Главная

Статьи

Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту

 1. Як проводиться оцінка проектів
 2. Якими методами оцінюють інвестиційні проекти
 3. Статичні методи оцінки
 4. Динамічні (дисконтні) методи аналізу

Інвестиційна політика базується на точному розрахунку очікуваних результатів вкладення грошей, оскільки це безпосередньо впливає на фінансовий стан і діяльність підприємства. Оцінка ефективності інвестиційних проектів включає в себе цілий ряд показнику, які в комплексі дають розгорнуту картину перспективності ініціативи. Розглянемо головні критерії і методи оцінки інвестиційних проектів.

Як проводиться оцінка проектів

Будь-яке вкладення грошей в якийсь почин проходить кілька обов'язкових етапів: Будь-яке вкладення грошей в якийсь почин проходить кілька обов'язкових етапів:

 • прийняття рішення про фінансування, при цьому визначаються цілі починання і напрямки фінансування;
 • власне фінансування процесів заздалегідь затвердженого плану;
 • етап окупності і вихід на очікувану норму прибутковості , Досягнення поставлених цілей, отримання прибутку.

Вкладення грошей у інвестиційне починання передбачає не тільки отримання прибутку, але і досягнення цілей, поставлених бізнесменом (або декількома партнерами) в своїх інтересах. Оцінка ефективності інвестиційного проекту допоможе підприємцю або фінансисту зрозуміти, чи не втратить він свої гроші в результаті інвестицій, і чи здатна очікуваний прибуток компенсувати йому відмову від інших можливих варіантів вкладень.

Проведення оцінки ефективності інвестиційного проекту може займати від декількох днів до декількох років, в залежності від масштабу і складності починання.

Її доцільно проводити не тільки при визначенні потенціалу пропозиції, але і для усвідомленого вибору між декількома конкурентними варіантами, а також для ранжирування та встановлення плану черговості виконання декількох ініціатив в залежності від очікуваного економічного ефекту.

Основні принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів згідно з Методичними рекомендаціями РАН полягають у наступному:

 • оцінювання та аналіз здійснюється протягом усього розрахункового періоду, тобто існування ініціативи;
 • грошові потоки (відтік і приплив коштів) також моделюються з урахуванням повного життєвого циклу починання;
 • при порівнянні декількох ініціатив вони наводяться в порівнянні умови для об'єктивності результату;
 • ефект від впровадження проекту повинен бути позитивним (при розгляді одного пропозиції) і максимально позитивним (при багатоваріантності вибору);
 • враховується часовий чинник (можливі зміни спочатку закладених параметрів, розриви між проведенням оплати і отриманням комплектуючих або сировини і т.д.);
 • враховуються лише майбутні витрати і надходження, ресурси, створені раніше, не належать до витрат, оскільки оцінюється їх альтернативна вартість;
 • прораховуються всі можливі наслідки починання (економічні, екологічні, соціальні та ін.);
 • береться до уваги склад учасників, можливе розбіжність їхніх бізнес-інтересів, різна оцінка вартості капіталу, обчислена за персонально встановленій нормі дисконтування;
 • облік інфляційних процесів і можливих ризиків;
 • багатоетапність процесу, на кожній стадії ініціатива оцінюється заново, більш глибоко, при цьому беруться до уваги нові параметри.

При цьому не слід забувати і про спрямованість кожної конкретної ініціативи на певну мету. Якщо в реченні йдеться про розвиток інфраструктури (будівництво мостів, доріг, велосипедних парковок) або будь-яких питаннях соціального характеру (освіта, спорт, охорона здоров'я), то методи економічного аналізу найчастіше неприйнятні. Рівнем ефективності таких починань можна вважати поліпшення якості життя громадян, отримання прибутку при цьому вдруге або зовсім не розглядається.

Якими методами оцінюють інвестиційні проекти

Серед усього розмаїття показників виділяють такі основні доповнюють один одного критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів:

 • економічний, який показує здатність починання зберігати в процесі реалізацію цінність раніше інвестованих коштів;
 • фінансовий, що ставить на чільне місце показники платоспроможності і ліквідності.

