Главная

Статьи

Дебет-Кредит № 05 :: Рух грошових коштів: заповнюємо форму №3

Дебет-Кредит № 05 (29.1.2007)
Суть справи :: Звітність

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

У пропонованій статті розглядаються правила заповнення форми №3 «Звіт про рух грошових коштів». Ті ж, кому викладеного матеріалу виявиться недостатньо, можуть звернутися до книги цього автора «Енциклопедія бухгалтерського обліку» (с. 646 - 653).

При заповненні форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2006 рік слід керуватися П (С) БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» в редакції від 22.11.2004 р, що діє з 18.12.2004 р, а також іншими П (С) БО, які регулюють порядок складання фінансової звітності та порядок обліку грошових коштів, фінансових і інвестиційних активів.

Головний показник, що зв'язує разом три форми фінансової звітності - Баланс, Звіт про фінансові результати та Звіт про рух грошових коштів, - це показник прибутку. Прибуток - це і показник приросту власного капіталу в бухгалтерському балансі, і підсумковий показник звіту про фінансові результати, і початковий показник звіту про рух грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів розподіляє грошові надходження і виплати за трьома напрямками: операційна діяльність, інвестиційна та фінансова, - що дозволяє відобразити вплив кожного з трьох напрямків на грошові потоки і навпаки: вплив грошових потоків на стан справ в кожному з трьох напрямків. Відповідно до цих напрямів звіт поділяється на три частини:

1) Розділ I. Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності;

2) Розділ II. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності;

3) Розділ III. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

Як правило, основний обсяг грошових потоків припадає на операційну діяльність. Винятки становлять звітні періоди, протягом яких підприємство отримує або надає значні за обсягом кредити, позики або проводить значні операції з фінансовими і капітальними вкладеннями.

Перший розділ звіту за формою, затвердженою П (С) БО 4, заповнюється непрямим методом, другий і третій - прямим.

Розділ I. Рух грошових коштів в операційній діяльності

В рамках принципу нарахувань вхідним ресурсом є юридично визнана виручка, яка в звіті про фінансові результати значиться першим рядком, а в якості вихідного ресурсу визнається сукупність всіх витрат, нарахованих за фактом їх здійснення. Результат діяльності в такому випадку вимірюється різницею між визнаними таким чином доходами і витратами і називається фінансовим результатом. Цей результат, при складанні звіту про рух грошових коштів непрямим методом, числиться в ньому першим рядком і є вихідною точкою визначення шуканого (касового) результату.

В рамках касового методу вхідним ресурсом є приплив грошей, а вихідним - грошовий відтік. Результат діяльності в такому випадку вимірюється їх різницею, яка називається чистим грошовим потоком, або чистим рухом грошових коштів, або їх приростом / зменшенням (але не фінансовим результатом!).

Якби фінансові результати (прибуток / збиток) в бухгалтерському обліку визначалися методом нарахувань, а так званим касовим методом, тобто. Е. Доходи вважалися б фактично отриманими, а витрати - фактично понесеними тільки за фактом оплати, - то звіт про рух грошових коштів навряд чи був би потрібен. Але, оскільки фінансовий результат визначається методом нарахувань, тобто. Е. Визнання доходів / витрат у бухгалтерському обліку здійснюється незалежно від стану розрахунків з покупцями або постачальниками, - то при таких умовах виникає необхідність в отриманні окремої додаткової інформації про грошові потоки, якими цей результат забезпечується .

Вихідною точкою для перекладу фінансового результату на касову основу є фінансовий результат, сформований методом нарахування і показаний в звітній формі №2 «Звіт про фінансові результати» .1

Рядок 010. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

Показник цієї статті дорівнює показнику ряд. 170 (прибуток) або стор. 175 (збиток) форми №2.

Рядок 020. Амортизація необоротних активів

Показник цієї статті дорівнює показнику ряд. 260 форми №2. При цьому, якщо на балансі числиться амортизований гудвіл, то і ця сума повинна враховуватися.

