Главная

Статьи

Основні і оборотні виробничі фонди підприємства

  1. інфраструктура підприємства Економіка будь-якої країни представлена ​​сукупністю економічних відносин...
  2. Оборотні фонди і оборотний капітал підприємства

інфраструктура підприємства

Економіка будь-якої країни представлена ​​сукупністю економічних відносин між суб'єктами системи. У загальному вигляді суб'єктами ринкових відносин виступають держава, підприємства і населення країни. Роль підприємства дуже важлива. Воно виступає сполучною ланкою між державою і домашніми господарствами. З одного боку комерційні організації своєю діяльністю забезпечують задоволення суспільної потреби на певне економічне благо. З іншого боку, функціонуючи на ринку, підприємство отримує прибуток, яка піддається оподаткуванню і формує більшу частку бюджету країни.

Само по собі підприємство представляє економічну систему, сформовану структурними елементами господарюючого суб'єкта та відносинами між цими складовими системи.

визначення 1

Структура підприємства - це основа функціонування господарюючого суб'єкта, що включає в себе служби і ділянки, цеху і відділи, а так само визначає взаємозв'язку між ними.

Структури підприємств ділять на загальну, виробничу і організаційну.

Структури підприємств ділять на загальну, виробничу і організаційну

Нічого не зрозуміло?

Спробуй звернутися за допомогою до викладачів

Загальна відображає всі сфери підприємства. Сюди відносять співробітників, пропускну здатність і площі, які використовуються під всі види діяльності даної комерційної організації.

Виробнича структура описує системи підприємства безпосередньо задіяні в процесі створення, збуту і реалізації продукції.

Невиробничі елементи представлені відділами і підрозділами, котрі приймають участь в основному виробництві. До них відносять столові, медичні кабінети, оздоровчі заклади і так далі.

Організаційна структура формується відділами, що займаються управлінської та аналітичної діяльністю.

зауваження 1

Важливо відзначити особливий вид структурного елементу підприємства. Це інфраструктура. Зазвичай вона представлена ​​комплексом засобів, що дозволяє підвищувати ефективність функціонування господарюючого суб'єкта.

Інфраструктура включає в себе:

  1. Виробничу складову, сформовану допоміжними видами діяльності щодо забезпечення виробництва необхідними ресурсами;
  2. Невиробничу складову, що займається питаннями організації безпечної праці та стимуляції працівників, тобто впливає на соціальну політику підприємства.

Структура підприємства не статично і піддається змінам. Зазвичай вони залежать від цілей і завдань, що стоять перед керівництвом. Технологічні зміни в ході науково - технічних досліджень, впроваджуються в роботу цехів для створення нової продукції, або для зниження собівартості при підвищенні якості вироблених товарів. Завдання, що не входять в основні виробничі процеси в даний час прийнято розподіляти на аутсорсингові компанії.

Будь-яка виробнича діяльність забезпечується певними капітальними вкладеннями. Доцільність цих вкладень в підсумку відбивається на сукупному доході підприємства.

Основний капітал або основні фонди підприємства

Для виробництва своєї продукції на підприємстві використовуються засоби праці. За ступенем віднесення вартості цих фондів на готову продукцію їх прийнято розділяти на основні та оборотні.

визначення 2

Основний капітал або основні фонди - це частина капітальних вкладень, багаторазово бере участь у виробництві продукції господарюючого суб'єкта.

Свою вартість такий об'єкт переносить на готову продукцію частинами і за певний період часу.

визначення 3

Основні засоби - це цінові дані про основний капітал.

Важливо відзначити, що до таких фондів відносять об'єкти, термін служби яких перевищує один рік, а вартість перевищується п'ятдесят мінімальних оплат праці. Основні фонди можна класифікувати за такими ознаками:

  • галузевому;
  • територіальному;
  • по виду власності;
  • за принципом участі у виробництві;
  • по володінню (власні або орендовані).

Для правильного обліку основних капіталовкладень використовується державна система - загальноросійський класифікатор. Він поділяє основні фонди на групи в залежності від часу їх використання і величини амортизаційних відрахувань.

зауваження 2

В ході виробництва основні засоби поступово зношуються, втрачаючи свої первісні властивості. Такий процес називається фізичним зносом.

Як правило, для розрахунку береться рівномірний знос об'єктів в період часу, що не завжди відображає реальні причини старіння. Тому крім фізичного, враховується і моральний знос основних фондів. Він враховує знецінення. Для коректного відображення даних про моральний знос на підприємствах регулярно проводиться переоцінка основних фондів.

На підприємствах ведеться облік зносу основного капіталу шляхом внесення даних про основних фондів в бухгалтерську звітність господарюючого суб'єкта.

Так як основні фонди використовуються у виробництві багаторазово, то їх вартість відноситься на готову продукцію частинами. Для цього використовують амортизаційні відрахування. Тобто частина вартості фондів включається в собівартість і виробничі витрати.

Оборотні фонди і оборотний капітал підприємства

На відміну від основних засобів оборотні фонди являють собою активи, вкладені в виробничий процес, використання яких відбувається тільки в одному циклі. Тобто за один виробничий цикл вони повністю належать на вартість готової продукції.

Оборотний капітал визначається не тільки своєю величиною і структурою, а й ступенем ліквідності. Наприклад, самим ліквідним активом підприємства є фінансові кошти, далі слід готову продукцію, а потім виробничі запаси.

Оборотний капітал зазвичай представлений нормованими і ненормованими активами.

Частка оборотних фондів, як правило, визначається на майбутній період при фінансовому плануванні. Залежно від раціональності складеного плану сформується і фінансове становище підприємства в майбутніх періодах, успішність якого на пряму залежить від швидкості оборотності активів.

Тривалість одного циклу оборотності розраховується за формулою:

T = (Д $ \ cdot $ H) / V

де $ T $ - час обороту в днях, Д - тривалість періоду, $ H $ - норма оборотних фондів, $ V $ - обсяг продукції.

Якщо швидкість оборотності збільшується, значить кошти вкладені ефективно. Цей розрахунок можна застосовувати як для всього обсягу оборотних коштів, так і для його складових.

Нічого не зрозуміло?