Главная

Статьи

Визначення та основні фази життєвого циклу інвестиційного проекту


В процесі розробки і реалізації проект проходить ряд послідовних етапів від ініціації до повного завершення - життєвий цикл. Незважаючи на відмінності в предметної області та утриманні, всі проекти мають типову структуру життєвого циклу. Життєвий цикл проекту (проектний цикл) можна визначити як логіко-часову структуру діяльності за проектом, що протікає в рамках предметної області.

Життєвий цикл проекту (проектний цикл) є вихідним поняттям для дослідження проблем фінансування робіт за проектом і прийняття відповідних рішень.

Кожен проект незалежно від його складності та обсягу робіт, необхідних для його виконання, проходить у своєму розвитку певні стани: від стану, коли «проекту ще немає», до стану, коли «проекту вже немає».

Найчастіше початок проекту пов'язано з початком його реалізації і початком вкладення грошових коштів в його виконання. А закінченням існування проекту може бути:

1) введення в дію об'єктів, початок їх експлуатації та використання результатів виконання проекту;

2) переклад персоналу, що виконував проект, на іншу роботу;

3) досягнення проектом заданих результатів;

4) припинення фінансування проекту;

5) початок робіт по внесенню в проект серйозних змін, не передбачених початковим задумом (модернізація);

6) висновок об'єктів проекту з експлуатації.

Зазвичай, як факт початку робіт над проектом, так і факт його ліквідації оформляються офіційними документами.

Стану, через які проходить проект, називають фазами (етапами, стадіями). Універсального підходу до поділу процесу реалізації проекту на фази не існує. Вирішуючи для себе таке завдання, учасники проекту повинні керуватися своєю роллю в проекті, своїм досвідом і конкретними умовами виконання проекту. Тому на практиці поділ проекту на фази може бути найрізноманітнішим аби такий розподіл виявляло деякі важливі контрольні точки ( «віхи»), під час проходження яких проглядається додаткова інформація і оцінюються можливі напрями розвитку проекту.

У свою чергу, кожна виділена фаза (етап) може ділитися на фази (етапи) наступного рівня (підфази, підетапи) і т.д.

Необхідно розуміти, що чіткої часової межі між сусідніми фазами життєвого циклу проекту може і не бути. Процеси, властиві фазі розробки, в залежності від предметної структури проекту можуть здійснюватися паралельно, наприклад, з процесами реалізації, контролю та завершення.

У найпростішому випадку вважається, що проект має двофазну структуру життєвого циклу (див. Рис. 2.1). Фаза розробки пов'язана з усвідомленням цілей проекту і формуванням їх структури, створенням загальної і приватних моделей проекту, розробкою і аналізом планів і рішень в рамках цих моделей, затвердженням відповідної проектної документації (бізнес-проекту). Фаза реалізації включає виконання раніше затверджених планів, реалізацію прийнятих проектних рішень, втілення повної моделі в рамках конкретної предметної області з урахуванням динамічного впливу навколишнього середовища.

Кожна з цих двох фаз має свої особливості:

1) витрати проекту в фазі розробки істотно нижче, ніж в фазі реалізації, при цьому рівень сукупних зусиль по проекту має залежність від часу, нагадує асиметричну, зміщену вправо криву щільності розподілу випадкової величини;

2) кількість учасників проекту в фазі розробки, як правило, значно менше, ніж в фазі реалізації;

3) ймовірність невдачі проекту в фазі розробки висока, ризики проекту в міру наближення до закінчення проекту знижуються;

4) можливість учасників проекту впливати на проект в фазі розробки висока, в фазі реалізації - істотно нижче і в міру наближення до завершення проекту практично зникає.

