Главная

Статьи

необхідність кредиту

Ви знаходитесь на сторінках книги Кравцової Г.І. та ін. «Гроші, кредит, банки». Тут розглядається широке коло питань, пов'язаних з теорією грошей, організацією грошового обігу; розкриваються поняття і типи грошових систем. Наводиться характеристика кредиту, всебічно досліджуються його форми, ринок позикових капіталів, кредитна система, банки, спеціалізовані кредитно-фінансові організації. Висвітлено міжнародні валютно-кредитні відносини.

Причиною виникнення кредитних відносин послужило майнове розшарування суспільства в період розкладання первіснообщинного ладу. Спочатку кредит виник як випадкове явище, але в міру становлення і розвитку товарно-грошових відносин сфера функціонування кредитних відносин розширювалася, необхідність в кредиті поступово набувала стійкий характер - кредитні відносини стали висловлювати постійні зв'язки між учасниками процесу відтворення.

Таким чином, загальноекономічної причиною виникнення і розвитку кредитних відносин, як і інших вартісних відносин, є товарне виробництво. У той же час кредитні відносини виникають не в сфері виробництва, вони тільки опосередковують його в тій чи іншій формі. Економічною основою функціонування кредиту виступає рух вартості у сфері товарного обміну. При цьому можливість виникнення кредитних відносин пов'язана, перш за все, з еквівалентністю обміну в процесі товарного виробництва, зумовленої економічною відокремленням товаровиробників рамками власності.

Безпосередні п р Ічина розвитку кредитних відносин пов'язані з необхідністю забезпечення безперервності процесу відтворення, а саме - забезпечення безперервності зміни функціональних форм суспільного продукту в процесі його руху.

Уже в самому характері руху суспільного продукту закладена можливість тимчасового призупинення відтворення, що обумовлено закономірностями руху вартості (кругообігу і зовнішньоторговельного обороту капіталу) у відтворювальному процесі суспільства. Але це суперечить необхідності безперервного кругообігу засобів. Дане протиріччя може бути дозволено за допомогою кредиту.

До закономірностям кругообігу і зовнішньоторговельного обороту коштів у відтворювальному процесі, які створюють можливість виникнення кредитних відносин, можна віднести:
- послідовну зміну функціональних форм суспільного продукту в процесі відтворення, одночасне I його перебування у всіх трьох формах; I
- нерівномірність руху основних і оборотних коштів I в процесі відтворення, що приводить до утворення їх | тимчасової нестачі у одних економічних суб'єктів і в той I же час тимчасового надлишку у інших;

Яким чином виділені закономірності створюють основу для функціонування кредиту?

Рух вартості у відтворювальному процесі суспільства втілюється, перш за все, в кругообігу і обороті капіталів (основних і оборотних коштів) господарюючих суб'єктів. Відомо, що капітал в процесі відтворення одночасно існують в трьох функціональних формах - грошовій, продуктивній і товарній. Рух капіталу являє собою його послідовний безперервний перехід з однієї функціональної форми в іншу.

Однак цього руху властива нерівномірність. До проявів даної нерівномірності відноситься утворення тимчасового надлишку або тимчасової нестачі коштів на підприємствах в ході руху, як основного, так і оборотного капіталів.

Коливання в кругообігу основного капіталу пов'язані з поступовим характером перенесення його вартості на вироблену продукцію в процесі амортизації, в той час як оновлення основних засобів вимагає великих одноразових витрат. Причому необхідність в таких витратах часто виникає задовго до повної амортизації основних засобів внаслідок їх морального старіння. Таким чином, у підприємства може утворитися як тимчасовий надлишок коштів, які накопичуються в процесі амортизації, так і потреба в додаткових ресурсах на цілі технічного переозброєння і виробничого будівництва у випадку недостатності власних накопичень.

Коливання в кругообігу оборотного капіталу обумовлені тим, що потреба господарюючого суб'єкта в оборотних коштах не завжди збігається з їх фактичною наявністю на даний момент.

Чи знаєте Ви, що: Форекс-брокер Exness ні в якому разі не відмінив жодного ордера своїх клієнтів без їх згоди за всю історію свого існування.

