Главная

Статьи

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ І ПОЛІТИКА БАНКУ

Лиман І.А.¹, Казінян В.Д.²

¹Доктор економічних наук, ²Магістрант, Тюменський державний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ І ПОЛІТИКА БАНКУ

анотація

У статті розглянуті - поняття інвестиційна стратегія і інвестиційна політика в банківській справі, основні чинники, що впливають на вибір інвестиційної політики, а також стратегії, що застосовуються комерційними банками при портфельному інвестуванні.

Ключові слова: інвестиційна політика, інвестиційна стратегія, інвестиційний портфель.

Liman IA¹, Kazinyan VD²

¹Doctor of Economics, ²Master's student, Tyumen state university

INVESTMENT STRATEGY AND POLICY OF COMMERCIAL BANKS

Abstract

The article considers with - the concept of investment strategies and investment policies in the banking industry , the main factors influencing the choice of investment policy and strategy used by commercial banks under portfolio investment .

Keywords: investment policy, investment strategy, investment portfolio.

Комерційні банки з метою диверсифікації активних операцій, розширення джерел отримання додаткових доходів і підтримки ліквідності балансу здійснюють інвестиційні операції з цінними паперами. На самому ринку цінних паперів фахівці розрізняють наступні види банківських інвестицій: прямі і портфельні.

Пряме інвестування - вкладення коштів в організацію з метою отримання додаткового доходу через певний період часу шляхом участі в його статутному капіталі [3, с. 195].

Портфельне інвестування - вкладення коштів в певне коло організацій шляхом купівлі цінних паперів, які мають для банку інвестиційною привабливістю.

Портфельне інвестування включає наступні етапи:

 • визначення інвестиційної політики;
 • вибір власної стратегії;
 • комплексний аналіз ринку;
 • формування портфеля цінних паперів.

У банківській справі під інвестиційною політикою зазвичай розуміється сукупність заходів, спрямованих на розробку і реалізацію стратегії з управління портфелем інвестицій, досягнення балансу прямих і портфельних інвестицій з метою забезпечення стабільної діяльності, збільшення прибутковості операцій, а також підтримки допустимого рівня ризикованості і ліквідності балансу банку [1 , с. 10].

На інвестиційну політику комерційного банку впливають певні макроекономічні чинники:

 • економічна і політична ситуація в країні;
 • стабільність банківської системи, а також його структура;
 • стан інвестиційного і фінансового ринку;
 • законодавчі та нормативні основи, що визначають банківську діяльність і ін.

На інвестиційну політику комерційного банку також впливають певні мікроекономічні чинники:

 • обсяг і структура ресурсної бази, що визначають масштаби і види інвестиційної діяльності;
 • якість інвестиційних вкладень, визначається з урахуванням прибутковості, ліквідності і ризику;
 • витрати на формування і управління інвестиційним портфелем і ін.

При формуванні інвестиційної політики передбачається збір і обробка співробітником банку певної аналітичної інформації. Аналітична інформація зазвичай представлена ​​такими блоками як:

 • макроекономічний стан і інвестиційний клімат;
 • показники інвестиційної привабливості регіонів і галузей;
 • показники певних сегментів інвестиційного ринку;
 • дані про динаміку окремих інвестиційних інструментів;
 • дані про діяльність окремих господарюючих суб'єктів;
 • законодавчі та нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність [2, с. 315].

Результати аналізу розглянутих показників є ключовим орієнтиром при здійсненні інвестиційних операцій.

Найважливішим елементом інвестиційної політики комерційного банку є розробка стратегії і тактики управління валютно-фінансовим портфелем, що включає поряд з іншими його елементами портфель інвестицій.

Інвестиційна стратегія являє собою систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності комерційного банку, що визначаються завданнями її розвитку та інвестиційної ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Формування інвестиційної стратегії банку це досить складний і творчий процес для менеджменту банку. Складність цього процесу полягає в тому, що при формуванні інвестиційної стратегії йде великий пошук і оцінка альтернативних варіантів інвестиційних рішень, які найбільш повно будуть відповідати цілям і задачам розвитку банку. Також певна складність формування інвестиційної стратегії полягає і в тому, що вона змінюється, вимагає періодичного коректування з урахуванням мінливих зовнішніх умов і перспектив розвитку банку.

Інвестиційний портфель - набір цінних паперів певного кола організацій, придбаних комерційним банком для отримання додаткових доходів і підтримки його ліквідності.

Як вище було згадано комерційні банки, керуючи портфелем цінних паперів, прагнуть до досягнення рівноваги між ліквідністю і прибутковістю, тому структура інвестиційного портфеля зазвичай залежить від виду цінних паперів, які мають обіг на фондовому ринку країни.

Фахівці зазвичай виділяють наступні стратегії управління інвестиційним портфелем:

 1. Стратегія постійної вартості. При управлінні інвестиційним портфелем його загальна вартість повинна підтримуватися на певному рівні.
 2. Стратегія постійних пропорцій. При цій стратегії банк підтримує протягом певного періоду часу однакові співвідношення між окремими складовими портфеля. Структура портфеля, по якій встановлюються пропорції, може бути визначена по великому числу ознак, наприклад: рівень ризикованості цінних паперів, види цінних паперів, галузева чи регіональна (в тому числі Країнова) приналежність емітентів цінних паперів і т.д.
 3. Стратегія плаваючих пропорції - найбільш складна стратегія, яка полягає у встановленні різноманітних (але не постійних) бажаних пропорцій портфеля. Тому при виборі такої стратегії інвестор, схильний до ризику, виходить з припущення, що ринок інертний і аналогічні зміни пропорцій портфеля будуть відбуватися і далі.