Амортизаційні відрахування представляють собою грошовий ресурс підприємства, яке відшкодовують покупцями в складі виручки. У Звіті передбачається, що підприємство вже має ці засобами, тому показник ряд. 260 форми №2 попередньо додається до фінансового результату. Нижче він, разом з нарахованою прибутком (збитком), скоректується збільшенням / зменшенням балансових залишків за статтями, пов'язаними з операційною діяльністю.

Рядок 030. Збільшення (зменшення) забезпечень

Показник цієї статті представляє різницю між гр. 4 і гр. 3 по рядку 430 форми №1 «Баланс» .2 У Звіті передбачається, що приріст забезпечень і ЦФ означає зменшення виплат з цих коштів, спад - їх збільшення. Якщо за статтями забезпечень і ЦФ проводилися суми, призначені для фінансової і / або інвестиційної діяльності, ці суми з розрахунку виключаються.

1 Щодо заповнення форми №2 читайте в «ДК» №3-4 / 2007

2 Щодо заповнення Балансу читайте в «ДК» №3-4 / 2007

Рядок 040. Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

Показник цієї статті визначається за даними бухгалтерського обліку, що належать до рядка 240 форми №1 «Баланс». Так, збитки від курсових різниць відображені на рахунках 945, 974, прибуток - на рахунках 714, 744. Вплив цієї статті на грошові потоки відбивається в кінці Звіту (рядок 420).

Рядок 050. Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

Показник цієї статті є фінансові результати, відображені на рахунках: 792, 793, 794 в кореспонденції з рахунком 44. Ці результати відносяться до 2-ї і 3-й частинах звіту. Слід зазначити, що в цьому рядку відображаються не тільки збитки / прибутку неопераційної діяльності, а й структурні перетворення в статтях активів, якщо ці активи перестали вважатися оборотними (внутрішні переміщення між оборотними і необоротними активами).

Взагалі показники рядків 040 і 050 не належать до групи статей, які допомагають переводити фінансовий результат на касову основу. Вони просто «очищають» його так, щоб від результатів звичайної діяльності в рядку 170 (див. Нижче) залишився тільки результат операційної діяльності, т. К. Ці показники є показниками, що відносяться до фінансових та інвестиційних потоків, а вся інформація про ці потоки грошових коштів міститься, відповідно, у другій і третій частинах звіту.

Рядок 060. Витрати на сплату відсотків

Показник цієї статті дорівнює сумі рядків 140, 150 і 160 форми №2 «Звіт про фінансові результати». На думку автора, дана стаття повинна включати не тільки витрати на сплату відсотків. В іншому випадку підсумкові показники форми №3 НЕ будуть гармоніювати з показниками інших форм фінансової звітності. Згідно п. 18 П (С) БО 4, по цьому рядку потрібно відображати суму, показану по рядку 140 Звіту про фінансові результати. Це твердження, на думку автора, спірне, так як до неопераційної діяльності відносяться не тільки витрати, відображені по рядку 140, а й інші статті форми №2: 150 і 160.

Рядок 070. Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

Показник цієї статті дорівнює алгебраїчній сумі всіх попередніх рядків (010 - 060) цієї форми.

Рядок 080. Зменшення (збільшення) оборотних активів

Показник цієї статті визначається різницею:

(Стор. 260 - стор. 230, 240) гр. 4 ф. №1 - (стор. 260 - стор. 230, 240) гр. 3 ф. №1.

Негативний результат (спад оборотних активів) передбачає збереження грошових коштів, позитивний (приріст) - їх витрачання. Слід звернути увагу, що показники рядків 230 і 240 з показника рядка 260 віднімаються.

Рядок 090. Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

Показник цієї статті визначається різницею між показниками рядка 270 гр. 4 форми №1 та рядки 270 гр. 3 форми №1. Негативний результат передбачає збереження грошових коштів, позитивний - їх витрачання.

