Главная

Статьи

Майновий податкове вирахування: проблеми правозастосування


Юридичні дослідження

Правильна посилання на цю статтю:

Токарєва К.Г. - Майновий податкове вирахування: проблеми правозастосування // Юридичні дослідження. - 2013. - № 3. - С. 330 - 337. DOI: 10.7256 / 2305-9699.2013.3.551 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=551Майновий податкове вирахування: проблеми правозастосування

Токарєва Христина Григорівна
кандидат юридичних наук
доцент, кафедра цивільного та підприємницького права, Чоу ВПО "Інститут економіки, управління та права (м Казань)"
423822, РТ, м Набережні Челни, Московський пр-т, 67 (62/23)
Tokareva Kristina Grigor'evna
PhD in Law
Associate Professor, Department of Civil and Entrepreneurial Law of the Institute for Economics, Management and Law (Kazan)
423822, the Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Moskovskiy pr-t, d.67
php?id=551&id_user=328> Інші публікації цього автора

Анотація.

У Податковому кодексі РФ майновому податкового відрахування присвячена тільки ст. 220. Однак питань, які викликають її застосування на практиці, величезна кількість. Однією з основних причин суперечок між податковими органами і добропорядними платниками податків, як правило, є питання повернення надміру сплачених сум. У статті розглянуті деякі проблемні аспекти реалізації права на майнове податкове вирахування, зокрема, складності в отриманні довідки за формою 2-ПДФО з місця роботи. У зв'язку з цим пропонується вимагати надання довідки за формою 2-ПДФО шляхом подання письмової заяви поштою з повідомленням і з описом вкладень або звертатися до трудової інспекції. Також в статті піднімається проблема порушення терміну повернення майнового податкового відрахування. В такому випадку необхідно звертатися із заявою до податкового органу з вимогою про перерахування відсотків за неправомірне користування чужими грошовими коштами з додатком розрахунку або в разі тривалого прострочення слід направляти скарги на дії податкової інспекції в Управління ФНС у відповідному регіоні.
Ключові слова: ставка рефінансування, прострочення, несвоєчасне повернення, довідка, декларація, податкове вирахування

DOI:

10.7256 / 2305-9699.2013.3.551

Дата направлення до редакції:

14-07-2019

Дата рецензування:

14-07-2019

Дата публікації:

1-3-2013

Abstract.

The only provision of the Tax Code of the Russian Federation on property-related tax deduction is Art. 220 of the Criminal Code of the Russian Federation. However, there is a large number of practical problems related to them. Considerable amount of disputes arises between tax bodies and good faith taxpayers on the excess amounts paid. The article concerns some topical aspects regarding implementation of a right for the property-related tax deduction, in particular, the complications with getting the Personal Income Tax (NDFL-2) report at the place of work. The author recommends taxpayers to require provision of NDFL-2 report by written notification by registered mail, or address the Labor Inspection. The article also includes discussion of the problems regarding violations on the period of payment on property-related tax deductions. In such cases a taxpayer should address the tax body and require that the payment of interest for the unlawful use of money due to him would be paid and provide the calculation. If the delay is significant, the taxpayer should file complaints on the acts of tax inspection to the relevant Division of the Federal Tax Service in his region.

Keywords:

refinancing rate, delay, untimely return, report, declaration, tax deduction

Про поняття майнового податкового вирахування

Під податковим вирахуванням у теорії зазвичай розуміється якесь вилучення з оподатковуваної суми [1] .

У Податковому кодексі РФ [2] (Далі - НК РФ) для оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) передбачена можливість зменшення податкової бази на суми стандартних, соціальних, майнових і професійних податкових відрахувань. Майновим податковим вирахуванням у тексті НК РФ присвячені норми однойменної ст. 220, яка містить вичерпний перелік підстав, що дають право на отримання майнового податкового відрахування. На підставі п. 1 ст. 220 НК РФ громадянин, при визначенні розміру податкової бази з ПДФО, має право врахувати суми відрахувань, наданих йому в зв'язку з продажем майна; витратами з будівництва або придбання нерухомості для житла.

