Главная

Статьи

Ринок цінних паперів первинний як фундаментальна основа ринку інвестиційного капіталу

 1. Ринок цінних паперів первинний і вторинний - загальні поняття і особливості
 2. Первинний ринок цінних паперів - загальна структура і принципи роботи

Фінансова система будь-якої країни є невід'ємною частиною економіки, і виконувані нею функції настільки ж важливі, як і промислове виробництво, територія й усі наявні ресурси

Фінансова система будь-якої країни є невід'ємною частиною економіки, і виконувані нею функції настільки ж важливі, як і промислове виробництво, територія й усі наявні ресурси.

Роль ринку цінних паперів в зв'язку з цим має також визначальне значення, оскільки капітал у всіх його видах все більше і більше вимагає високих швидкостей обороту, відсутність кордонів його переміщення і доступу до нього практично будь-якого підприємця або звичайної людини.

Якщо більш детально підходити до питання цілей і завдань, які виконуються за допомогою ринку цінних паперів, то, в першу чергу, необхідно відзначити наступні важливі моменти:

 1. Забезпечення швидкого переходу капіталу з однієї форми в іншу, зокрема трансформації тимчасово вільних коштів підприємств і населення в форми участі в капіталі або на основі кредитних відносин
 2. Забезпечення ліквідністю всіх форм підприємницької діяльності як для цілей інвестування, так і для підтримки поточних бізнес-процесів.
 3. Інтенсифікація потоків капіталу, що не тільки прискорює його оборот, але сприяє швидкому переходу грошей з мало конкурентних галузей економіки в більш перспективні.
 4. Формування умов конкуренції на ринку капіталу, коли фінансові активи стають інструментом вибору для інвестора.
 5. Розподіл прибутку і управлінських повноважень в структурі власності, зокрема це має широке застосування в компаніях, що функціонують на основі пайової участі (акціонерних товариств)

Як видно з представленого переліку функцій і завдань фінансового ринку, масштабність охоплення вирішуваних проблем за допомогою цінних паперів дозволяє говорити про безсумнівну його значущості і необхідності вивчення і розуміння.

Зміст статті

Ринок цінних паперів первинний і вторинний - загальні поняття і особливості

Для повного розуміння механізму дії ринку цінних паперів критично важливо знати його структуру, форму і принципи функціонування. В першу чергу, слід уявляти, яким чином цінні папери потрапляють на ринок, де вони стають товаром, і які з цього випливають економічні і правові наслідки.

У загальному вигляді прийнято розрізняти два основних типи ринку фінансових інструментів:

 1. Первинний ринок. Первинний ринок цінних паперів - це ринок, на якому відбувається початкове розміщення цінних паперів через спеціальні процедури емісії, які підлягають суворому правовому регулюванню. Емісія цінних паперів (за аналогією з випуском грошей) не може відбуватися в беcконтрольном режимі, також як не кожен документ можна назвати цінним папером.
 2. Вторинний ринок - це система обігу цінних паперів , Побудована на принципі переходу прав власності від одного власника до іншого. Простіше кажучи - це ринок, на якому проходять операції купівлі / продажу (дарування, успадкування, поступка прав власності та інше).

Первинний і вторинний ринок цінних паперів мають загальну задачу - наповнення фінансової системи ліквідністю, яка допоможе розширити і прискорити оборот капіталу.

Але разом з тим первинний ринок і вторинний ринок цінних паперів мають істотні відмінності, які визначаються виконуваними ними функціями:

 • Основне завдання первинного ринку - це отримання інвестиційних ресурсів компанією-емітентом від інвесторів, в той час як на вторинному ринку (ще його називають ринком спекулянтів) відбувається вкладення коштів різних видів капіталу з метою отримання прибутку від операцій з цінними паперами
 • Первинний ринок формує попит на інвестиційні активи і участі в частці власності. На вторинному ринку відбувається лише перерозподіл цієї частки серед різних власників.

Крім цього, суттєву роль у визначенні первинний ринок цінних паперів, вторинний ринок виконує фактор системи поводження. Ця система може мати організовану форму ( фондові біржі , Облігаційні аукціони) або не організовано (позабіржовий ринок), на якому правила здійснення угод визначаються самими контрагентами або звичаями ділового обороту.

Первинний ринок цінних паперів - загальна структура і принципи роботи

Первинний ринок цінних паперів має складну структуру, яка багато в чому залежить від того, наскільки масштабна сама фінансова система, кількості її учасників і фінансових інструментів, їх класів і видів, ступеня розвитку інфраструктури поводження активів.

У загальному вигляді первинний ринок можна представити таким чином:

 1. Компанія-емітент - розміщення на ринку цінних паперів (акцій, облігацій) в обмін на фінансові активи. Основне завдання емітента - це зробити розміщення відповідно до заявленою метою і відповідно до правових норм, які регулюють випуск цінних паперів в публічне звернення. Включає в себе такі поняття, як: «рішення про емісію», «проспект емісії».
 2. Андеррайтер-посередник (зазвичай це банк або спеціальна компанія брокер), який за певну винагороду приймає на себе зобов'язання по відношенню до емітента розмістити його цінні папери. Як правило, андеррайтер діє на правах комісіонера або агента, і його основним завданням є розмістити, наприклад, акції серед необмеженого кола інвесторів при виході на IPO (первинне публічне розміщення) або по закритій підписці серед найбільш бажаних інвесторів.
 3. Фондова біржа. Основна торгова площадка, на якій відбувається розміщення цінних паперів емітента на публічному ринку. Такі розміщення зазвичай завжди передує масованою рекламою, презентаціями в ЗМІ і в вигляді публічних заходів. Перш, ніж цінним папером потрапити в котирувальний список біржі, сама компанія - емітент проходить ретельну процедуру перевірки (стандарти ведення бізнесу, відкритість, коректна фінансова звітність, кредитоспроможність і т.п.). Якщо ця перевірка (лістинг) пройдена успішно, то цінні папери включаються до котирувального списку біржі (вона отримує свій спеціальний номер або «тікер»), і вона видається на торговому майданчику необмеженому колу інвесторів.
 4. Позабіржовий ринок. При всій своїй уявній простоті розміщення цінних паперів поза фондовою біржею (лістинг на біржі - дороге і досить складний захід), первинна емісія паперів на позабіржовому ринку також має ряд своїх особливостей:
 • Розміщення паперів на «поза біржі» відбувається в більшості випадків серед суворо обумовленого кола інвесторів, що підвищує ризики невиконання зобов'язань
 • Відсутність публічності при первинному розміщенні позбавляє компанію-емітента конкуренції при виборі інвестора. Однак треба визнати, що в деяких випадках це виправдано, наприклад, при формуванні холдингової компанії або розподілу часток власності серед стратегічних інвесторів
 • Для проведення аудиту компанії - емітента при придбанні її паперів інвесторами потрібно більше часу, наявності різноманітних експертів, консультантів (що також є досить недешевим задоволенням)
 • Первинне розміщення поза організованим ринком вимагає від компанії - емітента точного розрахунку обсягу емісії, оскільки незатребувані цінні папери можна буде продати (реалізувати) з досить великим дисконтом (знижкою) на непублічний ринку.

У доповненні до сказаного, також слід відзначити наявність різноманітної інфраструктури обігу цінних паперів (брокери, дилери, реєстроутримувачі і депозитарні центри). Ця велика мережа посередників і спеціальних компаній багато в чому має універсальний характер і може бути використана як при первинному випуску активів, так і при звичайному їх комерційному обороті.

В якості висновку. У цій статті було розказано, що таке ринок цінних паперів, його значення, і в чому вторинний і первинний ринок цінних паперів мають подібності та відмінності.

Новости