Главная

Статьи

Порівняльний аналіз ефективності теплопостачальних організацій Європейської частини Росії за результатами роботи за 2012 рік

  1. література

А.В. Парій, генеральний директор,
А.В.Лисов, менеджер проекту,
ВАТ «ЛГЕК», м Липецьк

З початку 2012 року ВАТ «ЛГЕК» проводило активну роботу зі створення системи галузевого бенчмаркінгу (Бенчмаркінг (від англ. Benchmark - «точка відліку») - систематичний процес, спрямований на вимір і порівняння показників ефективності роботи однієї компанії з аналогічними показниками інших підприємств з метою поліпшення власної діяльності [1] - Прим. авт.) в різних галузях енергопостачання Російської Федерації [2-5].

Заручившись підтримкою організацій-членів Некомерційного партнерства «Російське теплопостачання», ВАТ «Липецька міська енергетична компанія» провела порівняльний аналіз (бенчмаркінг) теплопостачальних організацій, що здійснюють свою операційну діяльність в європейській частині Російської Федерації. До вибірки були включені 43 об'єкти дослідження.

Основна мета проведення даного дослідження - оцінити ефективність підприємств теплопостачання; визначити «лідерів», які ведуть ощадливу діяльність, раціонально та економно використовуючи обмежені ресурси, тих, хто близький до «лідерів», але все ж має потенціал ресурсозбереження, і ті підприємства, яким необхідне прийняття кардинальних управлінських і технічних рішень.

В основу дослідження взято значення таких показників діяльності за 2012 рік, як:

1) витрата умовного палива на вироблення теплової енергії (кг у.п. / Гкал), визначений за пропорційним методом;

2) витрата електроенергії на вироблення теплової енергії (кВт.год / Гкал).

Вибір саме цих показників не випадковий. Пов'язані вони, в першу чергу, з тим, що дані параметри є обов'язковими до розкриття відповідно до Постановою Уряду Російської Федерації від 30 грудня 2009 р № 1140 «Про затвердження стандартів розкриття інформації організаціями комунального комплексу та суб'єктами природних монополій, які здійснюють діяльність в сфері надання послуг з передачі теплової енергії» і вони опубліковані на сайтах компаній. По-друге, ці показники мають нефінансовий характер, а, значить, не становлять «комерційної таємниці» і не будуть навмисно спотворюватися самими підприємствами, як це зазвичай буває з огляду на сформованої практики бухгалтерського обліку в Росії. По-третє, витрати на енергоресурси на підприємствах теплопостачання досягають до 80% собівартості виробленого тепла. Ну і, звичайно ж, не варто забувати, що наявні природні ресурси стрімко витрачаються, з кожним днем ​​їх стає все менше і менше і необхідно ставитися до них бережливо. Працює з підприємств з різними обсягами вироблення досягається порівнянням питомих показників, розрахунок яких уніфікований і зрозумілий. Також, при проведенні подальших порівняльних досліджень дані показники можуть бути використані для оцінки результативності проведеної підприємством технічної політики.

Досліджувані об'єкти були умовно розділені за обсягом річного виробітку теплової енергії на три групи: до 2 млн Гкал / рік включно; від 2 до 6 млн Гкал / рік включно і понад 6 млн Гкал / рік (рис. 1). Для кожної групи проведено дослідження залежності питомих витрат умовного палива і питомої витрати електроенергії від обсягу річного виробітку теплової енергії. Усередині кожної групи визначені «коридори» значень:

1) еталонні значення, до яких необхідно прагнути теплопостачальним організаціям;

2) середні значення, які є задовільними, але можуть бути поліпшені;

3) незадовільні значення.

Визначення інтервалу «коридорів» значень проводилося за формулою 1:

I = (Amax-Amin) / 3, (1)

де I - інтервал «коридору» значень; Amax - максимальне значення питомих показників у вибірці; Amin - мінімальне значення питомих показників у вибірці.

З метою визначення існування взаємозв'язку між витратою умовного палива і ефектом масштабу виробництва, тобто об'ємом вироблення теплової енергії, була побудована модель функціональної залежності, в основі якої лежить метод найменших квадратів. Коефіцієнт регресії (R2) - безрозмірна величина, яка показує силу впливу значень незалежної змінної на значення залежної змінної. Використовуючи апаратні засоби MS Excel, стало зрозуміло, що найкращим чином наявні розподілу величин описує лінійна залежність, тобто коефіцієнт лінійної регресії R2 найбільш високий. Для кожної групи були визначені значення коефіцієнтів R2, значення яких показали, що ні питома витрата умовного палива, ні питома витрата електроенергії не залежать від обсягів виробництва теплової енергії в достатньому обсязі, а обумовлені іншими факторами, такими як тип використовуваного палива, технічні характеристики обладнання, що застосовується , кількість котелень і їх продуктивність, технологічний процес і інші фактори.

