Главная

Статьи

Система права - Поняття системи права

  1. Систему права характеризують такі ознаки:

Система права - це ієрархія правових норм окремих галузей, які перебувають в свою чергу з систематизованих або несистематизованих елементів. Такими елементами називають інститути і подинститут права, а також окремі нормативно-правові приписи, присвячені конкретній сфері суспільних відносин і регулюючих їх.

Система права є досить чітку систему різних груп нормативно-правових приписів, що регулюють в своїй сукупності суспільні відносини в певній сфері життя і діяльності населення країни. Поняття такої системи визначає її як - гнучку, мінливу і одночасно відносну постійність.

Гнучкість системи виражається в її здатності змінюватися відповідно до потреб реального суспільного життя, а постійність виражається в тому, що сутність правової системи конкретної держави завжди є якоюсь константою
Гнучкість системи виражається в її здатності змінюватися відповідно до потреб реального суспільного життя, а постійність виражається в тому, що сутність правової системи конкретної держави завжди є якоюсь константою.

Мінливість правової системи дозволяє успішно еволюціонувати їй в процесі розвитку суспільства і держави і забезпечувати ефективну регламентацію певних відносин між індивідуумами, за допомогою включення до складу нових галузей права, а також своєчасному виключення застарілих.

Основою поняття системи права є сукупність провідних правових галузей країни, однією з яких є конституційне право . Структурованість і систематичність завжди присутній в розвинених правових системах і є їх відмінною рисою. Як правило, система права виражається в сукупності галузей права як кодифікованого, так і не кодифікованого. Галузі включають в себе інститути, подинститут і виділені норми.

поняття права допомагає визначити нам окрему норму, яка складається з гіпотези, диспозиції і санкції, хоча деякі автори пропонують розглядати структуру правової норми складається тільки з двох елементів. Системою правової галузі також можна називати загальноприйнятий поділ на загальну та особливі частини. Такий поділ підходить не для всіх галузей права, проте заслуговує на увагу.

Загальна частина галузі права включає основні положення, принципи і завдання, а також цілі і термінологію. Особлива частина, зазвичай, складається з детального нормативного регулювання. Особлива частина може містити як норми, що регулюють окремі правовідносини, так і їх групи. Особлива частина галузі права завжди тісно пов'язана із загальною її частиною.

Систему права характеризують такі ознаки:

Система права

- структура чинного права, що виражає внутрішні зв'язки і єдність складових його юридичних норм і разом з тим об'єктивно необхідне поділ їх на окремі складові частини відповідно до особливостей регульованих ними суспільних відносин. Поняття системи права визначається як - будова національного права, що полягає в поділі єдиних (за призначенням в суспільстві) внутрішньо узгоджених норм на певні частини, звані правовими галузями і інститутами. Система права означає внутрішню організацію, зв'язку між його основними компонентами і включає в себе чотири компоненти: норми, правові інститути, субгалузі (підгалузі) і галузі. Під системою права розуміється певна внутрішня його структура (будова, організація), яка складається об'єктивно як відображення реально існуючих і розвиваючих суспільних відносин. Вона не результат довільного розсуду законодавця, а свого роду зліпок з дійсності.

Новости