Главная

Статьи

Диплом - Проект щодо поліпшення управлінської діяльності керівника ЦКУ РХ УСПН Ширинского району.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Диплом Проект щодо поліпшення управлінської діяльності керівника ЦКУ РХ УСПН Ширинского району

інформація:

Тип роботи: Диплом. Доданий: 23.01.2017. Рік: 2015. Сторінок: 68. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

введення 3
Глава 1. Теоретичні основи особистісних 6
особливостей і управлінських умінь керівника соціальної сфери.
1.1 Особистісні характеристики керівника. 6
1.2 Психологічні особливості особистості керівника 11
соціальної сфери.
1.3 Основні професійні якостей керівника. 20
1.4 Гендерні особливості особистості керівника. 24
1.5 Стилі управління та вміння керівника в соціальної сфери. 32
Глава 2. Аналіз управлінської діяльності ЦКУ РХ 38
"УСПН Ширинского району"
2.1. Кадровий склад та посадові обов'язки співробітників 38
2.2. Організаційна структура 41
2.3. Технології управління, обов'язки керівного складу 42
Глава 3. Проект щодо поліпшення управлінської діяльності керівника ЦКУ РХ "УСПН Ширинского району" 45
3.1. Аналіз впливу особистісних і професійних якостей 45
керівника на діяльність ЦКУ РХ "УСПН Ширинского району".
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення якостей керівника, 48
а також взаємодії співробітників і керівництва ЦКУ РХ "УСПН Ширинского району".
висновок 66
Список літератури 68
Як соціальне явище і сфера людської практики управління з'явилося задовго до того, як воно стало предметом наукового дослідження.
Людям властиві здатності і потреба до спільної роботи, а це вимагає координації їх дій, узгодження, кооперації, тобто управління спільною діяльністю. На всіх етапах становлення суспільства проблема управління стояла досить гостро і багато хто намагався розв'язати цю проблему, але їхні праці не складали узагальнену теорію. Різноманітність профорієнтованих діяльності породжувало безліч систем управління, це в свою чергу призводило до того, що наприклад працюючи пекарем ви потрапляли в одну систему управлінської діяльності, а переходячи в кондитери, система управління повністю змінювалася, потрібна була єдина система управління, її зачатки стали з'являтися ще в XI столітті, але вже до XVI століття вона стала набувати форму придатну до всієї діяльності суспільства. Єдині закони, правила, статути дозволило більш якісно управляти співробітниками, організаціями в цілому, а професійна діяльність стала гнучкою і багатофункціональної, але вона була не досконала ще близько 3-х століть. І тільки в другій половині XIX століття після перемоги промислової революції на Заході ситуація змінилася, тому що великі фірми вимагали велику кількість керівників вищої та середньої ланки, здатних приймати грамотні управлінські рішення, здатних працювати з людьми, компетентних і вміють порівнювати свою діяльність з існуючими законами.
Актуальність даної теми обумовлена ​​тим, що центральне місце в процесі вирішення багатьох завдань соціального менеджменту, належить людині - керівнику, якому доводиться стикатися зі зростаючою складністю нових завдань і нести все більшу відповідальність за їх рішення і кінцеві результати. І дуже важливо з'ясувати, як керівник соціальної сфери менеджменту, вирішує складні завдання, які особистісні характеристики дозволяють йому знаходити оптимальні рішення, роблять його професіоналом своєї справи, як сформувати ці якості. Проблема професіоналізму цікавить багатьох вчених. З'ясуванню впливу певних якостей на ефективність керівництва були присвячені досить численні емпіричні дослідження. Так, в результаті величезної аналітичної роботи Стогдилл виявив суттєві розбіжності в дослідженнях про значущість для успішного керівництва таких якостей як інтелект, красномовство, самовладання, розсудливість, оптимізм, рішучість та ін. І в той же час до якостей, що сприяє успіху керівників, часто ставляться енергійність, інтелект, соціальний статус, трудова мотивація, домінування, впевненість в собі, соціальні навички і відповідальність.
Раніше в багатьох посібниках з менеджменту і книгах з управління особистість не була предметом дослідження, так як вся увага приділялася плануванню, економіці, маркетингу, організаційно-технічну сторону. І тільки пізніше, після усвідомлення ролі груп і складових її членів в процесі праці, почали активно вивчати основні характеристики груп, людський фактор, поведінка особистості і особистість керівника.
