Главная

Статьи

Трудові ресурси підприємства

 1. Поняття трудових ресурсів
 2. Трудові ресурси підприємства
 3. Класифікація трудових ресурсів
 4. Роль трудових ресурсів
 5. висновки

Автор: Андрій Нестеров ✔ 18.02.2018

Нестеров А.К. Трудові ресурси підприємства // Енциклопедія Нестеровим

В умовах активізації модернізації національної економічної системи в бік диверсифікації, імпортозаміщення і розвитку виробничо-промислового потенціалу країни підприємствам неминуче буде потрібно приділяти підвищену увагу ефективності використання трудових ресурсів, якими вона володіє.

Поняття трудових ресурсів

Економічний зміст трудової діяльності в сучасних умовах господарювання є процес взаємодії працівників підприємства з предметами і засобами праці. Відповідно до цього зміст праці може оцінюватися за ступенем його складності, професійної придатності працівника і ступеня його самостійності при здійсненні трудової діяльності. Як економічна категорія праця являє собою один з факторів виробництва, а опосередковане вираження його використання господарюючими суб'єктами полягає в використанні наявних у розпорядженні трудових ресурсів.

Трудові ресурси можуть розглядатися в двох основних аспектах:

 • трудові ресурси національної економічної системи;
 • трудові ресурси підприємства.

З точки зору загальноекономічного змісту:

Трудові ресурси - це сукупність людей, що володіють здатністю трудитися відповідно до законодавства, в яку виходить, перш за все, населення в працездатному віці.

Відповідно до даного підходу, в залежності від віку все населення може бути розділено на три групи:

 1. Особи, молодше працездатного віку (до 15 років включно);
 2. Особи працездатного віку (жінки від 16 до 54 років, чоловіки від 16 до 59 років включно);
 3. Особи, старше працездатного віку.

Залежно від здатності до праці розрізняють працездатних і непрацездатних осіб, при цьому люди працездатного віку можуть бути непрацездатні (інваліди I і II груп допенсійного віку), і навпаки. З огляду на це, до трудових ресурсів належать:

 • населення в працездатному віці за винятком інвалідів I і II груп та непрацюючих осіб, які отримують пенсії на пільгових умовах;
 • працюючі особи пенсійного віку;
 • працюючі підлітки у віці до 16 років.

Оскільки трудові ресурси - це один з найважливіших елементів продуктивних сил, то на макрорівні оцінки трудових ресурсів демографічні чинники виступають функцією соціально-економічного розвитку і дуже впливають на економічне зростання в масштабах країни в цілому.

До змісту

Трудові ресурси підприємства

Трудові ресурси підприємства відрізняються від інших видів ресурсів підприємства тим, що кожен найманий робітник може відмовитися від запропонованих йому умов і зажадати зміни умов праці, може, нарешті, звільнитися з підприємства за власним бажанням. Тому аналіз і оцінка ефективності трудових ресурсів підприємства являють собою один з ключових питань в управлінні економічним розвитком підприємства.

Поняття трудових ресурсів підприємства

поняття

характеристика

Трудові ресурси підприємства - використання персоналу, зайнятого в основній діяльності організації, включно з виробничими, комерційні, управлінські та інші процеси.

Такий підхід заснований на організаційно-прикладному характері трудових ресурсів як особливого фактора виробництва. Однак, дана трактування не передбачає якісного і кількісного визначення змісту трудових ресурсів, як окремої економічної категорії.

Трудові ресурси підприємства (персонал) - це сукупність фізичних осіб, які перебувають в регульованих договором найму відносинах з підприємством.

Ключовим аспектом в даному визначенні виступає правовий характер відносин між окремим працівником і роботодавцем. Однак, дотримуючись цієї концепції неможливо визначити заздалегідь, як саме і наскільки ефективно використовуються трудові ресурси окремо взятого господарюючого суб'єкта.

Трудові ресурси організації - це особовий склад організацій, що включає всіх найманих працівників, а також працюючих власників і співвласників

Ці визначення властиві для існуючого спрощеного підходу до трактування трудових ресурсів підприємства, в рамках якого різні автори пропонують використовувати подібні визначення .:

З точки зору такого підходу трудові ресурси характеризуються з позиції управлінської політики, що дозволяє судити про цільове позначенні трудових ресурсів не як фактора виробництва, а як елемента персоналу підприємства в цілому. Можна зробити висновок, що такий підхід є доречним, якщо визначальним фактором прийняти не виробничо-цільове призначення трудових ресурсів, а людський і кадровий потенціал підприємства. В інших випадках, використання даного підходу не є доцільним.

Трудові ресурси господарюючого суб'єкта включають в себе всю сукупність відповідним чином підготовлених працівників, які входять в його обліковий склад, які відповідають певним кваліфікаційним вимогам

Трудові ресурси - це і робоча сила, і підприємницькі елементи, які вміють організувати справу і ризикувати, відповідати за результати своєї справи

Найбільш об'єктивним підходом до визначення поняття і змісту трудових ресурсів підприємства представляється наступне визначення:

Трудові ресурси підприємства

являють собою загальну сукупність працівників, зайнятих на підприємстві відповідно до штатного розкладу та які належать до різних професійно-кваліфікаційних групах, які отримують заробітну плату на цьому підприємстві.

