Главная

Статьи

Метод бухгалтерського обліку та його елементи - Бухгалтерський облік Бібліотека російських підручників

  1. Етапи процесу та елементі методу бухгалтерського обліку
  2. Загальна характеристика методичних прийомів бухгалтерського обліку

Методи кожної науки є своєрідними інструментами для вивчення або пізнання її предмета і об'єктів. Вчення про методи окремої науки називають методологією цієї науки Методи бухгалтерського обліку поділяю ються на загальнонаукові, які застосовуються в різних науках, і специфічні, притаманні лише облікової наукеці.

Для дослідження сутності і властивостей предмета і об'єктів обліку використовуються наступні загальнонаукові методи : Діалектичний, історичний, системний, метод індукції і дедукції. У свою чергу, спираючись Ясь на економічні категорії і закони економічної теорії, на положення філософії, бухгалтерський облік має свої методи дослідження, обумовлені сутністю його предмета, вимог, принципів і функцій.

Етапи процесу та елементі методу бухгалтерського обліку

. Метод бухгалтерського обліку - це система способів або прийомів, за допомогою яких об'єкти обліку відображаються і узагальнюються в грошовій оцінці за економічно однорідними ознаками з метою контролю за виконанням статутних ним міг, ефективного використання виробничих ресурсів, для забезпечення збереження власності і досягнення найбільшої ефективності господарської діяльно.

З огляду на, що облік є діяльністю з послідовним процесом переробки даних в інформацію, використовуються різні методи в залежності від етапів формування інформаційних потоків:

1 етап - хронологічний і постійне в часі систематичне спостереження за об'єктами обліку - через документування та інвентаризації;

2 етап - вимір величини господарських засобів і джерел їх формування, господарських процесів і їх результатів - через оцінку і калькулювання в єдиний грошовий вимірник;

3 етап -. Реєстрація та класифікація даних про зміни об'єктів обліку з метою їх систематизації за видами через подвійне їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку;

4 етап - узагальнення інформації з метою складання бухгалтерського балансу і звітності (рис 113)

Таким чином, всі перераховані елементи методу бухгалтерського обліку за етапами облікового діяльності групуються в чотири пари:

o документація і інвентаризація;

o оцінка і калькуляція;

. Рис 113. Система елементів методу бухгалтерського обліку у взаємозв'язку з етапами облікового процесу

o рахунки і подвійний запис;

o бухгалтерський баланс і звітність

Методичні способи і прийоми, які використовуються для відображення об'єктів обліку на всіх етапах облікового процесу, складають систему взаємопов'язаних елементів методу бухгалтерського обліку (рис 11 144).

. Документування - це спосіб відображення об'єктів бухгалтерського обліку (господарських засобів, засобів, джерел їх утворення та господарських процесів) в первинних бухгалтерських документах (рахунках, накладних, чека ах, ордерах і т.д.) після або в момент завершення угод з ним.

Документування господарських операцій в первинних документах надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку. При вирішенні конфліктів між господарюючими суб'єктами або особами в судових органах пра авільно оформлені документи набувають доказово-правового значення.

Первинні документи накопичуються за видами і звітними періодами, обробляються в бухгалтерії, після чого здаються в архів підприємства або знищуються з урахуванням строків зберігання відповідно до чинного законодавства.

Незважаючи на документування, для постійної перевірки достовірності даних бухгалтерського обліку необхідно їх зіставляти з фактичними даними. Це стає можливим завдяки інвентаризації, під час якої перев перевіряється фактична наявність матеріальних цінностей, грошових коштів, кредиторської та дебіторської заборгованості. В результаті інвентаризації або підтверджуються облікові дані, або виявляються не обли ковані цінності і допущені втрати, недостачі і пересортіциці.