Отримання будь-якого майнового податкового відрахування передбачає необхідність звернення платника податків до податкових органів після закінчення податкового періоду для подання податкової декларації та заяви про надання йому вирахування.

Для підготовки декларації 3-ПДФО необхідні наступні документи і дані: паспортні дані; номер ІПН (при наявності); довідка за формою 2-ПДФО з місця роботи; договори, пов'язані з отриманням доходу, документи, що підтверджують отримання грошових коштів за договорами, акти до договорів; інші документи, що підтверджують отримання доходів; документи, що підтверджують право на отримання стандартних, соціальних і майнових вирахувань.

Про проблеми отримання довідки про доходи фізичної особи за формою 2-ПДФО

Однією з проблем, з якою доводиться стикатися на практиці, є складність в отриманні довідки про доходи фізичної особи за формою 2-ПДФО з місця роботи. Часто роботодавці з незрозумілих причин не відразу реагують на прохання своїх співробітників або колишніх працівників надати цей документ. Причому терміни в деяких випадках можуть обчислюватися декількома місяцями і постійними нагадуваннями про необхідність отримання даного документа.

Хоча відповідно до п. 3 ст. 230 НК РФ податкові агенти видають фізичним особам за їх заявами довідки про отримані фізичними особами доходи та утримані суми податку за формою, затвердженою ФНС Росії. Однак термін видачі такої довідки податковим законодавством не встановлено. Разом з тим в трудовому законодавстві існують такі норми: ст. 62 Трудового кодексу РФ [3] (Далі - ТК РФ), згідно з якою за письмовою заявою працівника роботодавець зобов'язаний не пізніше трьох робочих днів з дня подачі цієї заяви видати працівникові довідку про заробітну плату. Беручи до уваги конституційний принцип рівності прав (ч. 2 ст. 19 Конституції РФ [4] ), Близькість і подібність правових конструкцій НК РФ і ТК РФ, роботодавець за письмовою заявою колишнього працівника зобов'язаний не пізніше 3 робочих днів з дня подання письмової заяви видати працівникові довідку за формою 2-ПДФО.

Слід, таким чином, вимагати надання довідки за формою 2-ПДФО шляхом подання письмової заяви. При цьому найбільш ефективним буде напрямок даної заяви поштою з повідомленням і з описом вкладень. Після отримання повідомлення про отримання листа, якщо довідка видана все-таки не буде, то необхідно звернутися до трудової інспекції з другим примірником опису вкладень листи і написати заяву, що роботодавець відмовляє у видачі довідки.

Крім заяви про надання вирахування, декларації 3-ПДФО і довідки про доходи 2-ПДФО, д ля отримання майнового податкового вирахування необхідно подати такі документи:

- документи, що підтверджують право власності на житло або частку (частки) в ньому, договір про придбання житла або прав на житло в споруджуваному будинку, акт про передачу житла платнику податків і т.д. (Документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку або частку (частки) в ньому);

- платіжні документи, що підтверджують витрати платника податку по оплаті вартості покупки житла, в разі житла, що будується - документи по оплаті матеріалів і т.д.);

- в разі, якщо платник податків заявляє витрати по сплаті відсотків за цільовими кредитами (позиками), представляється кредитний договір (договір позики), платіжні документи, що підтверджують витрати платника податків з оплати відсотків. Якщо оплата процентів здійснюється через термінал - також необхідно надати довідку банку про сплачені відсотках.

Відповідно до нової редакції пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, при придбанні земельних ділянок, наданих для індивідуального житлового будівництва, або частки (часток) у них майновий податкове вирахування надається після отримання платником податків свідоцтва про право власності на будинок.

