росії і російським парламентом.
• Петро Великий, Нідерланди
• Петро Великий: Петро I (1672-1725) був російським царем і першим російським імператором (з 1721 р). При ньому, Росія була проголошена імперією, а Сенат удостоїв його звань «Великий» і «Батько Вітчизни».
• Нідерланди; держава в Європі.

? What is the flag called?
Why?
Як називається прапор?
Чому?
? What are the colours of the flag?
What do they stand for?
Кольори прапора?
Що вони означають?
? What changes has the flag gone through over the years?
Які зміни зазнав прапор з плином часу?

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,