У міжнародній практиці використовуються різні методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Їх все умовно можна розділити на дві групи:

 • Статичні. Вони відрізняються простотою і мінімальною трудомісткістю. Головна їхня особливість - можливість допущення в розрахунках рівних витрат і доходів протягом усього періоду реалізації ініціативи. Крім того, тут не береться до уваги тимчасова динаміка вартості грошей.
 • Динамічні. Вони здатні надати інвестору більш точні і детальні дані, проте в умовах нестабільних ринків, вимагають регулярної модифікації. У динамічних методах найважливішим фактором є дисконтування вартості грошей, але для того, щоб уникнути помилок, слід точно розрахувати ставку дисконтування .

Для того щоб зменшити ймовірність помилки і адекватно оцінити доцільність вкладення зазвичай використовують сукупність цих методів.

Статичні методи оцінки

Статичні (спрощені) методи оцінки ефективності інвестиційних проектів широко застосовуються з тих часів, коли дисконтування ще не було визнано одним з найбільш точних методів аналізу. Вони прийнятні при невеликих вкладеннях на короткостроковий період (менше року), а також необхідні для отримання додаткової інформації. Розглянемо їх докладніше.

Період окупності простий. Тут мається на увазі час від початку реалізації ідеї до настання моменту окупності. Початок - це, як правило, старт операційної діяльності, а термін окупності - найраніша точка, в якій грошові надходження чисті стають невід'ємними і залишаються такими в подальшому.

Обчислення полягає в тому, щоб визначити відрізок часу, за який сума грошових надходжень наростаючим підсумком стане дорівнює обсягу стартових інвестицій.

де:

 • PP - період окупності в роках;
 • Ко - початкова вкладена сума грошей;
 • CFcг - середньорічний розмір надходжень від реалізації ініціативи.

Такий спосіб оцінки дозволяє зрозуміти, чи можна буде відшкодувати витрати за період життєвого циклу починання.

Припустимо, що в проект загальною тривалістю 10 років вклали спочатку 1 млн. Рублів, щорічно в середньому буде повертатися 150 тисяч рублів. Застосувавши формулу, знаходимо рішення:

PP = 1000000/150000 = 6,66 років.

Отже, термін окупності настане через 6 років і 7 місяців, після чого можна очікувати прибуток.

Трохи точніше виглядає модифікована формула:

де початкові вкладення діляться на чисту середньорічну прибуток Пчс.г. (Тобто після відрахування податків, але без амортизації).

Якщо в нашому прикладі прибуток чиста складе 50 тисяч рублів, то отримаємо таку картину:

PP = 1000000/50000 = 20 років.

Таким чином, лише через 20 років чистий прибуток зрівняється з сумою початкового внеску.

Проблема полягає в тому, що крім повернення грошей, інвестор очікує прибутку. У нашому прикладі є передумови її отримання, хоча тут не враховано дисконтування. Якщо ж середній дохід в рік становитиме 100 тисяч рублів, то термін окупності співпаде із закінченням життєвого циклу, отже, підприємець зазнає збитків, оскільки він міг заробити, вклавши ці гроші в альтернативну ідею. Також, при річних притоках, підвищуються або знижуються в процесі реалізації проекту, провести коректний розрахунок простим способом неможливо. До того ж, разовость вкладення капіталу обов'язкове.

Норма прибутку розрахункова (ARR). Ця методика оцінки ефективності інвестиційних проектів характеризує рентабельність інвестицій і має вигляд відносини надходжень грошей щодо стартового внеску. Розраховується у відсотках.

Розраховується у відсотках

де:

 • CFс.г. - надходження середньорічні від основної діяльності;
 • Ко - стартові вкладення.

Стосовно нашого прикладу, цей показник оцінки інвестиційного починання має таку величину:

ARR = 150000/1000000 = 0,15 * 100% = 15%.

Цей показник свідчить про те, що при стартовій інвестиції в розмірі 1 млн. Рублів норма прибутковості повинна бути 15% для отримання бажаних щорічних надходжень.