У зв'язку з придбанням житлового будинку, квартири, кімнати або частки (часток) у них максимальна сума повернення прибуткового податку 260 000 рублей, а сума надання майнового податкового вирахування 2 000 000 рублів (з 1 січня 2008 року). За один рік ви можете повернути грошову суму в розмірі утриманого доходів податку. Витрати на сплату відсотків по цільових позиках (кредитам), отриманим від кредитних і інших організацій РФ і фактично витраченим платником податків на придбання житлового будинку, квартири, кімнати або частки (часток) у них, не обмежені будь-яким межею.

Про термін повернення майнового податкового вирахування

Камеральна податкова перевірка представленої платником податків податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб і документів, які є підставою для обчислення, сплати податку і надання податкових вирахувань, проводиться посадовими особами податкового органу протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів.

Згідно п. 6 ст. 78 НК РФ [5] сума надміру сплаченого податку підлягає поверненню за письмовою заявою платника податків протягом одного місяця з дня отримання податковим органом такої заяви. Разом з тим платникам податків слід врахувати, що даний термін обчислюється з моменту завершення камеральної податкової перевірки декларації та доданих до неї документів (п. 11 Інформаційного листа Президії ВАС РФ від 22 грудня 2005 № 98 [6] ).

На практиці, на жаль, зазначений термін повернення майнового податкового відрахування практично завжди порушується.

Для таких випадків закон встановлює відповідальність податкового органу. Так, згідно з п. 10 ст. 78 НК РФ у разі порушення податковими органами термінів повернення надміру сплаченого податку зазначені органи зобов'язані сплатити платнику податків відсотки на суму надміру сплаченого податку за кожен календарний день порушення терміну повернення. Процентна ставка приймається рівною ставкою рефінансування Центрального банку Російської Федерації, що діяла в дні порушення терміну повернення.

Однак норми про відповідальність податкових органів за порушення термінів повернення суми надміру сплаченого податку власне не вирішують проблеми прострочення.

Наприклад: заробітна плата в місяць становить 30000 руб., Отже щомісяця сума ПДФО (13%) рівні 3900 крб. Отже, сума податкового вирахування складе 46800 руб. (3900 * 12 місяців).

За порушення терміну повернення зазначеної суми з розрахунку 1 день прострочення:

8% (ставка рефінансування) / 360 * 1 день прострочення * 46800/100 = 10,40 руб.

Згідно п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 8 жовтня 1998 № 13/14 «Про практику застосування положень Цивільного кодексу Російської Федерації про відсотки за користування чужими грошовими коштами» при розрахунку належних до сплати річних відсотків за ставкою рефінансування Центрального банку Російської Федерації число днів в році (місяці) приймається рівним відповідно 360 і 30 дням, якщо інше не встановлено угодою сторін, обов'язковими для сторін правилами, а також звичаями делов ого обороту [7] .

Звідси, в зазначеному прикладі порушення терміну на 30 днів дасть всього лише 312 руб.

Хіба можуть бути співвіднесені сума податкового вирахування рівній 46800 руб. і сума відсотків за прострочення терміном на місяць в розмірі 312 руб.? Мабуть тому податкові органи порушують терміни перерахування сум податкових відрахувань, адже розмір неустойки за прострочення досить низький.

висновок

У таких випадках слід порекомендувати платникам податків, незважаючи на невеликі розміри відсотків за несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку, звертатися із заявою до податкового органу з вимогою про перерахування зазначених відсотків з додатком розрахунку. Може бути, постійні такого роду заяви платників податків націлять податкові інспекції дотримуватися чинного податкового законодавства.

Крім того, в разі тривалого прострочення слід направляти скарги на дії податкової інспекції в Управління ФНС у відповідному регіоні, що можна зробити на сайті УФНС.

Бібліографія

1 .

Зрелов А. П. Майновий податкове вирахування. - М .: Діловий двір, 2008. - С. 4.

2 .

Податковий кодекс Російської Федерації. Частина друга: Федеральний закон від 05 травня 2000 № 117-ФЗ // Відомості Верховної РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.

3 .

Трудовий кодекс Російської Федерації: Федеральний закон від 30 грудня 2001 № 197-ФЗ // Відомості Верховної РФ. 2002. - № 1 (ч. 1). - У розділі ст. 3.