Даний підхід передбачає найбільш яка охоплює трактування трудових ресурсів підприємства, згідно з якою вони є одним з найважливіших елементом продуктивних сил, визначають темпи зростання виробництва і продуктивності праці, якість продукції та успішну роботу підприємства. Трудові ресурси підприємства характеризують його потенційну виробничо-економічну ефективність, і виражаються в чисельності працездатних працівників, що володіють сукупністю фізичних, розумових і духовних здібностей, які поза трудового процесу створення матеріальних благ і послуг не реалізуються.

Таким чином, трудові ресурси є дуже багатоаспектним елементом потенціалу підприємств, так як визначають кількість і якість праці, який можливо використовувати на сучасному рівні розвитку науки і виробничих технологій. З огляду на значимість трудових ресурсів, необхідний їх об'єктивний аналіз.

Показники трудових ресурсів

До змісту

Класифікація трудових ресурсів

Трудові ресурси підприємства можуть бути охарактеризовані з кількісної та якісної точки зору:

 • в кількісному плані трудові ресурси підприємства визначаються облікової (кількість на певну дату за документами), середньооблікової (за певний період) і явочній (з'явилися на роботу в певний час) чисельністю;
 • в якісному плані трудові ресурси визначає кваліфікаційна підготовка працівників, відповідність займаним посадам, структура за віком, стажу роботи, статтю, віком та іншими ознаками.

Таким чином, використання трудових ресурсів підприємства виступає в якості певної фази загального процесу управління, яка може бути охарактеризована за допомогою якісних і кількісних показників.

Слід зазначити, що кількісна та структурна характеристика трудових ресурсів підприємства залежить від галузевої специфіки, виду економічної діяльності фірми, товарної спеціалізації, кількості робочих місць, режиму роботи, рівня продуктивності праці, форми обслуговування споживачів, ступеня механізації і автоматизації виробничих і / або торгових процесів, ступеня складності виконуваних функцій і масштабу операцій.

У Росії трудові ресурси підприємства поділяються, перш за все, на промислово-виробничий і непромисловий персонал.

До промислово-виробничого персоналу належать працівники, які безпосередньо пов'язані з виробництвом і його обслуговуванням: робочі виробничих цехів і дільниць, заводських лабораторій, управлінський персонал. Таким чином, промислово-виробничі ресурси підприємства безпосередньо беруть участь в основній економічній діяльності підприємства.

До непромислового персоналу відносяться працівники, зайняті в невиробничій сфері: житлово-комунальних господарствах, дитячих садах, їдалень, що належать підприємству і т.д. Отже, непромислові трудові ресурси зайняті в обслуговуванні сфери, що становить основну економічну діяльність підприємства.

За характером виконуваних функцій трудові ресурси поділяються на чотири категорії:

 1. робочі
 2. керівники
 3. фахівці
 4. службовці

До робітників відносяться особи, безпосередньо зайняті в процесі створення матеріальних цінностей, а також зайняті ремонтом, переміщенням вантажів, перевезенням пасажирів, наданням матеріальних послуг та ін.

До керівників належать працівники, що займають посади керівників підприємств та їх структурних підрозділів. За рівнем, займаному в загальній системі управління, всі керівники поділяються на три типи:

 • Керівники низової ланки - сюди відносяться майстри, виконроби, начальники невеликих цехів і т.п.
 • Керівники середньої ланки - до них відносяться директори підприємств, генеральні директори об'єднань, начальники великих цехів.
 • Керівники вищої ланки - це керівники фінансово-промислових груп, генеральні директори великих об'єднань.

До фахівців відносяться бухгалтери, економісти, інженери.

Службовці - це працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування. До них відносяться агенти з постачання, друкарки, касири, діловоди, табельщики, експедитори.

На малюнку представлена ​​класифікація трудових ресурсів за п'ятьма основними ознаками.

Класифікація трудових ресурсів підприємства

Слід зазначити, що з метою підвищення ефективності управління трудовими ресурсами підприємства можуть застосовуватися і інші класифікації, наприклад, за віком, статтю, стажем роботи, освітою і т.д. В результаті, трудові ресурси в залежності від природних і набутих ознак мають спеціальну структуру, яка відображає стан трудових ресурсів в залежності від статистичного розподілу і руху працівників, а також представляє загальну і аналітичну інформацію за окремими ознаками.

Згідно з цією класифікацією, залежно від характеру і змісту основної діяльності в рамках окремого підприємства трудові ресурси поділяють за п'ятьма ознаками.

Ознаки трудових ресурсів

ознака

характеристика

1.

Категорія

Під категорією в даному випадку розуміється сфера економічної діяльності, в якій зайняті працівники, а співвідношення працівників за категоріями характеризує загальну структуру трудових ресурсів підприємства. Розподіл працюючих за категоріями засноване на функціональному розподілі праці.

2.

Посада

Посада - являє собою службове місце, пов'язане з виконанням певних службових обов'язків і певною відповідальністю. Посади групуються відповідно до структури підприємства, а перелік існуючих посад закріплюється в штатному розкладі конкретного підприємства.

3.

професія

Професія - вид діяльності, що вимагає певних знань і трудових навичок, які набуваються шляхом загальної або спеціальної освіти і практичного досвіду.

4.

спеціальність

Спеціальність - вид діяльності в рамках тієї чи іншої професії, що має специфічні особливості і жадає від працівників додаткових спеціальних знань і навичок.

5.

Кваліфікація

Кваліфікація визначає рівень знань і трудових навичок працівника за фахом.

Слід зазначити, що з метою ефективного управління процесом формування та використання кадрів застосовують і інші види класифікацій трудових ресурсів: за статтю та віком, за стажем роботи, по відношенню до власності, за характером трудових відносин.

Таким чином, склад персоналу з природничих (стать, вік) і придбаним (стаж, професія) ознаками утворює спеціальну структуру трудових ресурсів підприємства, яка може бути:

 • статистичної, що відображає розподіл і рух працівників в розрізі категорій і посад за професією, спеціальністю і кваліфікації;
 • аналітичної, підрозділяється на загальну за такими ознаками, як стаж роботи, освіту, і приватну - по співвідношенню окремих категорій працівників.

До змісту

Роль трудових ресурсів

Трудові ресурси, представляють неодмінний, найважливіший елемент виробництва. Без наявності трудових ресурсів немислимо ніяке виробництво, так як праця є найбільш активним елементом виробництва, що дозволяє ефективно використовувати і два інших складових виробництва - засоби праці і предмети праці.

Значення підвищення ефективності використання трудових ресурсів полягає в тому, що без цього національна економіка, все її галузі, в тому числі і торгівля не може функціонувати конкурентоспроможним. Через низьку ефективність використання трудових ресурсів і невисокої продуктивності праці. Росія відстає від розвинених країн істотно.

З подальшим динамічним розвитком економіки значення підвищення ефективності використання трудових ресурсів буде зростати адекватно. Саме це багато в чому визначить конкурентоспроможне функціонування національної економіки та всіх її галузей.

Оцінка ефективності управління трудовими ресурсами необхідна для визначення досяжності цілей, що стоять перед торговим підприємством. У зв'язку з цим завдання керівництва полягає в організації роботи таким чином, щоб вона максимально відповідала потребам співробітників, дозволяла активізувати їх роботу і підвищити її ефективність, що забезпечує досягнення підвищення конкурентоспроможності при найменших витратах.

Підвищення ефективності управління трудовими ресурсами є важливою умовою підвищення ефективності управління підприємницькою структурою в цілому.

При цьому ефективність управління трудовими ресурсами повинна бути повністю охарактеризована системою взаємозалежних показників, обчислення яких заснована на єдиних методологічних принципах і враховує їх порівнянність і відповідність стосовно різних виробничих умов.

Таким чином, можна зробити висновок, що забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та їх раціональне використання є ключовими факторами успішної роботи підприємства в сучасних умовах господарювання. Тому аналізу використання трудових ресурсів на підприємстві повинна приділятися велике значення.

Приклад аналізу трудових ресурсів підприємства

висновки

Трудові ресурси становлять робочу силу підприємства, яка визначається сукупністю фізичних і розумових здібностей людей, що складають персонал підприємства, і їх здатність до праці. Це робить трудові ресурси одним з факторів виробництва, без якого неможливе функціонування жодного економічного агента, а також від нього залежить ефективність виробничої і комерційної діяльності підприємства.

В процесі динамічного розвитку російської національної економічної системи відбуваються зміни в економічній діяльності підприємств усіх галузей і сфер діяльності. Одним з ключових питань в зв'язку з цим виступає ефективність використання трудових ресурсів підприємства, так як в сучасних організаціях фінансово-економічна результативність господарської діяльності в значній мірі залежить від раціонального використання роботи і результатів праці персоналу підприємства.

література

 1. Алієв І.М., Горєлов Н.А., Ільїна Л.О. Економіка праці. - М .: Юрайт, 2013.
 2. Астапенко А.Р. Сучасна економіка підприємства - М .: Норма, 2013.
 3. Горєлов Н.А. Економіка праці. - М .: Юрайт, 2012.
 4. Нерсесян В.І. Нова філософія підготовки трудових ресурсів // Акредитація в освіті. - 2012. - № 7 (59): Листопад. - С. 90.
 5. Сергєєв І.В., Веретенникова І.І. Економіка організації (підприємства). - М .: Юрайт, 2011 року.
 6. Скляревская В.А. Організація, нормування та оплата праці на підприємстві. - М .: Дашков і К, 2012.
 7. Чалдаєва Л.А. Економіка підприємства. - М .: Юрайт, 2013.
 8. Чечевіцина Л.Н. Аналіз фінансово-господарської діяльності. - Ростов-на-Дону, Фенікс, 2013.
 9. Економіка підприємства (фірми). / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М .: Проспект, 2013.
 10. Економіка підприємства. / Под ред. О.І. Волкова. - М .: ИНФРА, 2012.

Дивіться також