В результаті інвентаризації або підтверджуються облікові дані, або виявляються не обли ковані цінності і допущені втрати, недостачі і пересортіциці

. Рис 114. Методи бухгалтерського обліку

. Інвентаризація (дослівно з латинської - опис майна) - це спосіб виявлення фактичної наявності та стану господарських засобів, засобів підприємства і джерел їх утворення на певну дату. Інвентаризація об'єктів обліку зд дійснюеться через вимірювання, зважування, перерахунок, звірки. На основі даних інвентаризації роблять коригування облікових даних про наявність та стан об'єктів обліку, оскільки в процесі господарської й діяльності можливі природні втрати, часткове псування і розкрадання майна підприємства, помилки при розрахунках і ?? вичісленіяях.

Проведення інвентаризації вимагає нормативно встановленої процедури

. Виділяють різні види інвентаризації - по об'єктах обліку, цілям і часу проведення. Інвентаризація проводиться обов'язково перед складанням річної фінансової звітності

Проведення якісної інвентаризації неможливо без попередньо виконаного документування, оскільки його результати залежать від зіставлення інвентаризаційних і облікових даних про господарські операції в в первинних документах. Крім того, зв'язок інвентаризації існує також з іншими прийомами бухгалтерського обліку. Так, результатом проведення інвентаризації можуть бути, наприклад, встановлення факту забезпе цінення матеріальних цінностей, вимагає визначення зниженої в ціні вартості, тобто проведення етапу вимірювання шляхом оценккі.

. Вимірювання об'єктів обліку проводиться з метою встановлення їх кількісних характеристик, які з'являються (купуються, обмінюються і т.п.) або змінюються (уцінюються, дооцінюються) при виконанні господарських операцій. Осо облівістю етапу вимірювання є дотримання принципів єдиного грошового вимірника, обачності, історичної (фактичної) собівартості. Способом бухгалтерського обліку на цьому етапі є оцінка, яка передбачає в іраження вартості господарських засобів і джерел їх утворення в грошовому ізмерітельку.

. Оцінка - спосіб грошового вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку. За допомогою оцінки натуральні і трудові характеристики (вимірювачі) господарських засобів перераховують в вартісні. У бухгалтерському обліку оцінки об'єктів обліку ґрунтується переважно на показнику фактичних витрат на їх створення або придбання (історичної себестоімостіі).

П (С). БО України передбачають різні методи і види оцінки господарських засобів підприємства на дату: придбання, вибуття, складання фінансової звітності, переоцінки. Оцінка вартості господарських засобів в може передбачати установку відповідних видів їх вартості: первісної, переоціненою, справедливою, чистої реалізаційної, амортізірованої.

щодо оцінки вартості джерел утворення господарських засобів підприємства необхідно знати, що вона проводиться одночасно з оцінкою вартості самих господарських засобів, оскільки поява засобів або зміна їх вартості безпосередньо впливають на розмір джерел їх утворення. Так, після господарської операції з отримання банківського кредиту на підприємстві збільшується загальна вартість господарських засобів за рахунок збільшення грошових коштів на рахунку. При цьому таке збільшення майна цілком пов'язано зі збільшенням джерел залучених коштів, а саме - кредиторська заборгованість перед банком. Так м розмір такої кредиторської заборгованості дорівнює сумі отриманих на його рахунок кредитних средстветів.

Окремим видом оцінки є калькуляція, або оцінка вартості такого об'єкта бухгалтерського обліку, як готова продукція (роботи, послуги) в розрахунку на весь обсяг або окремого її одиницю

. Калькулювання (з латинської - обчислення) - це метод обчислення собівартості виготовлення одиниці товарно-матеріальних цінностей або одиниці виконаних робіт. Суть методу полягає в тому, що обгрунтовують визначають і розподіляють витрати, які відносяться до того чи іншого об'єкту калькування (вироби, процесу, замовлення і т.д.).

Калькулювання забезпечує визначення собівартості - суми витрат, пов'язаних з процесами постачання, виробництва і збуту. В процесі поставки визначається собівартість придбання (поставки, закупівлі), виробництва - виробнича собівартість, збуту - собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

В управлінні витратами розрізняють різні методи обліку і калькулювання витрат, що передбачає розробку планових і нормативних калькуляцій, калькуляцій на певні періоди, замовлення або технологічні ет тапи виробництва, калькуляції з урахуванням всіх витрат підприємства або з виключенням деяких з них худий.