4 .

Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 // Російська газета. - 1993. - 25 грудня.

5 .

Податковий кодекс Російської Федерації. Частина перша: Федеральний закон від 31 липня 1998 № 146-ФЗ // Відомості Верховної З РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824.

6 .

Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 грудня 2005 № 98 «Про практику вирішення арбітражними судами справ, пов'язаних із застосуванням окремих положень глави 25 НК РФ» // Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. - 2006. - № 3.

7 .

Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 08 жовтня 1998 № 13/14 «Про практику застосування положень Цивільного кодексу Російської Федерації про відсотки за користування чужими грошовими коштами» // Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. - 1998. - № 11.

8 .

Попова С.С .. Використання понять "майно" і "майнові права" з метою оподаткування // Податки і оподаткування. - 2013. - № 12. - С. 104-107. DOI: 10.7256 / 1812-8688.2013.12.1086.

9 .

Пилаєва А.В .. Про податковому навантаженні на фізичних осіб з податку на об'єкти житлового фонду, обчисленого на основі кадастрової вартості // Податки і оподаткування. - 2013. - № 7. - С. 104-107. DOI: 10.7256 / 1812-8688.2013.7.9345.

10 .

Е.В. Боровикова. Спірні питання обчислення ПДФО та арбітражна практика їх вирішення // Податки і оподаткування. - 2012. - № 7. - С. 104-107.

11 .

Р. Н. Калака. Податкові преференції з податку на прибуток в сфері інноваційної діяльності // Податки і оподаткування. - 2012. - № 6. - С. 104-107.

12 .

А. С. Галяутдінова. Сім'я як учасник податкових правовідносин // Податки і оподаткування. - 2012. - № 6. - С. 104-107.

13 .

А. А. Баженов, Є. В. Усачова. Зміна податкових відрахувань з податку на доходи фізичних осіб як додаткове джерело доходів регіонального та місцевих бюджетів (на прикладі Володимирській області) // Податки та оподаткування. - 2011. - № 12. - С. 104-107.

14 .

Семенова Н.В .. Особливості податкового регулювання діяльності некомерційних організацій в Росії // Податки і оподаткування. - 2011. - № 5.

15 .

Калака Р.Н .. Практика надання податкових пільг в зарубіжних країнах // Податки і оподаткування. - 2010. - № 9.

16 .

Урубкова І.А .. Принципи справедливості та рівності в податковому праві // Податки і оподаткування. - 2010. - № 5.

17 .

Корф Д.В .. Оподаткування в сфері освіти: досвід США // Податки і оподаткування. - 2009. - № 12.

18 .

Ігнатов А.В .. Придбання квартири в споруджуваному будинку: проблеми нормативного тлумачення при отриманні майнового податкового відрахування // Податки і оподаткування. - 2009. - № 11.

19 .

Сбежнев А.А .. Деякі правові аспекти виникнення права на податкові відрахування з ПДФО // Податки і оподаткування. - 2009. - № 10.

20 .

Павленко С.П .. Правова природа відрахувань і звільнень з податку на доходи фізичних осіб // Податки і оподаткування. - 2010. - № 12

References (transliterated)

1 .

Zrelov AP Imushchestvennyi nalogovyi vychet. - M .: Delovoi dvor, 2008. - S. 4.

2 .

Nalogovyi kodeks Rossiiskoi Federatsii. Chast 'vtoraya: Federal'nyi zakon ot 05 maya 2000 g. № 117-FZ // Sobranie zakonodatel'stva RF. - 2000. - № 32. - St. 3340.

3 .

Trudovoi kodeks Rossiiskoi Federatsii: Federal'nyi zakon ot 30 dekabrya 2001 g. № 197-FZ // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2002. - № 1 (ch. 1). - St. 3.

4 .

Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii, prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya 1 993 g. // Rossiiskaya gazeta. - 1993. - 25 dekabrya.

5 .