Рядок 100. Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

Показник цієї статті визначається різницею між показниками рядка 620 графи 4 форми №1 та рядки 620 графи 3 форми №1. Позитивний результат передбачає збереження грошових коштів, негативний - їх витрачання. При цьому сальдо рахунків 67 і 684 з показника рядка 620 віднімається (якщо такі, звичайно, є). Також з цієї формули слід відняти суми авансів, отримання яких з операційною діяльністю не пов'язано. Наприклад, аванс під покупку необоротних активів.

Рядок 110. Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

Показник цієї статті визначається різницею між показниками рядка 630 графи 4 форми №1 і тієї ж рядки (630) графи 3 форми №1. Позитивний результат передбачає збереження грошових коштів, негативний - їх витрачання.

Рядок 120. Грошові кошти від операційної діяльності

Показник цієї статті дорівнює алгебраїчній сумі рядків 070 - 110 цієї форми.

Рядок 130. Сплачені відсотки

Показник цієї статті визначається на базі даних бухгалтерського обліку. З аналітичного обліку слід визначити, які суми з нарахованих по рахунку 951 були фактично сплачені кредиторам.

Рядок 140. Сплачений податок на прибуток

Показник цієї статті визначається на базі даних бухгалтерського обліку. З аналітичного обліку слід визначити суму податку на прибуток (у частині, що стосується операційної діяльності), фактично перерахованого до бюджету. При цьому перевіряються всі кореспонденції між рахунками: 17, 54, 641 / нп, 98 і 311.

Рядок 150. Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій

Показник цієї статті є алгебраїчну суму рядків 120 - 140 цієї форми.

Рядок 160. Рух грошових коштів від надзвичайних подій

Показник цієї статті визначається на базі даних бухгалтерського обліку. Зокрема, це обороти по рахунках 75 і 99. Рядок заповнюється, якщо те, що сталося НС пов'язано з операційною діяльністю.

Рядок 170. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності

Показник цієї статті є алгебраїчну суму рядків 150 і 160 цієї форми.

Кілька важливих зауважень про бартерні операції. У пункті 10 Загальних положень П (С) БО 4 вказується, що негрошові операції, зокрема бартерні, не включаються до Звіту про рух грошових коштів. Ця вказівка ​​не завжди вірно тлумачиться. Насправді воно стосується тільки другого і третього розділів Звіту, які складаються прямим способом, але ніяк не першого розділу, який складається непрямим способом. У другому і третьому розділах Звіту дійсно показуються операції, тому туди включаються ті з них, які є операціями грошовими. У першому ж розділі ми маємо справу не з операціями як такими, а з ресурсами, які, як відомо, з'являються внаслідок проведення операцій.

Саме ресурси (їх залишки на балансі), а не операції ми приймаємо до відома при переведенні фінансового результату на касову основу. Внаслідок подальших коригувань цей результат (прибуток / збиток) перетворюється в рядку 170 форми №3 в приріст / убуток за статтею грошових коштів. Таким чином, залишається тільки касовий результат, а це значить, що прибуток, отриманий в результаті бартерних операцій, автоматично відділяється від результату, отриманого від ведення грошових операцій, осідаючи в залишках негрошових активів (як правило, запасів) і таким чином збільшує їх, а збиток, - що цілком зрозуміло, - зменшує ці залишки. Отже, перший розділ Звіту про рух грошових коштів охоплює всі ресурси підприємства, використовувані в операційній діяльності.

Розділи II і III. Рух грошових коштів від інвестиційної та фінансової діяльності

Інвестиційні потоки, в контексті Звіту про рух грошових коштів звані чомусь діяльністю, разом з суто фінансовими потоками відображають той аспект діяльності підприємства, в якому не розглядається операційна діяльність. Інакше кажучи, якщо з обсягу звичайної діяльності відняти все, що відображає діяльність операційну, в залишку вийде те, що Звітом про рух грошових коштів трактується як інвестиційна та фінансова діяльність.