Особистість - це найголовніше в людині, найважливіший його соціальний ознака, якщо людина - носій найрізноманітніших властивостей, то особистість - це основна його властивість, в якому проявляється його суспільна сутність і відображає віднесення людини до певного суспільства, певної історичної епохи, культури, науки і т.д.
Значення менеджерів нині настільки зросла, що на Заході говорять про "революцію менеджерів", керуючих найбільших фірм, корпорацій, економічна і науково-технічна значимість яких в світі можна порівняти із значущістю великих і середніх держав.
Керівник як суб'єкт управління виконує різні ролі, в тому числі роль координатора, організатора членів соціальної групи, здійснює різними засобами соціального впливу в колективі, використовує чітко регламентовані субординаційні відносини.
Все це посилює актуальність нашого дослідження.
Мета дослідження дипломної роботи: вивчити особистісні і професійно-значущі якості керівника в соціальній сфері. Психологічні особливості та методи формування його особистості.
Об'єкт дослідження: особистість керівника, як суб'єкта управління.
Предмет дослідження: якості керівника в соціальній сфері.
Гіпотеза дослідження дипломної роботи: ефективність діяльності керівника в соціальній сфері знаходиться в прямій залежності від розвитку в ньому професійно-значущих особистісних якостей.
Завдання дипломної роботи: Вивчити діяльність керівника в соціальній сфері, аналізуючи його особистісні та професійні якості.
Показати пряму залежність ефективності управління від розвитку в ньому професійно-значущих і особистісних якостей.
Структура дипломної роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Глава 1. Теоретичні основи особистісних особливостей і управлінських умінь керівника соціальної сфери
1.1 Особистісні характеристики керівника
Керівник є провідним і організуючим ланкою в соціальних системах управління. Управління діяльністю груп і колективів здійснюється у формі керівництва і підпорядкування. Ці дві форми управління мають схожість в призначенні, але різні в своїх функціях. Керівник - це «провідний за руку», подчіненіе- це непрекословно виконання поставлених завдань. Їх об'єднання в одній особистості, дає такий метод управління, при якому "група" або "підлеглі" стають "ефективної командою", при цьому сама особистість керівника повинна володіти "Професійними якостями - для ефективного керівництва і Особистісними якостями для її ефективного Підпорядкування.
Важливо розуміти, ми визначили дві основні тези ефективного Керівника будь сфери діяльності:
• Управленец- це посада. Людина займає її через наявність професійних якостей, які допомагають йому ефективно вирішувати завдання за допомогою команди.
• Лідер- це особистісне якість Людини, що робить авторитетним його діяльність, слова і ведення справ. Авторитет в команді, не просто допомагає керувати командою, а ..................
1. Управління персоналом: Підручник для вузів / Під ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л.Ереміна. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998. - 423с.
2. В.І. Кнорринг: Теорія, практика і мистецтво управління, Підручник для вузів за фахом "Менеджмент" .- М .: Видавнича група НОРМА-ИНФРА - М, 2005. - 528 с.
3. Психологія і етика ділового спілкування. За редакцією В.М. Лавриненко, 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юніті-Дана, 2005. - 415 с.
4. Управління персоналом: навчальний посібник / В.А. Співак. ": Ексмо; 2010
5. Наукове видання: Корпоративна культура освітніх установ (формування загальнокультурних компетенцій майбутніх фахівців) // Матеріали 3-й Всеукраїнській науково-практичній конференції (16 - 17 листопада 2010 р Єкатеринбург), Комп'ютерна верстка Є.Ю. Бичкової.
6. М.М. Вересів: Психологія управління, Навчальний посібник, Рекомендовано Редакційно-видавничим Радою Російської Академії освіти до використання в якості навчально-методичного посібника, Москва-Воронеж, 2011
7. Психологічні основи кадрового менеджменту / Головнева І. В., Видавництво Кондор, 2008.- 172 с.
8. Організаційна психологія: Хрестоматія / Упоряд. Л.В. Винокурова, И.И. Скрипюк. - СПб .: Пітер, 2010. - 512 с.
9. Волков І.П. Про особистому авторитеті керівника // Соціальна психологія особистості / За ред. А.А. Бодалева. Л .: Знание, 1974.* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.