Калькуляція складається з статей витрат, склад яких встановлюється кожним підприємством самостійно, виходячи з особливостей виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), технології вироб ництва, структури і масштабів підприємства. Кожна стаття має назву і відображає певний вид витрат предпріятійа.

Після вартісної оцінки змін об'єктів обліку, інформація про це реєструється і накопичується шляхом її систематизації

. Систематизація облікової інформації має як прийомів бухгалтерського обліку рахунки і подвійний запис. Господарські операції, відображені в документах, реєструються за допомогою спеціальних таблиць, які зв зіваються рахунками.

. Рахунки - спосіб угруповання однорідних за економічним змістом засобів, джерел і господарських процесів для їх поточного відображення в бухгалтерському обліку, а також для здійснення контролю

Кількість об'єктів обліку визначає кількість рахунків. Наприклад, рахунок "Основні засоби" в табличній формі може відображати вартість придбаного обладнання та вартість проданих споруд протягом звітног го періоду, а також обов'язково вартість всіх основних засобів підприємства на початок і кінець звітного періоду ПЕРІОДУ.

В Україні існує єдиний. План рахунків, за яким працюють всі підприємства. Така уніфікація забезпечує єдність облікових записів на різних підприємствах, спрощує обробку державними органами управління я статистичної інформації, яка базується на даних бухгалтерського обліку, створює умови для взаєморозуміння між бухгалтерами, оскільки рахунки - це мова спілкування фахівців в області бухгалтерського в відблиску.

Свої окремі плани рахунків мають бюджетні та банківські установи. Це пояснюється відмінностями засобів і процесів, які враховуються в таких установах

Господарські операції реєструються на рахунках подвійним записом - одночасним і взаємопов'язаним відображенням кожної операції в двох рахунках. Необхідність в цьому пояснюється тим, що здійснення господарської операції пов'язане з одночасною зміною як мінімум двох в об'єктів обліку.

. Подвійна запис - це відображення в бухгалтерському обліку кожної господарської операції двічі: в дебеті одного і одночасно в кредиті іншого рахунку на одну і ту ж суму. Подвійна запис дозволяє здійснювати балансовий контроль бухгалтерської інформації, тобто контролювати правильність і законність використання господарських засобів і джерел їх формування

Наприклад, у разі придбання сировини - запаси сировини збільшуються, а сума грошей на розрахунковому рахунку зменшується, в разі використання закупленої сировини для виготовлення продукції - запаси сиро клуні зменшуються, а запаси незавершеного виробництва зростають. Таким чином, подвійний запис за своєю суттю відображає кругообіг коштів в господарської діяльності предприять.

. Узагальнення даних бухгалтерського обліку здійснюється за звітний період за допомогою балансу та звітності

. Бухгалтерський баланс - це спосіб угруповання і відображення наявності та стану господарських засобів підприємства за складом та розміщення і джерелам утворення на певну дату в узагальненому вартісному м вимірнику. Бухгалтерський баланс є однією з основних форм бухгалтерської фінансової отчетноі.

Інакше кажучи, бухгалтерський баланс системно представляє майновий стан підприємства в грошовій оцінці на певний момент через рівність господарських засобів з джерелами їх утворення. Узагальнення облікової інформації в балансі стає можливим завдяки даним про зміни об'єктів обліку, які накопичувалися на рахунках подвійним записом

Але, крім стану об'єктів обліку, для прийняття рішень в управлінні підприємством необхідна інформація про рух основних засобів, виробничих запасів, структуру собівартості і т.д .. З цією метою в бухгалтерському. РСК обліку складаються відповідні форми звітності у вигляді таблиць, в яких окремо систематизуються дані поточного обліку про будь-які об'єкти обліку.