Існують різновиди цієї формули, де в чисельнику застосовуються значення чистої середньорічного прибутку (після податкових виплат) або валовий середньорічного прибутку (до сплати відсотків і податків). Крім того, первісну вартість можна приймати як одноразову або як середній показник між початковою і кінцевою точкою.

Перевага методу - легкість і зрозумілість, недоліки - ігнорування здешевлення грошей, тривалості експлуатації активів, орієнтування більше на зовнішнього користувача.

Крім зазначених вище, застосовуються і інші прості методи оцінки інвестиційних проектів. Вони дають бачення найбільш загальних показників, грунтуючись на яких, можна переходити до більш детальним розрахунками.

Грошові надходження чисті (NV, або ЧДП) - це позитивне сальдо потоку грошей за аналізований період

де:

 • ПM - сума припливу грошей на кроці m;
 • Оm - сума відтоку грошей на кроці m.

Індекс прибутковості інвестицій. Це відношення потоку від основної діяльності до суми потоку від інвестиційної діяльності. Його можна представити у вигляді формули:

в якій:

 • K - початкові інвестиції;
 • ПM і Оm - приплив і відтік коштів.

Цей показник свідчить про рентабельність вкладення коштів щодо чистого грошового потоку і загальної суми інвестицій.

Грошовий відтік максимальний (CO). Являє собою максимальне негативне сальдо і показує, яку найменшу кількість зовнішнього фінансування з будь-яких джерел потрібно для того, щоб ініціатива могла бути втілена в життя.

Динамічні (дисконтні) методи аналізу

Для більш детального і професійного вивчення питання застосовуються показники оцінки ефективності інвестиційних проектів, заснованих на концепції дисконтування. Зупинимося на найголовніших з них.

Найпоширеніший і важливий критерій при оцінці і аналізі починання - це показник чистого дисконтованого доходу, або чистої приведеної поточної вартості (NPV, або ГТС). Це ефект від потоків коштів, приведений до поточної вартості. Його формула виглядає так:

Його формула виглядає так:

де враховано коефіцієнт дисконту, виражений частиною формули

де враховано коефіцієнт дисконту, виражений частиною формули

NPV показує співвідношення інвестиційних витрат і надходжень грошей в майбутньому, які приведені до поточних умов. Для коректного її розрахунку слід визначити норму (ставку) приведення, після чого розрахувати коефіцієнт дисконтування .

Використовуючи його значення, можна легко знайти дисконтовані суми припливів і відтоків коштів, а поточна чиста вартість - це різниця між ними, яка може мати різне значення:

 • позитивне значення свідчить про те, що за досліджуваний період обсяг надходжень перекриє суму капітальних витрат і збільшить цінність компанії;
 • від'ємне значення - це сигнал про те, що ініціатива не призведе до отримання необхідної норми прибутку і стане причиною збитків.

Звернемося до нашого прикладу. Якщо взяти за основу коефіцієнт дисконту, що дорівнює 10%, то отримаємо наступний результат:

NPV = -1000000 + 150000 / (1 + 0,1) + 150000 / (1 + 0,1) 2 + 150000 / (1 + 0,1) 3 + 150000 / (1 + 0,1) 4 + 150000 / (1 + 0,1) 5 + 150000 / (1 + 0,1) 6 + 150000 / (1 + 0,1) 7 + 150000 / (1 + 0,1) 8 + 150000 / (1 + 0,1 ) 9 + 150000 / (1 + 0,1) 10 = -1000 + 136,3 + 123,9 + 112,8 + 102,4 + 93,1 + 84,7 + 77 + 70 + 63,6 + 57 , 8 = - 78,4 тисяч рублів.

Таким чином, ми бачимо, що при ставці дисконту в 10% починання не покриває стартових витрат і стане збитковим. Тому від нього слід відмовитися, якщо немає варіантів, як знизити норму дисконту . При цьому, розглядаючи варіанти з пониженням дисконтної ставки, потрібно пам'ятати про методи оцінки ризиків інвестиційного проекту (недоотримання прибутку, поганого менеджменту, страновой).