Треба зауважити, жоден з інших звітів понять інвестиції і фінанси не поділяє, оскільки інвестиційні операції є частиною фінансових. Інша справа, інвестиційні та фінансові потоки. Ці категорії різні. Чого не можна сказати про інвестиційну діяльність, так як вона є певним аспектом діяльності фінансової, невіддільним від неї. Попросту кажучи, не маючи фінансових ресурсів (власного капіталу або кредитів), підприємство не може їх нікуди вкладати (інвестувати). Адже неможливо інвестувати те, чого нет.1

Для Звіту про рух грошових коштів відділення інвестиційних потоків від фінансових необхідно; це дозволяє докладніше розкрити інформацію про діяльність, відмінною від операційної.

Головна відмінність інвестиційних потоків від фінансових полягає в тому, що інвестиційні потоки завжди пов'язані з вкладенням капіталу вже заробленого, накопиченого в процесі минулої діяльності. Що стосується суто фінансових потоків, то вони пов'язані:

- або з випуском ЦП, емітованих підприємством;

- або з отриманням довгострокових кредитів (див. Таблицю).

Статті другого і третього розділу (від рядка 180 до рядка 430) заповнюються прямим методом. На відміну від першого розділу, який, як уже згадувалося, заповнюється непрямим методом і вимагає розуміння суті так званих коригувань. Всі рядки другого і третього розділу заповнюються тільки на базі даних бухгалтерського обліку і є обороти за відповідними аналітичними рахунками.

Таблиця

Класифікація надходжень і виплат, що відносяться до фінансових та інвестиційних потоків

Інвестиційні потокиФінансові потокиНадходженняВиплатиНадходженняВиплати

Від продажу:

- Основних коштів;

- нематеріальних активів;

- ЦБ, емітованих іншими суб'єктами;

- часткою в капіталі інших суб'єктів, які оформлено договорами;

- дочірніх підприємств;

- дебіторської заборгованості, яка передбачає інвестиційний дохід - відсотки за кредит

На придбання:

- Основних коштів;

- нематеріальних активів;

- ЦБ, емітованих іншими суб'єктами;

- часткою в капіталі інших суб'єктів, які оформлено договорами;

- майнових комплексів;

- дебіторської заборгованості, яка передбачає інвестиційний дохід - відсотки за кредит

Від випуску акцій Викуп власних акцій від погашення кредитів, раніше наданих іншим суб'єктам Надання позик іншим суб'єктам від випуску облігацій Погашення облігацій Отримання кредитів, не пов'язаних з операційною діяльністю Виплата дивідендів та інші платежі, пов'язані з розподілом прибутку на користь сторонніх суб'єктів

1 Тому далі по тексту замість «стандартних» термінів «фінансова діяльність» та «інвестиційна діяльність» автор використовує терміни «фінансові потоки» і «інвестиційні потоки».

Римма ГРАЧОВА

Мета - прибуток, але деколи Мета - прибуток, але деколи ... буває збиток
Суть справи :: Звітність
Бухгалтери знають, що збитки, як і прибутки, бувають двох видів: бухгалтерські і податкові. Розглянемо, як з'являються «податкові» збитки і що з ними робити. Збитки у податковому обліку Підприємництво - це господарська діяльність, яка має на меті ...

Рядок 22 Рядок 22.1 декларації з ПДВ
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Звітність
У діючій з лютого 2015 р форми декларації з ПДВ, затвердженої
наказом Мінфіну України від 23.09.2014 р №966 зі змінами, внесеними
наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р №13 (далі - Наказ №966),
з'явився новий рядок - 22.1 «...

ЄСВ: мінімум або факт ЄСВ: мінімум або факт?
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Звітність
Введення нової форми звіту з ЄСВ, а також останні роз'яснення від ДФСУ
знову вимагають аналізу в частині нарахування та відображення в звітності
ніж мінімальний страховий внесок по ЄСВ роботодавцями, відповідно до ч. 5
ст. 8 Закону про єдиний соціальний внесок. ...

ЄСВ: мінімум або факт?