. Бухгалтерська звітність - сукупність способів і прийомів узагальнення даних поточного обліку і впорядкована система взаємопов'язаних економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства за звітний період

бухгалтерську звітність заповнюється на підставі даних рахунків бухгалтерського обліку з певною системою їх угруповання

Методичні прийоми бухгалтерського обліку взаємопов'язані, доповнюють один одного і в сукупності становлять єдине ціле - метод бухгалтерського обліку

Загальна характеристика методичних прийомів бухгалтерського обліку

Для забезпечення необхідної інформації про стан і використання активів, зобов'язань і капіталу в бухгалтерському обліку застосовуються різні методичні прийоми відображення господарських операцій

. Методичні прийоми бухгалтерського обліку - це система засобів, яка забезпечує суцільне, безперервне і взаємопов'язане відображення (в грошовій оцінці) об'єктів бухгалтерського обліку з метою збереження майна ,, контролю за раціональним вико істанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і управління підприємство.

Більшість методичних засобів бухгалтерського обліку реалізується для здійснення фахівцями бухгалтерського обліку його контрольної функції

Методичні прийоми і способи бухгалтерського обліку діляться на дві групи: загальнонаукові та приватні наукові методи дослідження

Загально методи є сукупністю принципів і категорій матеріалістичної діалектики і загальнонаукової теорії пізнання. Вони базуються на використанні таких прийомів, як аналіз і синтез, індукція і дедукція , Абстрагування і конкретизація, аналогія і моделювання, системний і функціонально-вартісний аналіз (ріс11515).

. Ріс115. Класифікація загальнонаукових методів дослідження

Коротка характеристика загальнонаукових методів дослідження приведена на ріс116

. Аналіз - прийом дослідження, який включає в себе вивчення предмета дослідження, способу уявного або практичного розчленування його на складові елементи. Кожна з виділених частин аналізується самостійно в г рамках єдиного цілого.

. Синтез - прийом вивчення об'єкта в його цілісності, єдності та взаємозв'язку його частин. На практиці необхідно поєднувати синтез з аналізом, оскільки це дає можливість з'єднати об'єкти, розчленовані в процесі анал лізу, встановити їх взаємозв'язок і пізнати предмет як єдине целе.

На практиці необхідно поєднувати синтез з аналізом, оскільки це дає можливість з'єднати об'єкти, розчленовані в процесі анал лізу, встановити їх взаємозв'язок і пізнати предмет як єдине целе

. Рис 116. Коротка характеристика загальнонаукових методів дослідження

. Індукція - прийом дослідження, при якому загальний висновок про ознаки численних елементів об'єкта складають на підставі вивчення тільки їх частини, тобто від часткового до загального

. Дедукція - досліджує стан об'єкта дослідження в цілому, а потім - за його складовими елементами, тобто висновок складається від загального до приватного

. Абстрагування - прийом, що дозволяє способом абстракції переходити від конкретних об'єктів до загальних понять і законів розвитку

. Конкретизація - всебічне дослідження об'єктів в якісній багатогранності реального існування. Досліджується стан об'єктів у зв'язку з певними умовами існування і їх історичного розвитку

. Аналогія - прийом наукового дослідження, за яким пізнання одних об'єктів досягається на основі подібності їх до інших. Метод аналогії грунтується на схожості деяких сторін різних об'єктів

. Моделювання - прийом наукового пізнання, заснований на заміні явища на його аналог, модель, містить риси оригіналу. У разі втрати або знищення документів на підприємстві застосовує прийом моделювання. Відновити лення втрачених документів досягається шляхом побудови моделі, причому відновлюються не самі документи, а відображені в них господарські операції. Інформація, отримана за допомогою моделювання, оцінюється ється на основі взаемопогоджуваності бухгалтерських документів по тій чи іншій форми бухгалтерського учетаіку.

. Системний аналіз - вивчення об'єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему. На практиці його використовують для оцінки поведінки об'єктів системи з усіма факторами, що впливають на його функціонування ня.

. Функціонально-вартісний аналіз вивчає об'єкти на стадії інженерної підготовки виробництва, включаючи проектування і функціонування складних систем з оцінкою їх вартісних показників (наприклад, встановлення вартості виробничого недолік ку.