Показник чистої приведеної вартості добре демонструє мінімальну необхідну рентабельність. Позитивне значення NPV вказує на прибуток, негативне - на збиток, близьке до нуля - на мінімальну окупність. Якщо в нашому прикладі за норму дисконту взяти 9%, то все одно отримуємо негативну величину (-37,4 тис.руб.), Тому вихід на плюс тут можливий при ставці не вище 8%.

Дисконтований індекс прибутковості (ІДД), або, інакше кажучи, рентабельність інвестицій (PI). Це відношення приведеного потоку від внутрішньої діяльності до наведеного потоку від діяльності інвестиційної.

Наш приклад тут прораховується так:

PI = (136,3 + 123,9 + 112,8 + 102,4 + 93,1 + 84,7 + 77 + 70 + 63,6 + 57,8) / 1000 = 921,6 / 1000 = 0, 9216

Отже, можна зробити висновок, що кожен інвестований в цей проект рубль обернеться майже 8 копійками збитку. Такий метод добре підходить для визначення більш привабливою ініціативи з кількох наявних варіантів, особливо якщо частина інших показників у них має близькі значення.

Норма прибутковості (прибутку, дисконту) внутрішня (IRR) Норма прибутковості (прибутку, дисконту) внутрішня (IRR). У проектах, де є початкові витрати і позитивний показник грошових надходжень, внутрішньою нормою прибутку є число, зі знаком "+", рівне ставкою дисконту, при якому NPV дорівнює нулю. Якщо IRR вище норми дисконту, то проект може бути привабливим, якщо нижче - то він загрожує втратою капіталу.

Зазвичай цей критерій розраховується з прийняттям таких припущень:

 • спочатку йдуть витрати і лише потім починається приплив фінансів;
 • надходження носять накопичувальний характер, знак при цьому змінюється тільки один раз з мінуса на плюс.

Специфічною формули IRR не має. Найчастіше вона знаходиться за допомогою побудови графіка з нанесеними на нього значеннями. Потім способом послідовних проб підбирається найбільш близька величина норми прибутковості. Також можна використовувати формули, за якими можна впізнати інші основні показники оцінки інвестиційних проектів.

Завдання, яке ми розглядаємо протягом всієї статті, можна вирішити в даному випадку, використовуючи розрахунок NPV. В цьому випадку, прорахувавши процентну ставку дисконту, при якій чиста вартість буде близька до нуля, можна визначити IRR, він знаходиться в межах 0,08, тобто 8%.

Іноді величина цього показника береться від величини інших пов'язаних критеріїв. Так, якщо ініціативу в повному обсязі фінансує комерційний банк, то максимально допустима процентна ставка буде вказувати на значення IRR.

Критерій величини IRR підходить для відсіву неперспективних ініціатив, якщо IRR менше E, а також для ранжирування декількох пропозицій зі схожими вступними даними, такими як:

 • сума необхідних інвестицій;
 • можливі ризики;
 • тривалість періоду розрахунку.

Період окупності дисконтований (DPP). Це більш точний розрахунок часу, необхідного для повернення витрачених грошей. На відміну від простого терміну окупності, тут береться до уваги динаміка вартості грошей з часом.

 • r - дисконтна ставка;
 • CFt - величина потоку в t-році.

Повернемося до нашого завдання. На відміну від способу знаходження значення PP простим методом, тут потрібно все річні надходження привести до поточного стану за прийнятою нами раніше ставкою 10%. По роках (з першого по десятий) це виглядає так: 136,3 + 123,9 + 112,8 + 102,4 + 93,1 + 84,7 + 77 + 70 + 63,6 + 57,8 = 921, 6 тисяч рублів.

Одержуваний результат свідчить про те, що протягом життєвого циклу ініціативи (10 років) ця інвестиція не окупиться. Тут наочно видно різницю між об'єктивністю розрахунків простим методом і з використанням приведення потоків грошей. Якщо інвестор буде спиратися на простий метод, погано який можна застосовувати в довгострокових проектах, то він понесе збитки, так як PP дорівнював 6 років і 7 місяців. Якщо за основу буде взято DPP, то підприємець, швидше за все, відмовиться від цієї пропозиції взагалі або на користь іншого можливого варіанту.

Відгуки, коментарі та обговорення