Якщо розглядати інвестиційний портфель в залежності від ступеня ризику, який сприймає комерційний банк, то можна виділити наступні його типи: консервативний, помірний і агресивний.

Агресивний портфель складається з високоприбуткових акцій, але в цілях диверсифікації та зниження ризиків у нього включаються і облігації. Агресивна інвестиційна стратегія найкраще підходить для довгострокового інвестування, так як подібні інвестиції на короткий проміжок часу є дуже ризикованими. Російські комерційні банки не застосовують цю стратегію по ряду об'єктивних причин.

Помірний портфель є найменш ризикованим. Він складається в основному з цінних паперів добре відомих компаній, що характеризуються, хоча і невисокими, але стійкими темпами зростання курсової вартості. Склад портфеля залишається стабільним протягом тривалого періоду часу і націлений на збереження капіталу. Зазвичай частка акцій в портфелі трохи перевищує частку облігацій. Іноді невелика частка коштів може вкладатися в банківські депозити. Помірна стратегія інвестування оптимально підходить для короткострокового і середньострокового інвестування. Дану інвестиційну стратегію можуть собі дозволити застосовувати тільки найбільші комерційні банки Росії, які мають спеціальні інвестиційні служби, відповідальні за планування та здійснення інвестицій (Рис. 1).

У консервативному портфелі розподіл цінних паперів зазвичай відбувається наступним чином: велика частина - облігації (знижують ризик), менша частина - акції надійних і великих російських підприємств (забезпечують прибутковість) і банківські вклади. Консервативна стратегія інвестування оптимальна для короткострокового інвестування і є непоганою альтернативою банківським вкладам. Даною стратегією інвестування дотримуються в основному середні і дрібні комерційні банки, які не можуть собі дозволити утримання спеціальних інвестиційних служб. У цих банках службовці, які відповідальні за інвестиційну діяльність, як правило, керуються офіційно затверджених керівництвом банку установками щодо інвестиційної політики.

У цих банках службовці, які відповідальні за інвестиційну діяльність, як правило, керуються офіційно затверджених керівництвом банку установками щодо інвестиційної політики

Мал. 1 - Структура портфеля цінних паперів, придбаних групами кредитних організацій, ранжируваних за величиною активів (найдорожчі) за станом на 01.01.2014 р [4]

Як демонструє малюнок 1, п'ятірка найбільших кредитних організацій Росії за станом на 01.01.2014 р дотримувалася помірної інвестиційної стратегії, так найбільшу питому вагу їх вкладень прийшли на акції і паї організацій-резидентів (крім кредитних організацій) - 51,4%, потім вкладення в боргові зобов'язання РФ і Банку Росії - 42,2% і найменша питома вага склали вкладення в векселі - 6,5%. Решта групи середніх і дрібних кредитних організацій дотримувалися консервативної інвестиційної стратегії, так найбільшу питому вагу їх вкладень склали боргові зобов'язання РФ і Банку Росії від 30,9% до 67,9%, а частка вкладень в акції та паї організацій-резидентів (крім кредитних організацій ) склали від 13,8% до 23,3%.

Таким чином, інвестиційна політика комерційних банків пов'язана з формуванням системи цільових орієнтирів інвестиційної діяльності та вибором найбільш ефективних способів їх досягнення. Процес розробки інвестиційної політики передбачає формулювання стратегічних цілей, розробку основних напрямків інвестиційної політики, визначення джерел фінансування інвестицій, деталізацію інвестиційної стратегії, аналіз, оцінку і моніторинг розробленої інвестиційної політики, коригування інвестиційної політики.

література

 1. Ардісламов В.К., Ардісламова О.В., Ландарь М.В. Операції банків на фондовому ринку. Навчальний посібник Уфа - 2007. - 120 с.
 2. Игонина Л.Л. Інвестиції. М .: Економіст, 2005. - 478 с.
 3. Маренков Н.Л. .. Цінні папери. М .: Московський економіко-фінансовий інститут. Ростов-на-дону: Изд-во «Фенікс», 2005 - 602 с.
 4. Офіційний сайт Банку Росії [Електронний ресурс] URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010114.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo (дата звернення 02.06.2015).

References

 1. Ardislamov VK, Ardislamov OV, Landar 'MV Operacii bankov na fondovom rinke. Uchebnoe posobie Ufa - 2007. - 120 s.
 2. Igonina LL Investicii. M .: Jekonomist, 2005. - 478 s.
 3. Marenkov NL Cennije bumagi. M .: Moskovskyj ekonomiko-finansovyj institute. Rostov-na-donu: Izd-vo «Feniks», 2005 - 602 s.
 4. Oficial'nyj sayt Banka Rossii [Jelektronyj resurs] URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010114.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo (data obrashenija 02.06.2015) .

Aspx?
Aspx?