В 1 групу увійшли 30 підприємств з обсягом річного виробітку теплової енергії до 2 млн Гкал / рік (рис. 2). Як видно з графіка розподілу питомих витрат умовного палива, основна маса підприємств має середні значення (від 155,9 до 180,7 кг у.п. / Гкал), при цьому 10 підприємств знаходяться в коридорі еталонних значень (від 131,15 до 155 , 6). Аномально високі значення мають 3 підприємства, де питома витрата умовного палива варіюється (від 184 до 205,47 кг у.п. / Гкал). Таким чином, амплітуда значень всередині групи становить 74,32 кг у.п. / Гкал, або 40%, а значить є величезний потенціал для поліпшень. Уважно вивчивши географію розміщення компаній 1 групи, можна прийти до висновку, що питома витрата умовного палива, всупереч очікуванням, не залежить від географічного положення, і, отже, характерних для кожного району кліматичних умов.

На рис. 3 представлено розподілів значень питомої витрати електроенергії по компаніям 1 групи. У звітності філій «Волзької ТГК» в Саратові, «Квадри» в Орлі і філії ТГК-2 по Новгородській області дані по питомій витраті електроенергії відсутні або дорівнюють нулю і не можуть бути представлені в розподілі. Очевидно також, що значення тульського підрозділу «Квадри», рівне 190 кВт.год / ГКал, помилково і не відповідає дійсності, тому що воно аномально велику серед значень аналогічних господарюючих суб'єктів. Проте, з графіка зрозуміло, що більшість компаній мають показання до поліпшення своєї діяльності в частині зниження споживання електроенергії.

У 2 групу увійшли 11 підприємств з обсягом річного виробітку теплової енергії від 2 млн Гкал / рік (рис. 4). З них, 5 підприємств мають значення питомих витрат умовного палива, що лежать в зоні еталонів (від 137,2 до 152,9 кг у.п. / Гкал), 4 компанії мають середні в групі значення (від 152,97 до 168,74 ). І тільки 2 підприємства, де питома витрата умовного палива варіюється і приймає значення 172,1 і 184,51 кг у.п. / Гкал відповідно, знаходяться в межах зони незадовільних значень. При цьому амплітуда значень всередині другої групи менше, ніж в першій групі, і становить 47,31 кг у.п. / Гкал або 34%.

Розподіл компаній 2 групи по питомій витраті електроенергії представлено на рис. 5. Розкид значень становить 41,44 кВт.год / Гкал, що говорить про значний потенціал ресурсозбереження та економії, використовуючи досвід компаній-лідерів.

В окрему, третю групу були виділені компанії з обсягом вироблення понад 5 млн Гкал / рік. У цю групу увійшли всього 2 компанії: ВАТ «Московська об'єднана енергетична компанія» і Невський філія ТГК-1. Розподіл значень показників питомих витрат умовного палива і питомої витрати електроенергії показані на малюнках 6 і 7 відповідно.

Розглянувши компанії за окремими групами, на малюнках 8 і 9 представлені підсумкові розподілу компаній по відслідковується показниками.

Дане дослідження показало, що багато теплопостачальні організації Росії мають великий потенціал підвищення своєї ефективності. З огляду на обмеженість ресурсів і зростання цін на них, керівники теплопостачальних організацій повинні сфокусувати свою увагу серед інших питань і на питанні про більш збереження ресурсу виробництві теплової енергії.

Позитивні зміни на підприємствах можливо досягти не тільки капіталовкладеннями в технічне переозброєння, а й організаційними методами. Так, наприклад, для поліпшення операційної діяльності пропонується керівникам компаній:

■ розглянути можливість створення експертної групи з числа найбільш досвідчених співробітників, яка визначить причини низької ефективності і вивчить позитивний досвід інших компаній;

■ розробити план поліпшень і необхідних перетворень;

■ створити систему моніторингу зміни показників діяльності;

■ розробити і впровадити систему стимулювання співробітників за поліпшення показників роботи організації і найбільш успішно реалізовані проекти підвищення ефективності. Пропозиції, що призвели до поліпшення виробничих показників, публікувати в галузевих засобах масової інформації та включати їх в довідник найкращих доступних технологій, випуск якого передбачено Протоколом засідання президії Ради при президенті Російської Федерації з модернізації економіки та інноваційного розвитку Росії від 01.10.2013 р за № 3 .

Звертаємо увагу, що в представленому дослідженні розглядалися лише 2 найбільш важливих для розуміння ефективності роботи тепломережних організацій параметра. На наш погляд, більш глибоке дослідження має потенціал до розвитку. Запрошуємо всі зацікавлені структури для цієї роботи, яка в кінцевому підсумку дозволить без значних часових і фінансових витрат поліпшити роботу галузі.

література

1. Лук'янець А.А., Чернов А.Г., Шумський А.А. та ін. Основи економіки і управління в комунальному комплексі. - Новосибірськ: Изд-во ІЕОПП СО РАН, 2008. - 448 с.

2. Парій А. В. НДТ: Російський досвід бенчмаркінгу, вересень 2012 року - 59 с.

3. Парій А.В. Національна система бенчмаркінгу в теплоенергетиці як засіб підвищення ефективності галузі . // Новини теплопостачання, № 10 (46), жовтень, 2012, 15 с.

4. Парій А.В., Лисов А.В. Бенчмаркінг в сфері теплопостачання. // Комунальний комплекс Росії, № 1 (103), січень, 2013 р

5. Парій А.В., Лисов А.В., Багоцький В.В., Соболевська Е.А. Формування системи показників діяльності підприємств ВКГ, що відповідає інтересам розвитку галузі. // Вісник Учителю, № 3 (21), 2013 р 32 с.