Nalogovyi kodeks Rossiiskoi Federatsii. Chast 'pervaya: Federal'nyi zakon ot 31 iyulya +1998 g. № 146-FZ // Sobranie zakonodatel'stva Z RF. - 1998. - № 31. - St. 3824.

6 .

Informatsionnoe pis'mo Prezidiuma Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF ot 22 dekabrya 2005 g. № 98 «O praktike razresheniya arbitrazhnymi sudami del, svyazannykh s primeneniem otdel'nykh polozhenii glavy 25 NK RF» // Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF. - 2006. - № 3.

7 .

Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF i Plenuma Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF ot 08 oktyabrya 1 998 g. № 13/14 «O praktike primeneniya polozhenii Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii o protsentakh za pol'zovanie chuzhimi denezhnymi sredstvami» // Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF. - 1998. - № 11.

8 .

Popova SS. Ispol'zovanie ponyatii "imushchestvo" i "imushchestvennye prava" v tselyakh nalogooblozheniya // Nalogi i nalogooblozhenie. - 2013. - № 12. - S. 104-107. DOI: 10.7256 / 1812-8688.2013.12.1086.

9 .

Pylaeva AV. O nalogovoi nagruzke na fizicheskikh lits po nalogu na ob''ekty zhilogo fonda, ischislennomu na osnove kadastrovoi stoimosti // Nalogi i nalogooblozhenie. - 2013. - № 7. - S. 104-107. DOI: 10.7256 / 1812-8688.2013.7.9345.

10 .

EV Borovikova. Spornye voprosy ischisleniya NDFL i arbitrazhnaya praktika ikh razresheniya // Nalogi i nalogooblozhenie. - 2012. - № 7. - S. 104-107.

11 .

RN Kalakov. Nalogovye preferentsii po nalogu na pribyl 'v sfere innovatsionnoi deyatel'nosti // Nalogi i nalogooblozhenie. - 2012. - № 6. - S. 104-107.

12 .

AS Galyautdinova. Sem'ya kak uchastnik nalogovykh pravootnoshenii // Nalogi i nalogooblozhenie. - 2012. - № 6. - S. 104-107.

13 .

AA Bazhenov, EV Usacheva. Izmenenie nalogovykh vychetov po nalogu na dokhody fizicheskikh lits kak dopolnitel'nyi istochnik dokhodov regional'nogo i mestnykh byudzhetov (na primere Vladimirskoi oblasti) // Nalogi i nalogooblozhenie. - 2011. - № 12. - S. 104-107.

14 .

Semenova NV. Osobennosti nalogovogo regulirovaniya deyatel'nosti nekommercheskikh organizatsii v Rossii // Nalogi i nalogooblozhenie. - 2011. - № 5.

15 .

Kalakov RN. Praktika predostavleniya nalogovykh l'got v zarubezhnykh stranakh // Nalogi i nalogooblozhenie. - 2010. - № 9.

16 .

Urubkova IA. Printsipy spravedlivosti i ravenstva v nalogovom prave // ​​Nalogi i nalogooblozhenie. - 2010. - № 5.

17 .

Korf DV. Nalogooblozhenie v sfere obrazovaniya: opyt SShA // Nalogi i nalogooblozhenie. - 2009. - № 12.

18 .

Ignatov AV. Priobretenie kvartiry v stroyashchemsya dome: problemy normativnogo tolkovaniya pri poluchenii imushchestvennogo nalogovogo vycheta // Nalogi i nalogooblozhenie. - 2009. - № 11.

19 .

Sbezhnev AA. Nekotorye pravovye aspekty vozniknoveniya prava na nalogovye vychety po NDFL // Nalogi i nalogooblozhenie. - 2009. - № 10.

20 .

Pavlenko SP. Pravovaya priroda vychetov i osvobozhdenii po nalogu na dokhody fizicheskikh lits // Nalogi i nalogooblozhenie. - 2010. - № 12

Посилання на цю статтю

Просто виділіть і скопіюйте посилання на цю статтю в буфер обміну. Ви можете також php?id=551> спробувати знайти схожі статті


Php?