Щоденна потреба в оборотних коштах і динаміка їх фактичного обсягу залежать від безлічі факторів, специфічних для кожного підприємства: сезонності виробництва, характеру продукції, що виробляється і споживаної сировини, величини робочого періоду, співвідношення між часом виробництва і часом обігу продукції, рівня цін на сировину і матеріали, на вироблену продукцію і т.д. Особливості індивідуальних кругообігів оборотних коштів господарюючих суб'єктів зумовлюють нерівномірність надходження цих коштів на рахунки підприємств, а також нерівномірність їх використання в процесі виробництва.

В результаті можливо невідповідність між щоденною потребою в оборотних коштах і їх фактичною наявністю. При цьому може утворитися тимчасовий надлишок оборотних коштів або виникнути необхідність в залученні додаткового капіталу.

Розглянуті процеси, що призводять до утворення тимчасового надлишку або нестачі ресурсів, характерні для руху коштів підприємств і організацій всіх форм власності. Крім того, тимчасово вільними можуть бути доходи і заощадження населення, грошові накопичення держави, власні кошти кредитних установ; в той же час у них може виникати потреба в додаткових грошових ресурсах. Нарешті, залишки коштів на рахунках бюджетних організацій до їх використання також є тимчасово вільними.

Індивідуальні кругообіги і обороти коштів господарюючих суб'єктів взаємопов'язані в рамках єдиного відтворювального процесу. При цьому вивільнення коштів і додаткова потреба в них, як правило, не збігаються по суб'єктах освіти, за часом і кількісно (в один і той же час у одних підприємств утворюється тимчасовий надлишок коштів, а у інших - тимчасовий їх недолік). У зв'язку з цим з'являється можливість заповнити тимчасовий недолік коштів одних господарюючих суб'єктів за рахунок тимчасового позаимствования надлишку коштів інших. Процес акумуляції тимчасово вільних грошових коштів і їх перерозподіл у тимчасове користування здійснюється за допомогою кредиту. Таким чином дозволяється протиріччя між тимчасовим вивільненням коштів з господарського обороту і необхідністю їх ефективного використання.

Особливості індивідуальних кругообігів і оборотів коштів економічних суб'єктів і їх взаємозв'язок в процесі суспільного відтворення створюють можливість виникнення кредитних відносин. Для реалізації цієї можливості необхідні певні економіко-правові умови.

По-перше, учасники кредитних відносин повинні бути юридично самостійними особами, здатними матеріально гарантувати виконання своїх зобов'язань по кредитній угоді.

Сама природа кредитної угоди, що грунтується на тимчасовому запозиченні чужої власності, зумовлює необхідність матеріальної відповідальності її учасників за виконання взятих на себе зобов'язань. Це можливо тільки якщо кругообіг коштів економічних суб'єктів відокремлений від кругообороту коштів суспільства. Підприємства та організації, що вступають в кредитні відносини, або повинні бути власниками наявного у них майна, або, якщо це державні підприємства і організації, володіти правами володіння і користування майном. Фізичні особи можуть стати суб'єктами кредитних відносин, якщо вони дієздатні в правовому відношенні і мають стабільні гарантовані джерела доходів.

По-друге, обов'язковою умовою виникнення кредиту є збіг економічних інтересів кредитора і позичальника.

Кредитор повинен дорівнювати зацікавлений у видачі позики, як і позичальник - в її отриманні. Такий збіг не досягається автоматично при наявності вільних грошових ресурсів у одного і потреби в них у іншого. Вирішальне значення має узгодження конкретних параметрів позички - її забезпечення, строку кредитування, величини відсотка і т.п., а також наявність альтернативних варіантів фінансування і приміщення коштів.

Таким чином, необхідність кредиту в своїй основі містить ряд загальних і специфічних причин і умов його функціонування. Кредитні відносини виражають єдиний цілісний процес тимчасового вивільнення коштів і виникнення тимчасової потреби в них в ході суспільного відтворення. Опосередковуючи зміну функціональних форм валового національного продукту і забезпечуючи тим самим безперервність його руху, кредитні відносини є необхідною частиною економічних відносин суспільства.

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,