. Частково наукові методи дослідження - це прийоми, вироблені практичною роботою на основі досягнень економічної науки (див. Ріс117)

. Рис 117. Класифікація частково наукових методів дослідження

До частково наукових методів дослідження належать такі прийоми:

1) розрахунково-аналітичні;

2) документальні;

3) органолептичні;

4) узагальнення, оцінка та реалізація результатів

I. Розрахунково-аналітичні прийоми включають (див. Ріс118):

o економічний аналіз;

o статистичні розрахунки;

o економіко-математичні методи

o   економіко-математичні методи

. Рис 118. Класифікація розрахунково-аналітичних прийомів

. Економічний аналіз широко застосовують на практиці, для виявлення та оцінки факторів, що впливають на відхилення від нормального перебігу виробничих процесів

Інформацію, яка використовується для аналізу господарської діяльності підприємства, можна розділити на три групи:

1) дані контролюючих, статистичних і фінансово-кредитних органів про роботу аналізованого, висновки і пропозиції вищестоящих організацій за підсумками роботи за певний звітний період; пові омлення в засобах масової інформації

2) дані самого підприємства: планові документи, інформативна, проектно-кошторисна, технологічна і фінансова документація, дані оперативного, бухгалтерського і статистичного обліку, звітності;

3) додаткові дані: протоколи зборів засновників і акціонерів, інформація, отримана від працівників підприємства, відомості, отримані в ході проведення оперативно-розшукових заходів і т.д.

Особливу наочність аналізу досягається з використанням методів економічної статистики: розрахунки різних коефіцієнтів, індексів та інших відносних величин (коефіцієнтів зносу основних фондів, енергоємності продукції, що випускається рентабельності окремих виробів)

Широко використовуються в економічному аналізі і економі-ко-математичні методи: кореляційні і регресійні моделі, обробка рядів динаміки, лінійне програмування та ін.

II. Документальні прийоми включають:

o формальну і арифметичну перевірку документів;

o нормативно-правову оцінку відображених в документах господарських операцій;

o логічний контроль об'єктивної можливості виконання документованих господарських операцій;

o повне і вибіркове спостереження;

o зустрічну перевірку документів або записів в облікових регістрах через порівняння їх з однойменними або взаємопов'язаними даними підприємств і організацій, з якими підприємство господарських зв'язків ки

o спосіб зворотного рахунку, заснований на попередній експертній оцінці матеріальних витрат, з метою подальшого визначення величини необгрунтованих списаних сировини і матеріалів на виробництво ок кремами видів продукції; o оцінку законності і обгрунтованості господарських операцій за даними кореспондуючих рахунків бухгалтерського обліку.

документальна перевірка включає встановлення відповідності операції, відображеної в документах, нормативним актам, а також арифметичну перевірку документів, визначення правильності їх оформлення. Голов слухати елементами документальної перевірки є з'ясування правильності складання первинної документації господарських операцій і обґрунтованості відображення операцій на рахунках та ?? в регістрах бухгалтер ського обліку способом подвійного запису; зазначених цін, розцінок, а також таксування; відображення господарських операцій в підсумковому документі - бухгалтерському балансі і отчетноі.

При перевірці бухгалтерських записів порівнюються записи в облікових регістрах з відповідними первинними та зведеними бухгалтерськими документами, які є основою для записів. При цьому перевіряється я арифметична відповідність підсумків, наведених в облікових регістрах. Це дозволяє виявляти необгрунтовані первинними документами записи, встановлювати віднесення сум не в відповідні рахунки, усуває. Має можливість приховати хіщеніяня.

Методи дослідження облікової інформації можна розділити на наступні групи (ріс119):

1). Прийоми дослідження окремого документа. До цієї групи процедур відносяться:

а) перевірка документа за формою (повинні бути присутніми всі обов'язкові реквізити);

б) арифметична перевірка (встановлюється правильність підсумкових показників, нарахованих як за горизонтальними, так і по вертикальних графах);

в) нормативно-правова перевірка (перевірка операційної на відповідність чинному законодавству і нормативно-правовим актам)

2). Прийоми дослідження кількох документів, що відображають одну і ту саму або взаємопов'язані операції. До цієї групи процедур відносяться:

а) зустрічна перевірка (мета такого зіставлення - встановити тотожність даних, що містяться у всіх примірниках відповідного документа)

. Рис 119. Класифікація методів дослідження облікової інформації

Зустрічна перевірка документів полягає в порівнянні окремих екземплярів одного і того ж документа, що знаходяться в різних організаціях, а також документів, пов'язаних між собою однією операцією ю. Різновидом прийому зіставлення документів є також порівняння даних аналітичного обліку з даними синтетичного обліку з метою встановлення можливих розбіжностей між ними;

б) взаємний контроль (зіставляються різні документи і облікові дані, в яких прямо або побічно відбивається операція перевіряється зіставлятися можуть дані фінансового, управлінського і опе ератівного обліку).

. Зіставлення документів - прийом взаємного їх контролю - використовується при перевірці двох або декількох документів, пов'язаних єдністю операцій. Наприклад, витратні документи на відпустку товарів можуть бути порівняні з з дорожніми листами або іншими транспортними документами, що свідчать про перевезення цих товарів; відомість на видачу зарплати - з нарядами, де вказано характер і обсяг виконаної роботи, грошові суми і, оприбутковані по касових звітів - з виписками банку та відомостями про рух товарно-матеріальних цінностей і тари ТОЩО.

3). Прийоми перевірки відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку. До них, зокрема, відноситься поновлення кількісно-сумарного обліку, яке полягає в тому, що на підставі первинних документів повністю встановлюється кількісний облік. Це дає можливість оцінити законність і і обгрунтованість господарських операцій за даними кореспонденції рахунків бухгалтерського учетау.

III. Органолептичні прийоми включають (рис 120):

Органолептичні прийоми включають (рис 120):

. Рис 120. Класифікація органолептичних прийомів

а) контрольні заміри робіт, що застосовуються для перевірки наявності виконаних будівельно-монтажних робіт, обсягів виробництва, робіт і послуг;

б) суцільні (безперервні) спостереження - прийом статистичного контролю фактичного стану об'єкта;

в) вибіркові спостереження - прийом статистичного дослідження якісних характеристик об'єкта, коли суцільний контроль технічно неможливий (наприклад, для визначення дефектів товарів, що надходять в той оргівлю)

г) технологічні експертизи - прийом контролю інженерної і технічної підготовки виробництва, а також якості продукції, що випускається (наприклад, контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво в, який застосовується для визначення обґрунтованості норм витрат матеріальних ресурсів, і вихід готової продукції)

д) службове розслідування - сукупність прийомів перевірки дотримання посадовими особами та іншими працівниками нормативно-правових актів, що регулюють виробничі відносини в різних галузях народного го осподарства

е) експеримент - науково організований досвід з метою експертного дослідження результатів виконаних процесів

IV. Методичні прийоми узагальнення, оцінки і реалізації результатів можна розділити на

o прийоми загальної методики, які однакові для всіх видів контролю (методи економічного аналізу, прийоми документального дослідження і методи фактичного контролю);

o прийоми часткової методики, що застосовуються на конкретному підприємстві

Отже, методичні прийоми бухгалтерського обліку взаємопов'язані, доповнюють один одного і в сукупності становлять єдине ціле - метод бухгалтерського обліку

Методичні прийоми (способи), які використовуються для дослідження об'єктами обліку на всіх етапах облікового процесу, складають систему взаємопов'язаних елементів методу бухгалтерського обліку (ріс121 11).

. Рис 121. Взаємозв'язок методичних прийомів бухгалтерського обліку

Голов слухати елементами документальної перевірки є з'ясування правильності складання первинної документації господарських операцій і обґрунтованості відображення операцій на рахунках та ?

Новости