Рівень сукупних зусиль Імовірність невдачі Вартість змін Малюнок 3.1. Залежність рівня сукупних зусиль, можливості ризиків і вартості змін від фази життєвого циклу проекту

На основі загальної двухфазной структури проектного циклу розробляються більш детальні моделі, відповідні тим чи іншим типам проектів. Як приклади можна привести моделі життєвого циклу традиційного інвестиційного проекту (рис. 3.2) і життєвого циклу проекту за версією Світового банку (рис. 3.3).

Стосовно до дуже великих проектів, кількість фаз і етапів їх реалізації може бути збільшено, що пов'язано не тільки з великою тривалістю будівництва цих об'єктів, а й з необхідністю більш ретельного узгодження дій організацій-учасниць проекту.

Вся діяльність за проектом протікає взаємозалежно в часі і просторі. Однак забезпечити однозначне розподіл фаз і етапів виконання проекту в логічній і часовій послідовності практично неможливо. Пов'язані з цим проблеми вирішуються за допомогою досвіду, знань і мистецтва фахівців, що працюють над проектом.

Приблизний зміст фаз життєвого циклу проекту стосовно чинним в республіці, країнах Митного союзу і ЄЕП нормативним документам приведено в табл. 3.1.

Розробка концепції Планування та розробка Здійснення Ресурси,% від 100 Рисунок 3.2. Принципова структура життєвого циклу традиційного проекту Малюнок 3.3. Цикл проекту за версією Світового банку

Таблиця 3.1. Зміст фаз життєвого циклу проектів стосовно до діючих в республіці, країнах Митного союзу і ЄЕП нормативним документам

Початкова (прединвестиционная) Інвестиційна (будівельна) Експлуатаційна Передінвестиційні дослідження Розробка проектно-кошторисної документації, планування проекту та підготовка до будівництва Проведення торгів і укладання контрактів; організація закупівель і поставок, підготовчі роботи Будівельно-монтажні роботи Завершення будівельної фази проекту 1. Вивчення прогнозів і напрямків розвитку країни (регіону, міста) 2. Формування інвестиційного задуму 3. Підготовка Клопотання (Декларації) про наміри 4. Попереднє узгодження інвестиційного задуму 5. складання та реєстрація оферт 6. Розробка обгрунтування інвестицій, оцінка життєздатності проекту 7. Вибір і попереднє узгодження місця розміщення об'єкта 8. Екологічне обгрунтування 9. Е кспертіза 10. Попереднє інвестиційне рішення 11. Розробка попереднього плану проекту 1. Розробка плану проектно-вишукувальних робіт 2. Завдання на розробку ТЕО (проекту) будівництва і розробка 3. Узгодження, експертиза та затвердження ТЕО (проекту) будівництва 4. Видача завдання на проектування 5. Розробка, погодження та затвердження робочої документації 6. Прийняття остаточного рішення про інвестування 7. Відведення землі під будівництво 8. Дозвіл на будівництво 9. Завдання на розробку проекту виробництва р абот 10. Розробка плану проекту 1. Тендери на проектно-вишукувальні роботи та укладання контрактів 2. Тендери на поставку обладнання та укладання контрактів 3. Тендери на підрядні роботи та укладання контрактів 4. Тендери на послуги консультантів і укладання контрактів 5. Розробка планів (графіків ) поставки ресурсів 6. Підготовчі роботи до будівництва 1. Розробка оперативного плану будівництва 2. Розробка графіків роботи машин 3. Виконання будівельно-монтажних робіт 4. Моніторинг і контроль проекту 5. Коригування план а проекту і оперативного плану будівництва (управління змінами) 6. Оплата виконаних робіт і поставок 1. Пусконалагоджувальні роботи 2. Здача-приймання об'єкта 3. Закриття контрактів 4. Демобілізація ресурсів 5. Аналіз результатів 1. Експлуатація 2. Ремонт 3. Розвиток виробництва 4 . Закриття проекту - виведення з експлуатації - демонтаж обладнання - модернізація (початок нового проекту)

Date: 2015-05-18; view: 777; Порушення авторських прав

Сподобалася сторінка? Лайкні для друзів: